Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիպերտեն դեղահատեր թաղանթապատ 2,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրում 100մգ մոմիկներ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամեդ-Հ 0,1%+0,5% նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամեդ-Հ 0,1%+0,5% քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին ԷԿՍՏՐԱ ՏԱԲ. 600ՄԳ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգավիրին դեղապատ. 60մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատարել փոշի լուծիչով 20մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարազոլ կրեմ 2% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարիսենս դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելակ պուլմո դոնդող 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիոն դ/փոշի մ/մ լիդոկայինով 1գ/3.5լ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկտոլիպեն դեղապատիճներ 600մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրլիպ դեղապատիճներ 60մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ ակվա բեյբի քթի ցողաշիթ 0+ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ ակվա նորմ քթի ցողաշիթ 3 տ-ից 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ ակվա սոֆթ քթի ցողաշիթ 6 ամս-ից 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ ակվա սոֆթ քթի ցողաշիթ 6 ամս-ից 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ ակվա ֆորտե քթի ցողաշիթ 6 ամս-ից 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ Ակվա Ֆորտե քթի ցողացիր 6+ ամսեկան 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմբրինզա ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտոլեպտ ամպուլներ 125մգ/մլ; 4մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտոլեպտ ամպ. 250մգ/մլ 4մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յունիվիտ էներջի դեղահատեր 4.5գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամվիլիպ դեղապատիճներ 600мг N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-Անգին + յոդ լուծույթ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-Անգին + յոդ ցողացիր 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոլեկտրա մագնեզիում դիրեկտ փաթ. 300մգ N20 նարինջ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոլեկտրա մագնեզիում դիրեկտ փաթ. 300մգ N20 կիտրոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեկսոսեպտ-Ռն հեշտոցային մոմիկներ 16մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսիցիկլին-Աստերիա դեղապատիճներ 100մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի ըմպելիք լորենիով, երեխաների համար փաթ .5գN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի ըմպելիք ակնամոմով և կոճապղպեղով փաթ. 8գN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի պաստեղներ մեղրով և ազնվամորով N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի պաստեղներ մեղրով և երիցուկով, մանկական N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոզապ դեղահատեր 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոդոլոն կապս.100մգ խ 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոդոլոն կապս.100մգ խ 45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ-Աստերիա դեղապատիճներ 20մգ x 30 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրնիմեդ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդրալեքս ոտքերի տոնուսավորող նրբաքսուք 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերտազոլ հեշտոցային մոմիկներ 300մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեղուկ ածուխ երեխաների համար 3 տարեկանից փաթեթ 7գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոդոզ մանկական քթի ասպիրատոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրոպրինոսին-Ռիխտեր օշարակ 50մգ/մլ; 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսորուբիցին-Ակկորդ 50մգ/25մլ 25մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իլոն քսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմինոն Ց դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկուվեն դեղահատեր թաղանթապատ 30մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օ-կրիլլ 3 (օմեգա-3) դեղապատիճներ 590մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվրոֆեր օշարակ 10մգ/մլ; 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիադերմ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուվաստատին Սանդոզ տաբ. 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանանգին Ֆորտե դեղահատեր (316մգ+280մգ) x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոպի-Դենկ 75 թ/պ հաբ 75 մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մրսածության դեմ հավաքածու Թերաֆլյու +Օտրիվին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելհերց Ակտիվ Կալցիում + Վիտամին D3 դեղահատեր 600մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Բեբի քթի լվացման հ-ր 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիպերտեն դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիպերտեն դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուլկավիս դեղահատեր թաղանթապատ 120մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնտրակտուբեքս դոնդող 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեմօքս դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ածուխ ակտիվացված 0.25 գդեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսալիպլատին-Ակկորդ կոնցենտրատ 100mg/20ml N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիստրեպտազա 15000ՄՄ+1250ՄՄ ուղիղաղիքային մոմիկներ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոլեկտրա Մագնեզիում Ֆորտե դյուրալույծ դեղահատեր երեխաների համար կիտրոն 243մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոլեկտրա մագնեզիում ֆորտիսիմում դյուր. դհ-եր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ե դպճ.200մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոմիցին դեղահատեր 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպպոտոն Իմմունո դեղապատիճներ 400մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիվին-ԴՖ ցողացիր քթի 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալուսեդ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Alvera` Հալվե 350մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Alvera` Հալվե 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիքեյր Իմունո դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիկլազիդ Կանոն դեղահատեր երկարատև ձերբ. 60մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերոտեքս դեղապատիճներ 400մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաթիլներ լինզաների/հ `Moisture Drops` 0.4мл x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկրոլաքս միկրոհոգնա 5մլ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա Լակտիկ հեշտոցային դոնդող 5գx9

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոտոն Զերո մանկական օշարակ 100մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկսոդոր ամպ. 100մկգ/մլ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորալ կոմպլեքս 3 դեղապատիճներ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեֆոլ Լամիրա 400մկգ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորամեն մանկական գել ատամների ծկթելու համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոժերմինա Ֆորտե դեղ-թ ն/ընդ. 4մլրդ/5մլ 5մլN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արմենիկում մածուկ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտոֆիքս ականջի կաթիլներ լ-թ (40մգ/գ+10մգ/գ) 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոմիցին ԱԲՌ դեղապատիճներ 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոբակտ դեղահատեր (20մգ+10մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարին-Է նրբաքսուք այրվածքների դեմ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեվիտ Դ3 50000 դեղահատեր 1,25մգ x 8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգին վիտամին Ե-ով դեղապատիճներ 1000մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իպիգրիկս դեղահատեր 20մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին Կարդիո դեղահատեր 100մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադվանտան նրբաքսուք արտաքին օգտ. համար 0.1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկինորեն դոնդող 15% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազոնիտ ռետարդ դեղահ. 600մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե մենթոլ պաստեղներ 1մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավամիգրան դեղահատեր թ/պ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոսգել մածուկ ներքին ընդունման համար 225գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեղուկ ածուխ մեծերի համար փաթեթ 7գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոբուտամին Հեքսալ դ/փ լիոֆիլ.կաթիլ. լ-թ. 250մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիրուան Վան լ-թ ներարկ. 20մգ/մլ 3մլ ներարկիչ N 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիրուան Պլուս լ-թ ներարկ. 10մգ/մլ 2մլ ներարկիչ N 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուվիտեքս դեղահատեր 5000 ՄՄ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարիտրոմիցին դեղահատեր 250մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեկտո էնտերոսորբենտ փաթեթ 12գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆա-լիպոյաթթու 600մգ դեղահատ N45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B կոմպլեքս հաբ. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոտին 10000մկգ ենթալեզվային դհտ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ-Գլուկառատ 60 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դարչին Քրոմ Բիոտին 60 таб.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դարչնի հանուկ 1000 մգ 80հաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլյուկվայի հանուկ կապս 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիգեստ Սապպոռտ 60 կապս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզի Ց վիտամին 500 мг 120 капс.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ+Վիտամին Դ3 ժելատինե դ-պներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլըուկոզամին Խոնդրոիտին МСМ 90 հաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆֆեին Հայ 200mg 100 հաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ հիալուռոնաթթու, +МСМ + Գլըուկոզամին 90 կապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Արգինին 3000 мг 90 հաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Արգինին 1000 мг 50 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կակաչի հանուկ 500 мг 60 կապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 Կոմպլեքս 60 կապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3 կտավատի յուղ 1000 мг 90 կապս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3 Քրիլի յուղից 1000 мг 30 կապս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սլիպ Հ Ռեսթոր 20 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սթռեսս եվ Տագնապ Օր + Գիշեր 30+30 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին В - 12 - 5000 мкг սուբլինգվալ 100 таб.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Д3 - 2000 МЕ սուբլինգվալ 90 таб.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Д3 - 5000 МЕ սուբլինգվալ 90 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Д3 - 10000 МЕ սուբլինգվալ 60 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ նատրոլ Յօհիմբե Բառկ 500 մգ 90կապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ միլկ տասթլ Ադվանտազ սիլիմարին 525մգ 60կապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդամին 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դեղահաբեր 505մգx10 Գիգաֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնետրանս գրան. փաթեթ 375մգ/2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿալցիԴ-Դենկ դեղահատեր 1000մգ/22մկգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Կալցիում D3 Ֆոռտե դհբ. 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպոլ դեղապատիճ 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալմոքս դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլիկ Իզ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիալակտիկ Բ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-մագնիում-ցինկ դեղահատեր N250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-մագնեզիում վիտ D3 դեղահատեր N300

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտրատ կալցիյա ս վիտամինոմ D3 տաբ խ240

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում 600 հաբեր N240

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրուլինա 750 մգ տաբ խ250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպոտրոպնիյ ֆակտոր տաբ խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկոլինատ խրոմա կապս խ180

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ե 100ՄԵ դեղապատիճներ x 100 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 600 ՄԵ դեղապատիճներ x 120 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-կարնիտին 500 մգ տաբ х60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էստեր-С դեղապատիճներ Վիտամին C-ով 500մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեգինտռոն 120մկգ/0,5մլ ներարկիչ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոլոչնիյ չերտոպոլոխ կապս խ250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենատաբս-Սոլգար դեղահատեր x 240

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահատեր 400մկգ N250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սխտորի յուղ պեռլես պատիճներ N250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ս ի շիպովնիկ տաբ խ250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանգավիտես տաբ. x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրալնիյ սոևիյ լեցիտին կապս խ 250

