Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Dual effect` միջին+լիստերին 95մ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Floss Clean` միջին+լիստերին 95մ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Fresh breat` միջին+լիստերին 95մ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `ուլտրա սպիտակ` միջին փափկության

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `ուլտրա սպիտակ` կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Access Plus կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Access Plus միջին փափկության

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ռիչ ատամի խոզանակ Clean Whiten MEDIUM

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Control` կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Control` միջին

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Control` փափուկ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ .Րիչ ատամի խոզանակ Deep միջին

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Dual Effect կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Dual Effect կոշտ 1+1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Dual Effect միջին փափկության 1+1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ռիչ ատամի խոզանակ Floss Clean միջին փափկության

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Floss Clean` փափուկ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Interdental միջին փափկության

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 2689.Րիչ ատամի խոզանակ ինտերդենտալ սոֆտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ միջին `Stay White`

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ռիչ ատամի խոզանակ Teeth&Gum defence լնդերի/հ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ռիչ թել ատամները մաքրելու համար 20մ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Interdental կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Dual Effect միջին փափկության

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ `Floss Clean` կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Ֆրեշ Բրեթ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Wonder Grip մանկական 6-12 տարեկան

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Dual Effect փափուկ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Fresh Breath կոշտ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Fresh Breath միջին փափկության

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ Ֆրեշ Բրեթ միջին 1+1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ ինտերդենտալ միջին կոշտ 1+1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Րիչ ատամի խոզանակ միջին Stay White 1+1