Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
370

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Форамен

Ֆորամեն մանկական գել ատամների ծկթելու համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Ֆորամեն մանկական գել ատամների ծկթելու համար 30մլ

Ֆորամեն մանկական գել ատամների ծկթելու համար 30մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Форамен Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1470.00
1470.00
Форамен ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորամեն մանկական գել ատամների ծկթելու համար 30մլ