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոմիդին սրվակ 15մգ/մլ; 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեքստ դեղահատեր 400մգ+200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օզապեքս դեղահատեր 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օզապեքս դեղահատեր 10մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենոստան Վենոտոնիկ դոնդող 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենոստան Պրենատալ նրբաքսուք 110մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիալիս դեղահատեր 20մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անդրոմաքս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ-պանտենոլ նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆոգամմա դհբ. 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբումին լ-թ կաթիլաներարկման 20% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռենգալին դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆալա դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի դոնդող տաքացնող մանկական 1տ-ից 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի սպեղանի ինհալյատոր մանկական 2տ-ից N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիշի ցողացիր յուղ 3 տ-ից 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին Էքստրա քթի ցողաշիթ 10մլ (60 դեղաչափ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարմորուբիցին դ-փոշի լիոֆիլիզ.լ-թի ներարկ. լ-թի N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆորմին-Դենկ դեղահատեր 500մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Օմեգա -3-6-9 Բլենդ կապս x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 պատիճներ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոյնայա Օմեգա -3` 700` մգ ԷՊԿ ի ԴԳԿ կապս 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջեյկ Կանդի Խնզորի լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գN15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջեյկ Կանդի Ազնվամորի լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գN15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտոֆագ գել դ/գիգենի ուշեյ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արդուան սրվակ/ամպ. լուծիչով 4մգ/2մլ N25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի Ցիտրատ դեղահատեր x 120 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԴՀԱ 50մգ դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեդենիլ օճառահեղուկ վերականգ. մազերի համար 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուրին քթի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլտիազեմ ռետարդ դ-հատեր 90մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոցետակսել 20մգ/2մլ 2մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեվիմեդ կաթիլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիդոֆիլլուս պրոբիոտիկ 100մգ/1մլրդ ՄՄ դպտճ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելատոնին ենթալեզվային դեղահատեր 10մգ x 60 Նատրոլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելատոնին ենթալեզվային դեղահատեր 3մգ x 90 Նատրոլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ Օմեգա-3 դեղապատիճներ 1000մգ x 90 Նատրոլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օնդանսետրոն ամպ. 4մգ/2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-թ լինզաների/հ `Alvera` Հալվե 100մլ1+1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պրենատալ պլյուս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պլյուս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կուդեսան ֆորտե լուծույթ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կուդեսան ֆորտե դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմատոն դեղահատեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադվանտան քսուք արտաքին օգտ. համար 0.1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոպրոն 9 Պրեմիում դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 Սուպեր 2000IU դեղապատիճներ x 60 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 կաթիլներ 15մլ Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիում (Horcik) դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն դեղահատեր 100մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեստ Է.Կոլի 0157 H 57 N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օ-կրիլ 3 (օմեգա-3) դեղապատիճներ 590մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆագոդենտ գել դ/պոլոստի րտա 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆագոգին գել դ/ինտիմ գիգիենի 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենգիգել հիդրոգել 150մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պակլիտակսել-Ակկորդ 300մգ/50մլ ֆլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 դեղապատիճներ 60մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլուրիտ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլուրիտ դեղահատեր 300մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յարինա պլյուս դ-եր թ/պ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմպոնի լ-թ ներարկ.50մգ/0,5մլ նախալց. ներարկիչ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ վիտ մազերի և եղունգն.համար+լյուտեին պատիճխ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմբիլիպեն Տաբս դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յունիէնզիմ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինտելան դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակնամոմի ոգեթուրմ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակոֆիլ պատր. ներարկիչ 30ՄՄ/0.5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակոֆիլ պատր. ներարկիչ 48ՄՄ/0.5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադորա փաթեթ 15գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիս ցողացիր 5 տար.-ից 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պելետրոցին պլյուս դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստամեդ ծամելու դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիվիժն դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսոլին-ԱՎ քսուք 0,25% 10գ Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիկոզիբ-90 դեղահատեր 90մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիկոզիբ-60 դեղահատեր 60մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիկոզիբ-120 դեղահատեր 120մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպերտանս դեղահատեր թաղանթապատ 40մգ/10մգ/10մգ x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թրաումել Ս սրվակ 2,2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղակախույթ երեխաների նարնջի համ. 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրոլիզին լ-թ ներարկման ամպ. 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեկտոդելտ ուղիղաղիքային մոմիկներ 100մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիլեկս դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինտերոլ դեղապատիճներ 250մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիազոլին դեղահատեր 0,1գ x 20 Մարբիոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիֆորմ կաթիլներ 7մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս Իմմունո Պլյուս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ԿԼԱՍԻԿ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ՅՈՒՆԻՈՐ դեղահատեր ծամ. 4 տ-ից մրգ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս Պերինատալ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս Էներջի Պլյուս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցենտրում սիլվեր 50+ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցենտրում Ա-ից Ցինկ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում գամմի մանկ. ծամելու N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալանտամին Ֆարմաթեն դեղապատիճներ 8մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզամին պլյուս դ-հատեր թ/պ (500մգ+400մգ)N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմաքս (Վիտ.Դ3) հաբ 1000МЕ №30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմակս Դ3 1000ԱՄ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոբոս օշարակ 2.5% 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոբոս օշարակ 5% 200մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիժեն դեղապատիճներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվատոն քթի կաթիլներ 0.9% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվատոն քթի ցողացիր 0.9% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնետաբ դեղահատեր 334մգ/5մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդարբի Կլո դեղահատեր թաղանթապատ (40մգ+12.5մգ) N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդարբի Կլո դեղահատեր թաղանթապատ (40մգ+25մգ) N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեբավեն դեղահատեր (450մգ+50մգ) x 64

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պրենատալ Պլյուս դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Վիժն պլյուս դեղահատեր x 60 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Բյուտի Պլյուս դեղահատեր x 60 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեին ուլտրա պլյուս ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինֆանտ մուլտի լիկվիդ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Բ կոմպլեքս (B1,B2,B6,B12) ծամելու դեղահատեր x 72 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C նարինջ դյուրալույծ դեղահատեր 1000մգ x 20 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամին դյուրալույծ դեղահատեր 900մգ x 20 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 դեղապատիճներ 1000մգ x 60 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեսալազոլ մոմիկներ 250մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեսալազոլ մոմիկներ 500մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամլոսետ դեղահատեր թ/պ (5մգ+80մգ) N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրաումել ս քսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոբակտ Դուո լոզաններ (20մգ+1,5մգ) x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենատալ+ԴԳԱ x 30 դեղահատեր + 30 դեղապատիճներ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիմեյր-Դենկ դհբ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Սոֆտ ցողաշիթ երեխ.-ի և մեծ. համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Ֆորտ ցողաշիթ երեխ.-ի և մեծ. համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բ-Վիտալ տոտալ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիմեկոր MR դեղահատեր 35մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկսիվին-ԴՖ քթի կաթիլ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Элевит пронаталь тaблетки N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեվիտ պլանավորում և առաջին եռամսյակ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեին ակտիվ դեղահատեր x 30 + դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզիկոլ Բեյբի սրվակ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիսոլ քթի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտո դեմի ացիդա ականջի ցողացիր 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիպուլմո լունակ տուղտի օշարակ 150 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիպուլմո պրոսպերա օշարակ 150 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմի ֆարմ քաֆ ֆորտե պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեպառկոլ դոնդող մաշկի համար 5% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ աէրոզոլ 100մկգ 11գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեպտին N դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օպտիսերում աչքի կաթիլներ 5մլ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրոցիտ-Կ դեղահատեր 1080մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինֆլյուցեին դեղապատիճներ 75մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալինան օշարակ կալցիում + վիտամին Դ3 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալինան օշարակ էներգիա և ախորժակ 1տ-ից 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալինան մանկական կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալինան Easy Digestive սաշե x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմետիկս դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրակտիվ ֆորտե դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրակտիվ մամի դեղապատիճներ x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստրելլ Ֆլորա Պլյուս հեշտոցային դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեսպիրան հիալ ցողացիր 1տ-ից 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին Ակտիվ դեղահատեր 100մգ x 50 Ֆարմգրուպ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվասոլ քթի ցողացիր ծովի ջուր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսակոդիլ-Լեկխիմ մոմիկներ 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 դեղապատիճներ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին A դեղապատիճներ x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ դպտճ. 370մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի սննդային յուղ 250մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիլոք կաթիլներ 0,025% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիլոք բեյբի կաթիլներ 0,01% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աերոբրես 100մկգ/200դոզա (սալբուտամոլ) ցողացիր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրոզուր փոշի 20գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նևրալգին դեղահաբեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3 սուպեր դեղապատիճներ 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ա-կնոտրեն դեղապատիճներ 20մգ N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Վագրային` 4գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին ֆորտե դեղահատեր 500մգ x 60 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնդոկրինոլ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսալֆեն սրվակ ն/ե, ն/մ 25մգ/մլ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արմալգոն 30% քսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալվեի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դարչնի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեվ Քեմոնի յուղ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ՄԱԼԻՇկալցիում + դեղահ. ազնվ.-ելակ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինոկքսիլ լ-թ 5% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետաստին դեղահատեր 16մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետաստին դեղահատեր 24մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պլյուս դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Քիդս պլյուս ծամելի դեղահատեր x 30 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Յունիոր պլյուս դեղահատեր ծամելի N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Մեմորի պլյուս դեղահատեր x 60 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յուպերիո դեղահատեր 97մգ/103մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոուրիդին դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիապո-Քեյր նրբաքսուք 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա դոնդող 0,12% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա դոնդող մենթոլ 0,12% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեմցիտաբին-Ակկորդ 1000մգ լ-թ ներարկման համար 10մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիսպլատին-Ակկորդ խտանյութ 100մգ/100մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիրուբիցին-Ակկորդ 50մգ/25մլ 25մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիրուբիցին-Ակկորդ 2մգ/մլ 5մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3 դեղահատեր (400մգ+5մգ) x 100 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպլերենոն դեղահատեր թ/պ 25մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերինի միկրոհոգնա լուծույթ 10մլ (պլաստիկ սրվակ) Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոցիլ քթակաթիլներ (2,5մգ/0,25մգ)/1մլ; 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակ պաստեղներ 12,5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B կոմպլեքս սուբլինգվալ 90 հաբ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեյն սփիդ մեմորի դհտ N60, Նատրոլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենլաքսոր 37,5մգ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիջեսթ ակտիվ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիգլիպ դեղահատեր 145մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 5-ֆտորուրացիլ 500մգ 10մլ սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիսպլատին 50մգ/50 մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ պլաստիկ սրվակ 3% 100մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիվանոլ 0.1գ փոշի 100մլ սրվակներ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկին-կապ լոգանքի դոնդող 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևետիրացետամ Կանոն դեղահատեր թաղանթապատ 500մգN30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պսորիդերմ լ-թ արտաքին կիրառման համար 0,5մգ/մլ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկսպեկտորանտ օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՏաիՔոլդ կիտրոնի համով դեղափոշի փաթեթիկ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՏաիՔոլդ մորու համով դեղափոշի փաթեթ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտեսեպտ հեշտոցային մոմիկներ 100մգ+16մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խատուտիկի արմատներ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոտոն մանկական օշարակ 100մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիաքսոն սրվակ 1գ x 1 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բուպիվակային WPW սպինալ 0,5% HEAVY 4մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոպենտալ նատրիումի դ-փոշի ներարկման լ-թի 0.5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոպենտալ նատրիումի դ-փոշի ներարկման լ-թի 0.5գN1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիպոլ ակտիվ դեղակախույթ 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոնդան դեղահատեր 8մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուվաստատին դեհահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնակիոն ամպուլներ 2մգ/0,2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիմագրա-ՕԴՍ թաղանթներ բերանի խոռոչում լուծ 50մգN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արփիմիստին լուծույթ 0,01% 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրալեքս դեղահատեր 1000մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզինոկոր դհբ 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռումիզոլ հեշտոցային մոմիկներ 500մգ/100մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոգենզիմ դեղահատեր աղելույծ N800

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրամիստին ցողացիր 0,01% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իվակարդ դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ N 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իվակարդ դեղահատեր 7,5մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնտեզիմ-5 ծամվող դ-հատեր 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E սննդային 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե տոտալ լոզան. 3մգ/1մլ կիտրոն,կտտկենի x16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեվոֆիտաբս դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեվոֆիդրոպս կաթիլներ 7մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մօքսիրալ դեղահատեր 400մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոգուսգին հեշտոցային մոմիկներ 2գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոգուսգին դոնդող ինտիմ հիգիենայի հ-ր 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլեֆար դուո ցիտրո ցողաշիթ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քիդս պլյուս կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեմոտան դեղահատեր 30մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեստոստերոն դեպո ամպ. 250մգ/1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեցիտին ֆորտե դեղապատիճներ 1325մգ x 30 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արմոլիպիդ դեղահատեր 800մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոճենու ոգեթուրմ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խնկայուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիպոլ մանկական կաթիլ 4.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանորին ցողաշիթ 0.1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանորին ակվա նատուրա մանկ. քթի ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանորին ակվա ֆրի բեյբի քթի ցողացիր 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանորին լորիս կոկորդի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ԿԼԱՍԻԿ ՊԼՅՈՒՍ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 75մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դoքսիցիկլին դեղապատիճներ 100մգ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիմեյր Դենկ ծամելու դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ քթի ցողացիր 0,05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ քթի ցողացիր 0,1% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի ոգեթուրմ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առյուծագու ոգեթուրմ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրետարիս Ջենուեյր 322մկգ/դոզա փոշի ինհլ հ/ր 60դոզա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերապամիլ սրվակ 2.5մգ/մլ 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիմետ դոնդող 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիմետ մենթոլ դոնդող 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիմետ դենտա դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիմետ դենտա մենթոլ դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիլոպան քթակաթիլներ 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիլոպան ցողացիր 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիլոպան քթակաթիլներ 0,05% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիպան քթի ցողացիր 1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիպան քթի ցողացիր 5% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզիպաք 320մգ յոդ/մլ լ-թ ներ. հ/ր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Ցենտուրի պլյուս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Սուպերսթրես Պլյուս դեղահատեր x 30 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին Էկո մենթոլով ցողացիր 140մկգ/դեղաչափ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին Էկո ցողացիր քթի 140մկգ/դեղաչափ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին Էկո ցողացիր քթի 35մկգ/դեղաչափ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրինոմիա դեղապատիճներ 100մգ/20մգ/5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրինոմիա դեղապատիճներ 100մգ/20մգ/10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոստոպ պլյուս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ ֆլ. 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորտիֆերրում + փաթ. 45գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզիմ-20 դ-հատեր թաղանթապատ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլիկվիս դեղահատեր թ/պ 2,5մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլիկվիս դեղահատեր թ/պ 5մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրա-ջեկտ ամպ. 100մգ/մլ 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեզիմ Ֆորտե դեղապատիճներ 25000ՄՄ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տինգրեկս դեղահատեր թ/պ 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տինգրեկս դեղահատեր 10մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմացեֆ-Ավերսի 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մայրու ընկույզի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեմորի կոմպլեքս հաբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեդիմար լոթյոն 110մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 125մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեկրեոլ նրբաքսուք 50մգ/գ; 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեկրեոլ քսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոբալանս դեղապատիճներ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սթրեսսովիտ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաստրարեքս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիմֆիլ-ՕԴՖ 20 թաղանթ բերանի խոռոչում լուծ. 20մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արդիալ դեղահատեր 350մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիթիլին-Բիոլեկ լուծույթ 20մգ/մլ 5մլ ամպ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միոքսանտ ամպ.2,5մլ/25մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուլիպ Պլյուս դեղապատիճներ 5մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպլերենոն հաբ 50մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արևածաղկի չզտված ձեթ 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արևածաղկի չզտված ձեթ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրինոմիա դեղապատիճներ 100մգ/20մգ/2,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալանտամին դեղապատիճներ 16մգ x 28 Ֆարմաթեն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպրիսենս Բի Ֆորտե դեղապատիճներ 400մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոժերմինա դեղապատիճ 2մլրդ. N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 2000 IU դեղահատեր 2 x 60 Տոնուս-Լես

