Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
19841

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Демисол

Դեմիսոլ քթի իզոտոնիկ լ-թ ցողացիր 0+ ամսեկան 0.9% 120 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Դեմիսոլ քթի իզոտոնիկ լ-թ ցողացիր 0+ ամսեկան 0.9% 120 մլ

Դեմիսոլ քթի իզոտոնիկ լ-թ ցողացիր 0+ ամսեկան 0.9% 120 մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Демисол Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


2950.00
2950.00
Демисол ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիսոլ քթի իզոտոնիկ լ-թ ցողացիր 0+ ամսեկան 0.9% 120 մլ