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեզին ԱՍԵդեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ աէրոզոլ 100մկգ(200դեղաչափ)7գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 5000ՄՄ դեղապատիճներ x 100 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտրատ կալցիյա ս վիտամինոմ D3 տաբ խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերուֆեն դեղակախույթ 20մգ/մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՏՈԻՐԲՈ միկրոն G դեղահատեր թաղանթ. 450մգ+50մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսանա աուդիո ականջի ցողացիր 1 տ-ից 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսանա աուդիո ականջի ցողացիր 6 տ-ից քորի դեմ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսանա կոկորդի ցողացիր 6 տ-ից 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսանա ֆրի քթի ցողացիր 6տ-ից հալվե և մենթոլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսանա ֆրի քթի ցողացիր մանկ. 0+ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսանա ֆրի քթի ցողացիր 6տ-ից հակաալերգ. 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմի նեյլ հակասնկային դոնդող 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիպս դեղապատիճներ x 60 Ամվիլաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատոպի սկին մարմնի լոոյոն 400մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատոպի սկին էմուլսիա մարմնի և մազերի լվաց.միջ.400մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումալոգ Միքս 25 փամփուշտ 100ՄՄ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին դեղահատեր 200մգ x 40 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմուն Ակտիվ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ածուխ ակտիվացված դեղահատեր 250մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատոպի սկին աչքերի շուրջ քսելու նրբաքսուք 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիվազո դհբ. 2մգ №28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիվազո դեղահատեր 4մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբո դոնդող 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրակաին ակնակաթիլներ 1% 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեյբիքալմ մանկական կաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժոտիկս դեղապատիճներ 550մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիպրեքսա դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիպրեքսա դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆագին 500մգ դեղապատիճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիքսար դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպերմոլիվ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոլեն պլյուս դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրամմիդին ցողացիր 112 դոզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մումիե Ոսկե Ալթայան դեղահատեր 0.2գ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիվաս դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիվաս դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիզոպտան դեղահատեր 10մգ x 9

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 100 մգ դպտճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգասալին ֆորտե 7% 5մլ, լուծույթ ինհալյացիայի հ. հիալուրոնաթթվով, 30 հ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեավիտ Նեո կաթիլներ ներքին ընդունման 0,5մգ/մլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուսպան օշարակ 7մգ/1մլ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆրեն դեղապատիճներ 250մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգո չուփս փշարմավենու վիտ Ց-ով 8մգ N25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկասկին նրբաքսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռան Անտի-ակնե նրբաքսուք 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեդ Օյլ 500մգ պատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ էլեկտրոլիտ Դենկ 5,08գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրնիթին Կանոն գրանուլներ 3գ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտոպրազոլ Կանոն դեղահատեր աղելույծ 40մգx28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նյուկոֆեն դեղահատեր 20 x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմօպտիկ ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմբալտա դեղապատիճներ 60մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմբալտա դեղապատիճներ 30մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանեկսամ դեղահատեր 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլխիցին-Լիրկա դեղահատեր 1մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 50մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուլան ֆորտե դեղահատեր N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 500գ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոնպառոզ Բի ֆորտե դեղապատիճներ 650մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեստինոն դեղահատեր թաղանթապատ 60մգ N150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուտրին դեղապատիճներ 538մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերտինա փաթեթ 1գ/100մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 բիոպերինով դեղապատիճներ 100մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսիտուս օշարակ 100մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անվի Ռեմ դեղափոշի փաթեթ կիտրոն 5գ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պալիբոնե դեղահատեր 35մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելադոզ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվադերմ Սիլվեր նրբաքսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոստոպ պլյուս ռապիդ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնջիգար դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոսիլ Քիդս բալասան 100 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտաբս տաուրին դեղապատիճներ 0,5գ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլուկանտիմ 1.5գ/5մլ լուծույթ մ/մ ներ. 300մգ/մլN5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենկ-էիր յունիոր ծամելի դեղահատեր 4մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիմեպիրիդ-Դենկ տաբ. 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետիլեպտ դեղահատեր 25մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 150մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թրաումել Ս դեղահատեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրագին տաբ 50մգ x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալավիտ ենթալեզվային դեղահատեր 25մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալավիտ ուղիղաղիքային մոմիկներ 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալավիտ դեղափոշի մ/մ 100մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազելին բժշկական 25գ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին AE ֆորտե դեղապատիճ 350մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերմիքսոն դեղապատիճներ 160մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոնատ Ֆլեքս դոնդող 100մլ Նատիրիս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջոյնթ ֆլեքս ադվանս փաթ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկորանդիլ դեղահատեր 20մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիֆաս 10մգ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրալգին B սրվակ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիբեյզ (Վիտամին Դ3) 50000 IU կաթիլ 2,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիբեյզ կաթիլներ 10000 ԱՄ; 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նաֆթիզին ցողաշիթ 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոգարդ դեղապատիճներ 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զումմ-25 սաշե 25մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգիովիտ-ԱՎ դեղահատեր x 50 Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակնամոմի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս խոնդրո նրբաքսուք ֆորտե 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանթեն նրբաքսուք 5% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Դ3-2000 ԱՄ դեղապատիճներ 50մկգ x 100 UAS Labs

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տադաֆորտ դեղահատեր 20մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսալիպլատին սրվ. ն/ե 100մգ 20մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեզիմ Ֆորտե դեղապատիճներ 10000ՄՄ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իդրոտել ցողաշիթ անտիպերսպիրանտ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալցիվիր 500մգ թաղ. դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտաբս տաուրին դեղապատիճներ 0,5գ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդուկտալ ՕԴ դեղապատիճներ 80մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետմիգա դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոկոմ դեղահատեր 250մգ/25մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիպրազոլ դեղահատեր 15մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջեյկ Կանդի մենթոլ լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գN15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրո-Դենկ դեղահատեր 250մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրո-Դենկ դեղահատեր 500մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գուդ Նայթ Դենկ դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմօպտիկ պլյուս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելաքսոդեմի Դեյ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելաքսոդեմի Նայթ դեղապատիճներ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմակս Ակտիվ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմակս Դ3 2000ԱՄ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտոպրազոլ Կանոն դեղահատեր աղելույծ 20մգx28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արպեֆլյու դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիում B6 դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 դեղահաբեր x 100 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Սպերմին Մակա դեղահատեր N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետմիգա դեղահատեր 50մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամիններ Փրեգնանսի դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկամիլոն սրվակ ն/ե, մ/մ 100մգ/մլ 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արպեֆլյու դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ ցողաշիթ 100մկգ/դեղաչափում, 200դեղ.12մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն ծամելու մենթոլի համով դեղահատեր x 48

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգիովիտ մագնեզիում դեղապատիճներ 450մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզոկոնազոլ-Մ նրբաքսուք 1% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆիչու ծամելի դեղահատեր 400մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրամիստին ցողացիր 0,01% 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թթի դոշաբ 230մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կակաոյի յուղ Չոկ-Հելթ դեղաբույս. և շոկոլադով 6գ x6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վայրի ազնվամորի օշարակ 230մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ոսկե չիչխանի խտացված օշարակ 230մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ անթառամ 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ `Լոռի բերդ` 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ երեկո 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ արևելյան 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ խնկածաղիկ 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ արեվքուրիկ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ սեվ 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ անանուխ 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ սիմֆոնիա 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ լորենու ծաղիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղր սոճու 230մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռամիզեկ դհբ. 5մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիֆաս 5մգ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեվիտ կերակրում պատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆա Նոռմիքս դեղահատեր 200մգ N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ ֆլ 3% 1000մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ դեղահատեր 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ պլաստիկ սրվակ 3% 60մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Զվեզդոչկա՚՚ 4գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դյուրալույծ հաբեր 900մգ N20 (նարինջ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպեր Գամի Արջուկ վիտամին տղաների համար N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպեր Գամի Արջուկ վիտամին աղջիկների համար N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելատոնին+В6 դեղապատիճներ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 5000ՄՄ դեղապատիճներ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի ցիտրատ վիտամինոմ D3-ով դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ համեղ երկաթ 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ հեղուկ կալցիում 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ ըմպելիք սալորաչրով 5գ N9

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ օշարակ տուղտով և եզան լեզվով 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ օշարակ կարնիտինով 2,5մլ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ օշարակ մելիսայով և անանուխով 5մլ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ օշարակ խոլինով 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրալեքս դեղահատեր 1000մգ x 18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրալեքս դեղահատեր թ/պ 1000մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարատրիպտան դեղահատեր 2.5մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիպաք լուծույթ ներ.755մգ/մլ(350մգ յոդ/մլ)100մլN1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիֆլյու ֆորտե դեղահատեր 1000մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիմակ փոշի դեղակախույթ պատրաստելու համար 200մգ/5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոլիտին օշարակ 15մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղահատեր թ/պ 625մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զետօպտիկ աչքի կաթիլ 10մգ/մլ+5մգ/մլ, 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիիլ Տ ամպուլներ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիթրոցին դեղահատեր 500մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 ծամելու դեղահատեր 500մգ/400մգ x 60 Տոնուս-Լես

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր ուռոբիոտիկ ֆորտե փաթ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևետիրացետամ Կանոն դեղահատեր թաղանթապատ 500մգN60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ ներարկիչ լ-թ ե/մ 12,5մգ/0,25մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ ներարկիչ լ-թ ե/մ 17,5մգ/0,35մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ ներարկիչ լ-թ ե/մ 22,5մգ/0,45մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ ներարկիչ լ-թ ե/մ 25մգ/0,5մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միդօպտիկ ակնակաթիլներ 2,5% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեուռեքսան դեղահատեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն ինտենսիվ դեղահատեր թ/պ 400մգ+500մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրես դեղահատեր թ/պ 400մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրես ֆորտե դեղապատիճ 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրես ֆորտե դեղապատիճ 400մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օվիտրել լուծույթ ե/մ ներարկման 250մկգ/0,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնալ-ֆ լուծույթ ե/մ ներարկ.900ՄՄ(66մկգ)/1,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցետրոտայդ դ/փ լիոֆիլ.ե/մ ներարկ.լուծույթի 0,25մգ 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկտո-Գլիվենոլ նրբաքսուք 2% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոլակտա բիֆիդա դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտիճուկ դրաժե N60 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանթենոլ նրբաքսուք 100մլ Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոֆալոր լ-թ ներքին ընդունման համար 0.5մգ/մլ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամորոլֆին Մուսմանն եղունգների լաք 5% 3մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիբուրկոլ ուղիղ աղիքային մոմիկներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 1լ ՎիրուՍտոպ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուոդարտ դեղապատիճներ 0,5մգ/0,4մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբումին մարդկային լուծույթ կաթիլաներարկման 20% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս ինտենսիվ 8,75մգ/դոզ ցողացիր 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս Ինտենսիվ դեղահատեր նարինջ ա/շաքար N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս տաքացնող էֆեկտով դեղահատեր N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտո-Բիֆի փաթեթ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յունիֆլեքս-Դուալ մ/մ լ-թ 2մլ x 3(A) + 1մլ x 3(B)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բարալգին սրվակ ն/մ ն/ե 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիլիկ դեղապատիճներ 968մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիպոլ կաթիլներ ինգալյացիայի համար 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկոնտրոլ ռապիդ ծամելի դեղահաբեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբագամմա դեղապատիճներ 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբագամմա դեղապատիճներ 300մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քալմթու նայթ դեղապատիճներ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոամատիդին լուծույթ 0,1% 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրեկրեզոլիդ դեղահատեր 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեբոդիա դեղահատեր 600մգ x 18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալոֆալկ դեղահատեր աղելույծ թաղանթապատ 500մգ x50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ դեղապատիճներ 0,05գ x 40 Բիոքիմիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեգրետոլ SR դեղահատեր 200մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քաղցր Նշի յուղ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քաղցր Նշի յուղ 30մլ սննդային

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիլֆուդ ցողացիր արտաքին օգտ. համար 5% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոմիցին-Աստերիա դեղահատեր 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացերոլա-Սան դեղապատիճներ 570մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմուդոն դեղահատեր բերանում ներծծվող 50մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԻՌՍ 19 ցողաշիթ քթի 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստատ-Սան դեղապատիճներ 725մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումամեդ Ֆորտե դ-փոշի խմելու դ-կախ. 200մգ/5մլ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեգրետոլ ՑՌ դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգոսեպտ պաստեղներ 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգոսեպտ պաստեղներ կիտրոնի համով 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգոսեպտ պաստեղներ կիտրոնի և մեղրի համով 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգոսեպտ պաստեղներ անանուխի համով 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպա-Մերց գրանուլ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեվոֆլոքս-Դենկ ինֆուզիոն լուծույթ 5մգ/մլ սրվակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԳալվուսՄետ դեղահատեր թ/պ 50մգ/1000մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամօկսիկլավ Քվիքտաբ դեղահատեր 875մգ +125մգ x14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեքսիում դեղահատ 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենադեքսին դեղահատեր x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուլմիկորտ դեղափոշի շնչառ.100մկգ/դեղաչափ,200դեղաչ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուլմիկորտ դեղափոշի շնչառ.200մկգ/դեղաչափ,100դեղաչ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոֆլօքսացին դեղահատեր 500մգ x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆոկամֆոկային ամպուլներ 10% 2մլ x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնադոտրոպին խորիոնային ամպ. լուծիչով 5000ՄՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդելիպ դեղապատիճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում 500 D3 դեղհատեր 500մգ/3,125մկգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովո-Պասիտ դեղահատեր 200մգ+157,5մգ թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանորին քթակաթիլ մանկ. 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիլակ ֆորտե կաթիլներ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանթեն քսուք 5% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրորեկ դեղապատիճներ 8մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենառուս դեղահատեր 500 մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլմուցին դեղապատիճներ 300մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միգրեպամ դեղահատեր 2,5մգ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմակսետին դեղահատեր 30մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շոկոկալցի կոնֆետներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բարալգին-Յունի դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրայնոն դոնդող հեշտոց. 80մգ/գ 1,125գ ներդրուկ. x15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսպանտեն հեշտոցային մոմիկներ (100մգ+16մգ) x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրամմիդին մանկական դեղահատեր ազնվամորի N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրամմիդին ցողացիր մանկական ազնվամորի 112 դոզա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրամմիդին ցողացիր անզգայաց. նյութով 112 դոզա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ դեղապատիճներ 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ մաքսիմում դեղապատիճներ 200մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ դեղակախույթ 25մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլոստին դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օվեստին հեշտոցային նրբաքսուք 1մգ/գ 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օվեստին հեշտոցային մոմիկներ 0,5մգ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիօքսիդին լ-թ ներխոռոչային և արտաքին օգտ.1%10մլN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետակլավ դեղահատեր 875մգ+125մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե տոտալ լոզան. 3մգ/1մլ կիտրոն,մեղր x16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրալգին B սրվակ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիլֆուդ ցողացիր արտաքին օգտ. համար 2% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ դեղահատեր 15մգ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ+Վիտամին C դեղահատեր N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեստալ դրաժե N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ դեղապատիճներ աղելույծ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ Կանոն դեղապատիճ 150մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինտելլան դեղապատիճներ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիրտեկ դեղահատեր 10մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան նախալցված ներարկիչ 40մգ/0,4մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմեկտա դ-փոշի խմելու դ-կախույթի, վանիլի համ. 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ դեղահատեր 50մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրակսիպարին պատրաստի ներարկիչ 3800ԱՄ/0.4մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիցին դեղապատիճներ 5 մլրդ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դալացին հեշտոցային նրբաքսուք 7 ներդրուկով 2% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեպրա լ-թ ներքին ընդունման համար 100մգ/մլ, 300մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Վամլոսետ դեղահատեր (10մգ+160մգ+12,5մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Վամլոսետ դեղահատեր (10մգ+160մգ+25մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապոտեն դեղահատեր 25մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկորետտե ցողացիր բերանի խոռոչի համար 150 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսեպտոլ դեղահատեր 480մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիֆերոն քսուք 40000 ԱՄ/գ 12գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոֆեին նատրիումի-բենզոատ դեղահատեր 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսալգին սրվակ 25մգ/մլ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պաստիդոլ Ձմերուկ պաստեղներ 3250մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պաստիդոլ Կիտրոն պաստեղներ 3250մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պաստիդոլ Մենթոլ պաստեղներ 3250մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեննա Դ SR դեղահատեր 550մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3-Գամմա 1000ԱՄ դեղահատեր N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ դեղափոշի խմելու տաք լ-թի համար 600մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ա դեղապատիճներ 200մգ x 30 Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտ B Դենկ դեղահատեր 100/200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալոզիլոկ քթի ցողացիր 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնալ-Ֆ դ/փ լիոֆ. ներարկ. լ-թի 5,5մկգ(75ՄՄ) x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զերկալին լուծույթ արտաքին օգտ. հ. 10մգ/մլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամալ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամալ դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամալ դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրովագին մոմիկներ հեշտոցային 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոֆունգին հեշտոցային դեղապատիճներ 100մգ+100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոզգո-Ռելաքս ֆորտե դեղհատեր 800մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 ֆորտե վիտամին E-ով դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՖոկուՄաքս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորցիս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնոպենեմ 500մգ սրվակ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տախիբեն սրվակ 50մգ/10մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս բաղեղ, օշարակ առանց շաքարի 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիֆեդիպին դեղահատեր 10մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլանզապին դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլանզապին դեղահատեր 5մգ N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամօքսիֆեն դեղահատեր 20մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնացինկ դեղահատեր 750մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոֆլոկսացին լ-թ 0.5% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգավիրին դեղապատ. 90մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Մուլտի Մեն դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Մուլտի Վումեն դեղապատիճներ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ օմեգա-3 դեղապատիճներ 1000մգ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի կարբոնատ վիտամին Դ3 Ալֆա դպճ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ալֆա 3.6.9 Օմեգա դեղապատիճներ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆլեքսիլ գլյուկոզամին դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդամին ֆորտե դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալոֆալկ մոմիկներ ուղիղաղիքային 500մգ x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ դեղապատիճներ 100մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենասվիս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր H160 դեղահատեր 160մգ+12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզիգել-Մ դոնդող 50մգ/գ+30մգ/գ; 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամլոսետ դեղահատեր թ/պ (5մգ+160մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամլոսետ դեղահատեր (10մգ+160մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր H80 դեղահատեր 80մգ+12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ամպ. 4մգ/մլ 1մլ N10 Տրոժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտ էքստրա դեղահատեր 130 մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ ադվանս քթի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորէպինեֆրին ամպ. 2մգ/մլ 4մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոբակտ Քամփլիթ ցողաշիթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոմիցին-Աստերիա թաղանթապատ դեղահատեր 250մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրակսիպարին պատրաստի ներարկիչ 7600ԱՄ/0.8 մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աստոմին դոնդող բերանի խոռոչի համար 12% 8մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աստոմին ցողացիր բերանի խոռոչի համար 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինսպրա դեղահատեր 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինսպրա դեղահատեր 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դեղահատեր դյուրալույծ 1200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ Խելատ դեղահատեր 500մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 5000IU դեղապատիճ N360

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոբալանս դեղապատիճներ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմլա (լիդոկային + պրիլոկաին) նրբաքսուք 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմուռոն-Վակ ֆլ. 8-15մլն/մգ 50մգ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անդրոգել փաթեթ 50մլ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C ֆորտե դեղապատիճներ 850մգ x 60 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլավիքս դեղահատեր 75մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 30մգ դեղապատիճներ 700մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկորոլ դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոֆլոքսասին լուծույթ 0,5% 100մլ Ալիում

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C նարինջ դյուրալույծ դեղահատեր 200մգ x 20 Հունգարիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամլոսետ դեղահատեր թ/պ (5մգ+80մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելասոն դեղահատեր 3մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոսոպտ ԲԿ ակնակաթիլներ 20մգ/մլ+5մգ/մլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաֆլոտան ԱԿ ակնակաթիլներ 15մկգ/մլ 3մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին ծամելի դեղահատեր 81մգ N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 2000ՄՄ դեղապատիճներ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 5-Օր միջոց ոտքերի քրտինքի և հոտի դեմ 1.5գ x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտիկային Էպինեֆրինով (1:200000) 4% 20մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բարիումի սուլֆատ 100գ. փոշի ռենտգենի համ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանկական արևապաշտպ. նրբաքսուք Աֆրիկա SPF45 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոկարբոն դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Բեբի քթի լվացման հ-ր 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Բեբի կաթիլներ քթի լվացման հ-ր 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր կոկորդի համար հալվե, երիցուկ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Մինի կոկորդի ողողման միջոց հալվե, երիցուկ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Մինի սոֆտ ցողաշիթ երեխ.և մեծ. համար 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Մինի ֆորտե երեխաների և մեծ. համար 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Նորմ ցողաշիթ երեխ.-ի և մեծ. համար 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Սոֆտ ցողաշիթ երեխ.-ի և մեծ. համար 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր ֆորտե ցողացիր երեպաների և մեծերի համար 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Էքստրա ֆորտե երեխ.-ի և մեծ.համար 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բելարա դեղահատեր (2մգ+0,03մգ) x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջես Պլյուս դեղահատեր x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիանե-35 դեղահատեր 2մգ/0,035մգ x 21*

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմիա դեղահատեր 3մգ/0,02մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժանին դեղահատեր թ/պ N21*

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապրոֆեր լուծույթ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտինետ դեղահատեր 0,075մգ x28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինդինետ 20 դեղահատեր թ/պ 20մգ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինդինետ 20 դեղահատեր 20մգ x 21 x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինդինետ 30մգ դեղահատ. 21 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միդիանա դեղահատեր թ/պ 3մգ/0.03մգ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովինետ դեղահատեր թ/պ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովինետ դեղահատեր թ/պ 3x21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոստինոր դեղահատեր 0,75մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգուլոն դեղահատեր x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգուլոն դեղահատեր 21 x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիգևիդոն 21+7 դեղահատեր թ/պ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիգևիդոն 21+7 դեղահատեր թ/պ N28x3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիգևիդոն թ/պ դհբ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զսպանակ արգանդի `ՆՈՎԱ Տ`

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրի-Ռեգոլ թ/պ դհբ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրի-ռեգոլ դեղահատեր թ/պ 3x21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒլտրավիստ-370 100մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարմատեկս հեշտոցային մոմիկներ N10*

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարմատեկս հեշտոցային դեղահատեր N12*

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկապել դեղահատեր 1,5մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յարինա դ-եր թ/պ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 5-ՆՕԿ դեղահատեր թ.պ 50մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Շամպուն կռատուկի մազաթափության դեմ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911-Кидс մանկական նրբաքսուք կատվալեզվով և երիցուկով 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Նոգտիմիցին նրբաքսուք 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 խեժով շամպուն թեփի դեմ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911-Кидс մանկական նրբաքսուք եզան լեզվով (հարվածների և քերծվածքների) 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ P.C.-28 դհբ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ XL-S Մեդիկալ դհտ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աբակտալ դեղահատեր թ/պ 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիրանի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիրանի յուղ 100մլ, RG

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիրանի յուղ 30մլ, RG

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիրանի յուղ դեղապատիճ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աբրոբիոն օշարակ 30մգ/5մլ, 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աբսոլյուսեպտ էլիտ ցողաշիթ 500 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աբուցել մածուկ ստոմայի պաշտպանման համար պարկուճ 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավամիս ցողաշիթ քթի 0,05% 120 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավեքսոն-Ավերսի սրվակ 1գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավելոքս դեղահատեր 400մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավիա-մորե դեղահատ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավիլակ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավիրոն կիդս 350մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավիտրեկսա դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավիտրեքսա մուլտի դեղապատիճներ 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավոդարտ դեղապատիճներ 0.5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավոկադոյի կոսմետիկ յուղ 25մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավոկադոյի կոսմետիկ յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադալատ օսմո 30մգ դեղահատեր N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադալատ ՍԼ 20մգ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադապտոլ դեղահատեր 300մգ N20 Olain Farm

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադապտոլ դեղահատեր 500մգ N20 Olain Farm

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադապտոլ-Ավերսի 300մգ դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադապտոլ-Ավերսի 500մգ դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադվանտան էմուլսիա արտաքին օգտ. համար 0.1% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադելֆան-Էզիդրեկս դեղահատեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադենոպրոսին ռեկտ. մոմիկներ 250մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադենո-Րից դեղապատիճ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադենո-Րից դեղապատիճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադենուրիկ դեղահատեր թաղանթապատ 120մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադենուրիկ դեղահատեր թաղանթապատ 80մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադիլոկ հակաբշտիկային հակաբակտերիալ 0,1% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադիլոկ դոնդող հակաբշտիկային 0,3% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադիպին դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադիպին դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադրենալինի հիդրոտարտրատ 0.18% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱԵ վիտ. ֆորտե 200մգ դեղապատիճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱԵ վիտ. ֆորտե 200մգ դեղապատիճ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին AE ֆորտե դեղապատիճ 350մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ դեղապատիճներ x 20 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ դեղապատիճներ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ դեղապատիճներ 100մգ/100000ME N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱԵվիտ նրբաքսուք մարմնի և դեմքի 75մլ Սերիա 03

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազարգա ակնակաթիլներ 10մգ/մլ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազատրիլ 250մգ դեղապատիճ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազատրիլ 200մգ/5մլ դեղակախույթ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիբիոտ դեղահատեր 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիմակ դեղապատիճներ 250մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիմակ դեղապատիճներ 500մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիմակ դ/փոշի խմելու դ/կախ-ի 200մգ/5մլ,15մլ N 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիրեկս դեղահատեր 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոքս դեղակախույթ 100մգ/5մլ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոքս դեղակախույթ 200մգ/5մլ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոքս դեղապատիճներ 250մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոքս դեղապատիճներ 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոմիցին 250մգ դեղապատիճ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազիտրոցին դեղապատիճներ 250մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազոմեկս 2,5մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազոմեկս 5մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազոմեկս-Դ 2,5մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ազոպտ ակնակաթիլներ 10մգ/մլ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճահճային խնկեղեգի կոճղարմատ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Այ Բոլիտ նրբաքսուք կապտուկների և վնասվածքների հ-ր 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա + ալոէ վերա քթի ցողաշիթ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա + էվկալիպտ քթի ցողաշիթ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս սթրոնգ ցողաշիթ կոկորդի 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս բեբի քթի ցողացիր 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս ծովի աղ 2,97գ փաթեթ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս քթի կաթիլներ երեխաների համար 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աքվա Մարիս քթի ցողաշիթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս Նորմ քթի ցողացիր 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աքվա Մարիս նորմ ցողացիր քթի 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աքվա Մարիս նորմ ցողացիր քթի 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս քթի և շրթունքների շրջանի մաշկի խնամքի միջոց 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աքվա Մարիս Էկտոին քթի ցողաշիթ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս + ծովի աղ քթի լվացման համար փաթեթ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա նորմ + գլիցերին քթի ցողաշիթ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվադետրիմ վիտամին D3 կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվադետրիմ պլյուս (վիտ А+D3) կաթիլներ ներք.ընդ. 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակնամինո ՄՌ դեղապատիճ 100մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակնե ՈՒոշ հեղուկ օճառ 2% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակնեոն դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ա-կնոտրեն դեղապատիճներ 10մգ N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակորտա 10մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակորտա 20մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աքսաստրոլ դեղահատեր 1 մգ N 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտի ֆիբրա 60մլ փաթեթ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտիվ լեգս (Վենոտոնիկ) դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտիվ Լիվեր դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտիլիզե լիոֆիլիզ. դ-փոշի լուծիչով 50մգ50մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտիսիմ դեղահատ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտիսպերմ ապպլիկատոր 5մլ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտովեգին ամպուլներ 10մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտովեգին ամպուլներ 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտովեգին ամպուլներ 80մգ/2մլ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտովեգին Ֆորտե ամպուլներ 200մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակուպան լ-թ ներարկմ. 20մգ/2մլ 2մլ ամպուլաներ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալդարա նրբաքսուք 5% սաշե N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալեր-Ջի դեղահատեր 10մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալզեպիլ դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալզեպիլ դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալիցին 1000մգ դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալկա-Զելցեր դեղահատեր դյուրալույծ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալլերգոդիլ ակնակաթիլներ 0,05% 6մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալլերգոդիլ ցողացիր 0.14մգ/դոզ. 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալլերգոզան 25մգ դրաժե N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալերգոզան նրբաքսուք 1% 18գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալերգոզան քսուք 1% 18գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոպուրինոլ դեղահատեր 100մգ x 30 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոպուրինոլ դեղահատեր 300մգ x 30 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոխոլ դեղահատեր թաղանթապատ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալլոխոլ դեղահատ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոխոլ դեղահատեր x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալմագել դեղակախույթ 170մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոտենդին դեղահատեր 10մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոէ վերա դեղապատիճ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալվե Վերա հյութ սրվակ 60մլ #4155

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալվեի լուծամզվածք ամպ. 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալտադրին ակնակաթիլներ (1մգ+0.33մգ)/մլ 5մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալտե օշարակ 125գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալտեյ օշարակ վիտ. C-ով 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուղտի արմատ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆլուտոպ ամպուլներ 10մգ/1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբենդազոլ դեղահատեր 400մգ x 4 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբենդազոլ դեղահատեր 200մգ x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբումին լ-թ կաթիլաներարկման 10% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբումին լ-թ 20% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբումին լ-թ կաթիլաներարկման 10% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբունորմ լուծույթ 20% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբուցիդ դեղափոշի 0,3գ N10, Լեյկո.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբուցիդ դեղափոշի 0,5գ x 10 Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբուցիդ 0.3գ փոշի N10, Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբուցիդ դեղափոշի 0,5գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբուցիդ դեղափոշի 0,5գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբուցիդ Լիկվո ակնակաթիլներ 20% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալվեսկո 160մգ/5մլ ցողաշիթ 60 դոզա սրվ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալվեսկո 80մգ/5մլ ցողաշիթ 60 դոզա սրվ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալտարգո 10մգ/գ քսուք 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆա-լիպոյաթթու դեղապատիճներ 60մգ x 30 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆինտերն 300ՄՄ դեղահատ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամարիլ M դեղահատեր 2մգ/500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամարիլ M SR դեղահատեր 2մգ/500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամարիլ դեղահատեր 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամարիլ դեղահատեր 3մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամարիլ դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոբենե օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոբենե 30մգ դեղահատ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոհեքսալ օշարակ 3մգ/մլ100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոհեքսալ դեղահատեր 30մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրօքսոլ օշարակ 15մգ/5մլ; 100մլ Ռոմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրօքսոլ օշարակ 15մգ/5մլ 100մլ Խեմո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրօքսոլ օշարակ 15մգ/5մլ 100մլՍոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրօքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20 Բորշչագովյան

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոքսոլ 60մգ լուծելի դհտ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրոտոն օշարակ 15մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամվիպրեգ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիկատոն սրվակ 500մգ/2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիկսին դեղահատեր 125մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիկսին դեղահատեր 125մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիկսին դեղահատեր 60մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամինովեն պարենտերալ սնուցման 10% լ-թ 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամինովեն պարենտերալ սնուցման 15% լ-թ 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամինովեն ինֆանտ լ-թ կաթիլաներ. հ. 10% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամինոկապրոնաթթու կաթիլաներարկման լուծույթ 5% 100մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիտրիպտիլին դեղահատեր 25մգ x 48 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիտրիպտիլին 25մգ դրաժե N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամիտրիպտիլին դեղահատեր 25 մգ N28 Ակկորդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլեսա դեղահատեր 4մգ+5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլեսա դեղահատեր 4մգ+10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլեսա դեղահատեր 8մգ+5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլեսա դեղահատեր 8մգ+10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլո-Դենկ դեղահատեր 10մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլո-Դենկ դեղահատեր 5մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Պերինդոպրիլ-Ռիխտեր դեղահատեր 10մգ+4մգN30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Պերինդոպրիլ-Ռիխտեր դեղահատեր 10մգ+8մգN30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Պերինդոպրիլ-Ռիխտեր դեղահատեր 5մգ+4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Պերինդոպրիլ-Ռիխտեր դեղահատեր 5մգ+8մգN30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին դեղահատեր 10մգ x 30 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին դեղահատեր 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Զդորովյե դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Բիոկոմ դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Բիոկոմ դեղահատեր 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Վերտեքս 10մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին-Վերտեքս 5մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոնոր դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոնոր դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոտոպ 5մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոցիմ 10մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոցիմ 5մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոնիակ լ-թ 10% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոնիակ լ-թ 10% 30մլ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ-Դենկ փաթեթ 1000/125մգ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղահատեր 625մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ-Դենկ դեղահատեր 500/62,5մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ խմելու դեղակախույթ 156,25մգ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղակախույթ 312մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղահատեր 1000մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիկլավ 375մգ դհտ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղահատեր 625մգ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղահատեր 625մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ սրվակ 1,2գ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիպլյուս 1,2գ սրվ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամօքսիցիլին դեղակախույթ 250մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիցիլլին-Ֆիլկո 250մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիցիլլին-Ֆիլկո 500մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիցիլլին-Աստերիա 250մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիցիլլին-Աստերիա 500մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիցիլին-Աստերիա դեղապատիճներ 500մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսիցիլին դեղապատիճներ 250մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամօքսիցիլին դեղապատիճներ 500մգ x 10 Տրոժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին 500մգ մ/մկ սրվ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին-Ֆիլկո 250մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին-Ֆիլկո 250մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին դ-փոշի ներարկման լ-թի 0,5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին դ-փոշի ներարկման լ-թի 1,0գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին-Աստերիա 500մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին-Տրոժ 500մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպիցիլլին-Տրոժ 250մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպրիլան 1,25մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպրիլան դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպրիլան դեղահատեր 2,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպրիլան դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպրիլան HD դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամպրիլան HL դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամտաս 10մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամտաս 5մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անալգին 50% 2մլ ամպուլա N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անալգին դեղահատեր 500մգ N10 Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անալգին դեղահատեր 500գ x 20 Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արքայախնձորի լուծամզվածք դեղահատեր 200մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անապրիլին 40մգ դեղահատեր x 50 Озон

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անապրիլին 10մգ դեղահատեր x 50 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անապրիլին դեղահատեր 10մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անապրիլին դեղահատեր 40մգ x 50 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անապրիլին դեղահատեր 40մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անաստրոզոլ ակորդ դեղահատեր թ/պ 1մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անաստրոզոլ-Դենկ 1 դեղահատեր թ/պ 1մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անաուրան ականջակաթիլներ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անաֆերոն մանկական դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անաֆերոն դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգալ կիտրոն պաստեղներ (5մգ+1մգ) x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգալ կիտրոն ցողաշիթ 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգինովագ ցողաշիթ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգիովիտ դեղահատեր x 60 Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անդիպալ դհտ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱնդրոԴոզ դեղապատիճներ 410մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անդրոկուր 10մգ դեղահատ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անեսթեզինի քսուք 5% 30գ, ԵրՔԴՖ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անէսթեզոլ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անիսոն պտուղ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անիսոն թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անիսոնի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անիսոնի յուղ եթերային 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտաքսոն դեղապատիճներ 50մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-ակնե դեղակախույթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-անգին ցողաշիթ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-Անգին դեղահատեր դեղահատեր բեր. հալվող N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Հայգեն» ձեռքի ախտահանիչ դոնդող - ծովային 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Հայգեն» ձեռքի ախտահանիչ դոնդող հասմիկի էքստրակտով 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Հայգեն» ձեռքի ախտահանիչ դոնդող կիտրոնի էքստրակտով 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Հայգեն» ձեռքի ախտահանիչ դոնդող վարդի էքստրակտով 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Հայգեն» ձեռքի ախտահանիչ դոնդող - մրգային 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպին թեյ կիտրոն մեղր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպին թեյ երիցուկով N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպպին լուծելի դդեղահատեր մեծերի համար N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպպին լուծելի դդեղահատեր երեխաներիհամար N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիկոլ 500մգ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիօքսիդանտ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիօքսիդանտային ֆորմուլա դհտ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիպոլիցայ դեղահատեր 500մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիստենոկարդին 25մգ դհտ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիստրեսս դեղահատեր տղ. համար 695մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիստրեսս դեղահատեր կանանց համար 950մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիֆլու Քիդս դեղափոշի փաթեթներ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիֆլու դեղափոշի փաթեթներ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիֆլու դեղահատեր N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անուզոլ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անուզոլ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ա-Պար ցողացիր 125մ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ա-Պեկտուս (100% լանոլին) նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարնջի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարնջի եթերային յուղ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարնջի եթերային յուղ 10մլ Натуральные Масла

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապետիզեր օշարակ 3տ-ից բարջր երեխաների համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիդրա-ՍոլոՍտար 300ՄՄ/3մլ ներարկիչ-գրիչ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիզարթրոն քսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիլակ բիոմոմիկներ 5մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիլակ քսուք, 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիլակ դեղահատեր 10մգ x 25 Գրինդեքս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիլակ դեղահատեր 10մգ N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապիլակ դեղահատեր 10մգ x 50 Գրինդեքս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Ամոքսիկլաո 250մգ/125մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Ամոքսիկլաո 500մգ/125մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Ամոքսիկլաո 875մգ/125մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Լանսոպրազոլ 15մգ դպտճ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Լանսոպրազոլ 30մգ դպտճ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Պանտոպրազոլ 20մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Պանտոպրազոլ 40մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Ռաբեպրազոլ 20մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Սալվենտ 4մգ դպտճ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Սուկրալֆատ 1գդհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Սուլֆատրիմ DS 960մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Տամոկս 10մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Տամոկս 20մգ դհտ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապոտեքս ոտքերի նրբաքսուք 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Ապոտեքս» դոնդող-բալասան «Спасательный» 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապոտեքս օճառահեղուկ խեժով 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապոտեքս սոխի օճառահեղուկ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապոտեքս օճառահեղուկ կռատուկի 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապոտել լ-թ ն/ե ինֆուզիայի համար 1գ/607մլ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Էզօմեպրազոլ 20մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ապո-Էզօմեպրազոլ 40մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ա-Պուր մանկական նրբաքսուք 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գետնանուշի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գետնանուշի յուղ պատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ 100մգ դպտճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արբիդոլ 50մգ դհտ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արգանի կոսմետիկ յուղ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արգենտո-սեպտ ցողաշիթ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արգինին դեղապատիճներ 250մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արգինին-Լիկվո լուծույթ 21,07% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արգոսուլֆան նրբաքսուք 2% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առեմեդ դեղահատեր թ/պ 1մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիկստրա պատր. ներարկիչ 2.5մգ/0.5մլ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիպեգիս դեղահատեր 10մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիպեգիս 15մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիֆամ դեղահատեր 1,5մգ+10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիֆամ դեղահատեր 1,5մգ+5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիֆոն Ռետարդ դեղահատեր 1,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արկոկսիա դեղահատեր 120մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արկոկսիա դեղահատեր 60մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արկոկսիա դեղահատեր 90մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արլեվերտ դեղահատեր 40մգ/20մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արլեվերտ դեղահատեր 40մգ/20մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արմսելեն 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արոմազին դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտերինորմ 550մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտիկային Էպինեֆրինով (1:100000) 4% 20մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտիճուկի (արտիշոկ) տերևների էքստրակտ դպտճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտմելոկ դեղահատեր 15մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրա դեղահատեր թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրա Պլյուս դեղահատեր թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրա ՄՍՄ դեղահատեր x 60 Տակեդա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրա դհտN100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրա Պլյուս դեղահատեր N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրինալ դեղահատեր 20մգ x 10 Տոնուս-Լես

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրո-Ակտիվ սնուցող նրբաքսուք-բալասան 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրո-Ակտիվ տաքացնող բալասան 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոզամին պլյուս փաթեթներ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոզան ամպուլներ 6մգ/2,5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոկոլ 2.5% դոնդող 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոստոպ դոնդող 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոստոպ նրբաքսուք 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոստոպ նրբաքուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոստոպ պլյուս ռապիդ դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոստոպ պլյուս ռապիդ դեղահատեր x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթրոստոպ պլյուս դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոցին դոնդող 50մլ (տաքացնող)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոցին նրբաքսուք 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրում ամպ. 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արֆազետին-Ա հավաք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արֆազետին-Ա հավաք թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արծաթացող լուծույթ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արծաթացող ցողացիր 150մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արծաթացող ցողաշիթ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասվիտոլ դեղահատեր ծամելի 200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու ծիրանի համով 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու անանաս դ-եր 25մգ N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու նարինջ. դ-եր 25մգ N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու բանանի համով 3գ դ-տեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու 3գ դհտ տանձի համով N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու ելակի դ-տեր 25մգ N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու կիտրոնի դ-եր N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու մորու, դ-եր 25մգ N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու անանուխի դ-եր 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու դեղձի համով N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու սև հաղարջ դ-եր 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու խնձորի դ-տեր 25մգ N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու լ-թ ներարկման մ/մ ն/ե 5% 2մլ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու լ-թ ներարկման մ/մ ն/ե 5% 5մլ N10 Եր.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու գլյուկոզայով դեղահատեր 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորգեմ 100մգ/մլ լ-թ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորուտին դհտ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորուտին դեղահատեր N50 ICN

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկոֆեն-Դարնիցա դեղահատեր բլիստեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկոֆեն-Պ դեղահատեր բլիստեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկոֆեն-Պ դեղահատեր բլիստեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպարկամ դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպարկամ դեղահատեր N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին դեղահատեր 0,5գ x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին Կարդիո 100մգ դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին Կարդիո 300մգ դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին դեղահատեր 500մգ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացետիլսալիցիլաթթու դեղահատեր 500մգ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին դեղահատեր 500մգ x 10 Технолог

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին-C դեղահատեր դյուրալույծ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին-Բայեր 500մգ դհտ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աստալին 100մկգ/200 դոզա ցողացիր ինհլ համար N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աստմոսիլ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատականդ 8մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատարաքս դեղահատեր 25մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր 100մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր 25մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր թ/պ 25մգN30 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր 50մգ x 30 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ 50մգ դհտ N30, Բուլղ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր 50մգ x 30 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ 50մգ դհտ N30, Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր 100մգ N 28 Ակկորդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ-Ակկորդ դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատենոլոլ դեղահատեր 50մգ N 28 Ակկորդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատերոկլեֆիտ Բիո դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորվաստատին 10մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորվաստատին 20մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորվաստատին 40մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորիս դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորիս դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորիս դեղահատեր 40մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատորտոնուս դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատրիկան դեղապատիճներ 250մգ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատրովենտ Ն ցողաշիթ 20մկգ/դեղաչափ,10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատրոպինի սուլֆատ ամպուլներ 0,1% 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատրոպինի սուլֆատ 1% ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ատրոպինի սուլֆատ ակնակաթիլներ 1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱԵՖ 1մլ սրվ ներ/համար N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին դ-փոշի խմելու դեղակախ. 156մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին դ-փոշի խմելու դեղակախ. 228.5մգ 5մլ 70մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին դ-փոշի խմելու դեղակախ. 312մգ 5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին 457մգ/մլ օշարակ 70մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին ES 642.9մգ/5մլ օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին դեղահատեր 1գ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին դեղահատեր թ/պ 375մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին դեղահատեր 625մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուգմենտին 1.2գ սրվ ներ/համար N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆլուբին կաթիլներ 20մլ սրվ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆլուբին կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆլուբին դհտ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆոբազոլ դեղահատեր 10մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ա-Ցերումեն ականջի հիգիենայի միջոց 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աբասագլար փամփուշտներ ե/մ 100ՄՄ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացետիլ Լ-կարնիտին 500մգ դպտճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիդոլակ փաթեթ 3գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկ նրբաքսուք 5% 2գ,պարկուճ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր-Ակրի քսուք 5% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր-Ակրի դեղահատեր 200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր-Ակրի դեղահատեր 400մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր-Դենկ դեղահատեր 200մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր քսուք 5% 10գ Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր քսուք 5% 5գ Բելմեդպրեպարատի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիպոլ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ դեղափոշի խմելու լ-թի 200մգ N20(փաթեթ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ 100 դեղահատեր դյուրալույծ 100մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ 200 դյուրալույծ դեղահատեր 200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ դեղափոշի խմելու տաք լ-թի համար 200մգN20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ Լոնգ դյուրալույծ դեղահատեր 600մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ դեղափոշի խմելու լ-թի 100մգ N20(փաթեթ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աիրտալ նրբաքսուք 1,5% 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աիրտալ դ-փ ներքին ընդ. դեղակախ. 100մգ փաթ. 3գ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աիրտալ դեղահատեր 100մգ N 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աիրտալ դեղահատեր 100մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բադյագա 5գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Բադյագա դոնդող կապտուկ. և վնասվածք.հ-ր 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերիա 03 Բադյագա դոնդող-բալասան մարմնի հ. 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեհանի յուղ պատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեհանի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեհանի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեհան Սրբազան հավաք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտիստատին դեղապատիճներ 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտոկս 125մգ/5մլդեղակախույթ 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտօքս դ-փոշի խմելու դեղակախույթի 250մգ/5մլ 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտրիմ օշարակ 240մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտրիմ ֆորտե դեղահատեր 960մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտրոբան 2% նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտրոբան 2% քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Ոսկե աստղ` 4գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Ոսկե աստղ` հեղուկ, 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Ոսկե աստղ`մատիտ ինհալացիայի հ-ր 1,3գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիտտների բալասան 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիտտների բալասան 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան Վ. Դիկուլի հոդերի համար 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան Վ. Դիկուլի մերսիչ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան Վ.Դիկուլի ռադիկուլին գոտկ.-ի ցավերի 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան Վ.Դիկուլյա սպորտային 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան «В. Дикуля» սպորտային 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալուսալ քսուք 2,5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոբենզիմ դեղահատեր աղելույծ N800

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի կարմիր 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ դոնդող 1% 50գ Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոկոր դեղահաբեր 20մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի մարմնագույն 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի սև 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ «Բանատ» ատամի խոզանակ orta, medium 4d 1+1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոկոր ֆորտե դհբ. 40մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին 1կգ Էսկ,

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջուր ներերկման համար ամպ. 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բանեոցին քսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր ՀԴ դեղահատեր 160մգ+25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ քսուք 1% 30գ Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլակսա 10մգ տբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին միկրոհոգնա 5մլ (պլաստիկ սրվակ) Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջուր դեիոնիզացված 1լ փաթեթ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բանեոցին դեղափոշի 10գ N1 սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր H160 դեղահատեր 160մգ+12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ուղիղաղիքային մոմիկներ 100մգ x 10 Ֆարմապրիմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին մոմիկներ 2.11գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջուր թորած 1000մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կծոխուրի արմատներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլակսա 5մգ տբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ուղիղաղիքային մոմիկներ 50մգ x 6 Ֆարմապրիմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին մոմիկներ 1,24գ x 10 Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր H80 դեղահատեր 80մգ+12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Փորսուղի ճարպ նրբաքսուք-բալզամ 75գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ռետարդ դեղահատեր 100մգ x 20 Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն 25մգ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին մոմիկներ 1գ x 10 Մեդիքալ Հորիզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլաքսա ՕԴՏ դեղահատեր տարալուծվող 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեբինոս կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ մոմիկներ 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն դեղահատեր 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր դեղահատեր 160մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլաքսա ՕԴՏ դեղահատեր տարալուծվող 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բևիպլեկս ամպուլա 3մլ լուծիչով N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլեդրո-Ակկորդ ամպ 4մգ/5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ դեղահատեր 50մգ x 20 Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն ՍՌ դեղահատեր 75մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր դեղահատեր 80մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին մոմիկներ 2,11գ x 10 Մեդիքալ Հորիզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն ամպուլներ 75մգ/3մլ, 3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլեդրո-Դենկ ամպուլներ 4մգ/5մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեկլոֆորտե 250մկգ/200դոզա ցողացիր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 100մլ Ալ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամելան դպտճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Աստերիա հաբ. 25 մգ 10հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենևրոն Բ ամպ. 4մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 100մլ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ոսկե արմատ սրվ. 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն ռապիդ դեղահատեր 50մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամլոսետ դեղահատեր թ/պ (10մգ+160մգ) N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն ռապիդ դհտ. 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Աստերիա ամպուլներ 75մգ/3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլ բենզոատ լոսյոն 25% 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին ստեկ.ֆլ 30գ Բիոտեխ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլոտոյ ուս Մեղվի թույն, բալզամ մարմնի համար 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Աստերիյա հաբ. 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլ բենզոատ քսուք 20% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Աստերիա դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 100գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ոսկե ուս սաբելնիկով մարմնի համ. 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն մոմիկներ 100մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 30գ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ոսկե ուս մրջնային սպիրտով 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլ բենզոատ էմուլսիա 20% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վամլոսետ դեղահատեր թ/պ (5մգ+160մգ) N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Աստերիյա դեղահաբ. 50մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլպենիցիլին-G 1մլն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարիքսինալ դոնդող 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 100գ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Աստերիա դեղահատեր 50մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պենիցիլին G նատրիում 1000000 ՄՄ դ/փ ներ. լ-թ 1գ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարիքսինալ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն մոմիկներ 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 30մլ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Տրոժ դեղահաբեր 50մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլպենիցիլին դեղափոշի 1գ Սինթեզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարֆարին Շտադա դեղահատեր 2,5մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ .Ոսկե ուս մրջնային սպիրտով 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլասիդոմ դհբ. 2մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլոֆտ դեղահատեր 50մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլասիդոմ դհբ. 4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլպենիցիլին-նատրիում 1000000ՄՄ սրվ.N1ԿՄՊ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարֆարին դեղահատեր 2.5մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցերին սրվակ 500մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլատրենդ դեղահատեր 12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլպենիցիլին 5գ սրվ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարֆարին 5մգ դհտ N100, օրիոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոմետա լուծույթ 4մգ/5մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն դեղահատեր 50մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապույտ Տերեփուկի ծաղիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլատրենդ դեղահատեր 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզոնալ դեղահատեր 0,1գ x 48 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն Էմուլգել 1% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգամակս 100մգ թաղ. դհտ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոֆրան սրվ. 2մգ/մլ 4մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին ֆորտե դեղահատեր x 20 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլատրենդ դեղահատեր 6,25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզոնալ դեղահատեր 0,1գ x 50 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն Էմուլգել 1% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլվեկոր դեղահաբ. 12,5մգ 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգամակս 50մգ թաղ. դհտ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԶՈՒՐԱՎԻՏ ՅուՆԻՈՐ սիրոպ 0,22գ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենոսեն դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին ֆորտե հաբ. 100մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենոսեն դհտ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպար ֆորտե դհբ. 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլտիազեմ ռետարդ դ-պատիճներ 90մգ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցիսեդ հաբ. 0.1գ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգարպի 100մգ դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանթեն քսուք 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն Էմուլգել 1% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն 0.2գ դեղահաբեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիլտիազեմ ռետարդ դեղապատիճներ 180մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգարպի 50մգ դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանթեն նրբաքսուք 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն դոնդող ԼՄՊ 50մգ/գ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեդրոլ սրվ. 1% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլորիքսոն ֆլ 1գ լուծիչով մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն Էմուլգել 2% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոլտարեն Էմուլգել 2% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանթեն Պլյուս նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեդրոլ դեղահատեր 50մգ x 10 Բելմեդպրեպարատի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուլնուզան քսուք 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանտեն պլյուս ցողաշիթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգարրա դեղահատեր 100մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկովանս դ-եր թ/պ 500մգ/2.5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեդրոլ դեղահատեր 50մգ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն ամպուլներ 75մգ/3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեպանտոլ սառեցնող փրփուր 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկովանս 500մգ/5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեքս օշարակ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն Սանդոզ դեղահատեր 600մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգարրա դեղահատեր 50մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեքսիդ լուծույթ 100մլ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն դոնդող 1% 25գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն Սանդոզ դեղահատեր 800մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզա 10% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերգամոտի եթերային յուղ 10մլ Натуральные Масла

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզա 5% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերգամոտի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեքսիդ լ-թ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն օշարակ երեխաների/հ սրվ. 100մգ/5մլ 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն մոմիկներ 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզա 5% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեչու տերև 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեզիկար դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեքսիդ լուծույթ 50մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն դ-կախույթ100մգ/5մլ ելակ առանց շաք.120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն մոմիկներ 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզա 5% 250մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեչու բողբոջներ 30գր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեսոմնի դեղահատեր թաղանթապատ (6մգ+0.4մգ) N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն դեղահատեր 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեքսիդ լ-թ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելակսին 150մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզ ամպուլներ 40% 5մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեչու բողբոջներ 35գր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն 200մգ դեղահատեր x 50 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դինգա դեղահատեր 2մգ/500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն դեղահատեր 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն-ՀՖ դեղահատեր 0,4գ x 30 Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելաքսին դեղապատիճներ 75մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուրդոն դեղահատեր 50մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիովան դեղահատեր 160մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեչու բողբոջ թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզա ն/հ 40% 5մլ ամպ. N10 Եր.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն-Աստերիա դեղահատեր 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելաքսին դեղապատիճներ 37,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբագամմա դ-պատիճ. 400մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիովան 160մգ հաբ. N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերլիպրիլ պլյուս դեղահատեր 10մգ/25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզամին դեղապատիճ. 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբապենտին դեղապատիճներ 300մգ x 30 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիովան դեղահատեր 80մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուֆեն օշարակ երեխաների/հ 100մգ/5մլ 100մլ սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզամին,խոնդր.գել-բալզամ դ/տելա 75մլ Միր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Բեյբի վիտ D3 կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզամին-Խոնդրոիտին համալիր հաբեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբապենտին դ-պատիճ. 300մգ խ50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերլիպրիլ 10 դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիոքսիդին ամպուլաներ 1% 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերլիպրիլ 20 դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպ րելիֆ գել 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոտոն MR հաբ.30մգ խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Վուման + Օմեգա 3-6-9 դպտճ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալազոլին քթակաթիլներ 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իդա պահպանակ Էքստրա N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերլիթիոն 600 ամպուլաներ 600մգ- 24մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպ Ռիլիֆ դոնդող 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Քիդս իմմունո 4-12տ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ հաբ. 1000մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իդրինոլ սրվ. ն/ե,պարաբ. 100մգ/մլ 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերլիթիոն 600 դեղապատիճներ 600մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալազոլին քթակաթիլներ 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպ Ռիլիֆ դոնդող 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ դեղահատեր 1000մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալիդոր դեղահատեր 100մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզիբոն սրվակ 6մգ/6մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերոդուալ Ն ցողաշիթ 20մկգ+50մկգ/դեղաչափ, 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպ Հիտ նրբաքսուք ցավազրկող և հակաբորբոքիչ. 67գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Քիդս օմեգա-3 500մգ 4-12տ դհտ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ հաբ. 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզիգել դոնդող 50մգ/գ 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերոդուալ լ-թ շնչառման 500մկգ+250մկգ,20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպոլկրոմ աչքի կաթիլներ, 20մգ/մլ 5մլ 2 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Քիդս դհտ 4-12տ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ դեղահատեր 500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալվուս Մետ 50/850մգ տբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերոտեկ Ն ցողաշիթ 100մկգ/դ-չափ, 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպրոսալիկ լոսիոն 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԳալվուսՄետ դեղահատեր թ/պ 50մգ/1000մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անթառամի ծաղիկի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպրոսալիկ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզոդինիտ ռետարդ դեղահաբեր 20մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ դեղահատեր 850մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Քիդս կալցիում, մագնեզ, վիտ D3 4-12տ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԳալվուսՄետ դեղահատեր 50մգ/850մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անթառամի ծաղիկներ 20գ, Գեո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիպրոսպան ամպուլներ 2մգ+5մգ/1մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզոկոնազոլ-Մ հեշտոցային մոմիկներ 600մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոխոն ֆորտե հաբ. N 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզոպտին SR դեղահաբեր 40մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Քիդս վիտամիններ և միներալներ 14տ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալվուս դեղահատեր 50մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անթառամի ծաղիկ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամալատ B6 լուծույթ 80մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Մեն+օմեգա 3-6-9 դպտճ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահաբեր 2.5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անթառամի ծաղիկ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզոֆրա քթի ցողացիր 1,25% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուրենորմ դեղահատեր 30մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամալատ B6 դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելլ Ուլտրա D3 1000ՄՄ դպտճ N96

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեստոկսոլ 4% ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամի Քինգ Վեգան կալցիում վիտամին D-ով N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իկսգևա ր-ր դ/պ/կ վվեդ 70մգ/1մլ: ֆլ. 1.7 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ղանթափայի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադերմ նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իլանգ-Իլանգ եթերային յուղ 10մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամի Քինգ Վեգան Մուլտի վիտամին և միներալ մրգով N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնադոտրոպին խորիոն. լուծիչով.1000ԱՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենլաքսոր 75մգ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադերմ քսուք 15 գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահատեր 10մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իլանգ-իլանգ էֆիրնոե մասլո 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամի Քինգ Վեգան Մուլտի վիտամին և միներալ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնադոտրոպին խորիոնային լուծիչով ամպ. 500ԱՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոզոլ դոնդող 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադին հեշտոցային մոմիկներ 200մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահատեր 20մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոզոլ նրբաքսուք 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամի Քինգ Վեգան վիտամին C-ով N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմատոն դեղահատեր 450մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոկորսետ դոնդող 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամի Քինգ Վեգան էխինացեա+վիտ. C+ցինկ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադին քսուք 10% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահատեր 5մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գո-Ոն գոտ. շպրից 25մգ/2.5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գանգլերոն դեղապատիճներ 0,04գ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադին լուծույթ 10% 1000մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմուն Գարդ ըմպելիք 175մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մատիտեղի խոտ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոկորսետ դ-պատիճ. N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալիցին ՈՒլտրա կապս. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիսգրեն դեղապատիճ 300մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադին լուծույթ 10% 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունոգլոբուլին մարդու նորմ-Բիոֆ 10% 1,5մլ x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գորչիչնիյ Ֆորտե գել 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոկորսետ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գառնի սեդատիվ հանգստացնող կաթիլներ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոլայֆ դոնդող 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիսմենորմ դեղահատեր N80

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադին լուծույթ 10% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գառնի սեդատիվ հանգստացնող կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունոկինդ դեղահատեր N150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենորուտոն դոնդող 2% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկստրակտ Գոտու Կոլա կապս խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիսֆլատիլ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադինե հեշտոցային մոմիկներ 200մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունոմաքս բիո լիոֆիլիզատ լ-թ 200 ԱՄսրվ. N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրամմիդին նեո անզգայաց. նյութով դեղահատ. N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաստրիտոլ կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիֆենին դեղահատեր 117մգ x 10 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադինոկ լուծույթ 10% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոսմիլ դեղապատիճներ 200մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունակե D 3 տբ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրամմիդին նեո դեղահատ. N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաստրիտոլ կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիֆլազոն դեղապատիճներ 150մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադինոկ լուծույթ 10% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիֆլուկան դեղապատիճներ 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեխակի տերեների եթերային յուղ 10մլ Ботаника

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենֆլոկս-Տ հաբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմոդիում դեղապատիճներ 2մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետադինոկ լուծույթ 10% 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրան Բերրի Լեդի Կոմֆորտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիֆլուկան դեղապատիճներ 50մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նռան կորիզների յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմոդիում լինգվ. տաբ. 2մգ խ 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիֆլուկան սրվակ 2մգ/մլ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեխակի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետիոդինի լուծույթ արտաքին օգտագործման 10% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերապամիլ դրաժե 40մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԳՐԱՆԵԿՍ ցողաց. 50ՄԼ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմոֆերազա վերականգնող նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիֆմետրե լուծ. հաբ. 25մգ/2մգ/75մգ 10հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեխակի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետայոդին լուծույթ ողողման համար 1% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերապամիլ դեղահատեր 80մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրանի-Դենկ ամպուլներ 1մգ/մլ; 3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեխակի եթերային յուղ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիցինոն ամպուլներ 250մգ/2մլ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամաքս դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թուրինջի եթերային յուղ 10մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերապրես ՄՌ դեղահատետ 240մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն խոմ. դհտ N32

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիցինոն դեղահատեր 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամաքս դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմպազա դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրեյպֆրուտ էֆիրնոե մասլո 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմուն Ակտիվ փաթեթ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերմոքս դեղահատեր 100մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն դեղակախույթ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեղահաբեր մազերի և եղունգների/հ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամաքս դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դլյանոս քթի կաթիլներ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերոնա դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն դեղակախույթ 300մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թուրինջի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունոդիսենս դեղահատեր 205մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամեթազոն նրբաքսուք 0,1% 15գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունորիքս սրվ. 400մգ 7մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դլյանոս քթի ցողիչ 0.1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թուրինջի եթերային յուղ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամեթազոն քսուք 0,1% 15գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերոշպիրոն դեղապատիճներ 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն-Ֆորտե դեղակախույթ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինվեգա դեղահատեր թ/պ, երկ. ազդ-ան 6մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ-Մաննոզ դեղապատիճներ 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հունական ընկույզի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետասերկ դեղահատեր 16մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերոշպիրոն դեղահատեր 25մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն-Ֆորտե դեղակախույթ փաթեթներ 10մլ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգավիրին դեղապատ. 90մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դո ի Պոսլե Կրեմ Օտբելիվ դ/լիցա 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեսսել Դուէ Ֆ սրվակ 600ԱՄ/2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետասերկ 24մգ դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Գրիբկոսեպտ դոնդող ոտքերի և ձեռքերի/հ100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգալիպտ Վիալայն ցողացիր բերանի խոռոչի համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոզիլ պլյուս տաբ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն ֆորտե կախույթ 10մլ փաթեթ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեսսել Դուե Ֆ 250ՄՄ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետասերկ դեղահատեր 8մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինտերոլ դեղապատիճներ 250մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դօքսի-Դենկ դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեդելիքս կաթիլներ հազի դեմ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վետրյանկա Stop լոսոն դ/նարուժ.պրիմ. 100մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետաֆուցին նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիագամ դրաժե տղամ. համ 1,6գ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեդելիքս օշարակ հազի դեմ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետացիդ լոսյոն 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Գոլդեն Ցեյլոն փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստակ վիագամ տղամ. համ 1.6գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեկսալիզ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետացիդ քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Գրին Մելիսսա փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոքսի-Հեմի դեղապատիճներ 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիագամ լուծվող սուրճ տղ-անց համար 17գ խ 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեկսասպրեյ աէրոզոլ տեղային կիրառման հ.750մգ/30գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետօպտիկ Ս ակնակաթիլներ 0,25% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիկոն հեշտոցային մոմիկներ 16մգ x 10 Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիագրա դեղահատեր 100մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեֆունգին լ-ծ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Ժասմին Դրիմ փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիագրա դեղահատեր 50մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիվալոս 2գ փաթեթ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Կլասսիկ Բրեկֆաստ փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիկոն 0,05% լ-թ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիագրա դեղահատեր 100մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդինոլ դեղապատիճներ 300մգ x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիդոպ դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդովազին դոնդող 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ 0.05% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիագրա դեղահատեր 50մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսիցիկլին 0.1գ դեղապատիճներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Կրիստմաս Միստերի փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիդոպ 2,5մգ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ 0.05% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Լեմոն Սպարկ փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիդոպ դեղահատեր 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսիցիկլին դեղապատիճ100մգ 10հ Տրոժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիադերմ կապս. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդոմետացին քսուք 10% 40գ Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Dolphi վիբրաօղակ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիկալուտամիդ դեղահատ 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Լոտուս Բրիզ փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդոմետացին մոմիկներ 100մգ x 6 Ֆարմապրիմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ 0.2% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսիցիկլին-Աստերիա դեղապատիճներ 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Ռիչ Կամոմայլ փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիկալուտամիդ դեղահատեր 50մգ N28 Ակկորդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ 0.2% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսորուբիցին 10մգ/5մլ 5մլ սրվ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ 0.2% մենթոլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիբրոցիլ քթակաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդոմետացին մոմիկներ 50մգ x 6 Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիլոբիլ ինտենս դեղապատիճներ 120մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Սամր Բուկետ փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիլոբիլ դեղապատիճներ 40մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդոմետացին դեղահատեր 25մգ x 30 Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ դենտա 0.12% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Սպրինգ Մելոդի փաթ. 1,5գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիբրոցիլ քթի ցողաշիթ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիլոբիլ Ֆորտե դեղապատիճներ 80մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինեստոմ սրվ. 1գ/5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ դենտա 0.12% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրինֆիլդ թեյ Ֆլաինգ Դրագոն փաթ. 2գ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսորուբիցին 50մգ/25մլ 25մլ սրվ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպոստադ C դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիովիտրում օրգանիկ իմմունո թաղանթապատ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ քսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիվի լայն դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա 0,12% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինոկլիմ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպոստադ Ցդ/փ փաթ. 5գ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինսի դոնդող միջատների խայթոցից պաշտ./հ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիո-դրայ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպպոտոն սաշե փոշի պատ. համ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինսիվո դ-եր թ/պ 375մգ N 42

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա մենթոլ 0,12% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոդրեյն դեղահատեր x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիգադեկսա ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպպոտոն քթի ցողացիր 0,5մգ/մլ; 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինստենոն ֆորտե դհտ. N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա մենթոլ 0,12% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոդրեյն դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ պաստեղներ Նարինջ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպպոտոն քթի ցողացիր 1մգ/մլ; 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ դենտա ցողաշիթ 0,12% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոպարոկս ցողացիր 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեկսորալ ցողաշիտ 0.2% 40մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինստի առանց շաքար սաշե N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ պաստեղներ Կիտրոն N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիգամոքս ակնակաթիլներ 5մգ/մլ; 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպպոֆլյու կլյուկվայով N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոպասսիտ օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինտելլան օշարակ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հելմադոլ 200մգ դհտ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպպոֆլյու ազնվամորիով N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիժն գարդ պլյուս դպտճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիպրոլ դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինտետրիքս դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոնդող քորի դեմ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպֆերոն քթակաթիլներ 10000ՄՄ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մրսածության դեմ հավաքածու Կոլդրեքս +Օտրիվին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիպրոլ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինֆլամենդ 225մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911դոնդող-բալասան հոդերի/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրոպրինոսին դեղահատեր 500մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզաննա դեղահատեր 2մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսակոդիլ մոմիկներ 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ պաստեղներ հատապտղային N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզիդոլ ակնակաթիլներ 0,5% 5մլ սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսակոդիլ 10մգ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզին ակնակաթիլներ 0.05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինֆլուցիդ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսակոդիլ դեղահատեր 5մգ x 30 Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911դոնդող-բալզամ Ձիու շագանակենի ոտքերի հ.100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիզիՊրես աչքի կաթիլ 2% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինհիբեյս դեղահաբեր 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլեքս մ/մ 2մլ սրվակ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրոպրինոսին դեղահատեր 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլոբենե դոնդող 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսակոդիլ դեղահատեր 5մգ x 40 Գրինդեքս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911դոնդող-բալզամ մեղվի թույնով հոդերի/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզիֆորտ դեղահատեր 1400մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իոնոտեք 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզօպտին ակնակաթիլներ 0.05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսակոդիլ-բիոկոմ 5մգ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրոպրինոսին օշարակ 50մգ/մլ 120մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իպիգրիկս ամպուլներ 15մգ/մլ 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիկասոլ սրվ. 1% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Չագա դոնդող-բալզամ հոդերի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսեպտոլ դ-կախույթ ներք.ընդունման 240մգ/5մլ 80մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլոբենե դոնդող 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիկասոլ դեղահատեր 15մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911Դոնդող-բալզամ ոտքերի/հ տզրուկի հանուկով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսեպտոլ դեղահատեր 120մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլպասս 30մգ/մլ լ-թ ն/հ 1մլ սրվակ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իպիգրիկս ամպ. 5մգ/մլ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գուտալաքս 7,5մգ/մլ; 15մլ կաթիլներ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիլդսոֆտ անձեռոցիկներ 10հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 դոնդող-բալզամ Բիշոֆիտով հոդերի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսեպտոլ դեղահատեր 480մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսլա մինթ պաստեղներ պղպեղային անանուխի յուղով x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դօնա փաթեթ 1500մգ x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գուտալաքս կաթիլներ 7,5մգ/մլ; 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսոպրոլոլ-ռատիոֆարմ 10մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևկամեն քսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիսոպրոլոլ-ռատիոֆարմ 5մգ դհտ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիլպրաֆեն սոլյուտաբ դեղահատեր 1000մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերիա 03 ոտքերի դոնդող-բալասան սառեցնող 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսլա մոոս պաստեղներ իսլանդական մամուռի մզվ.80մգx30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դօնա լուծույթ մ/մ ներարկ. 200մգ/մլ 2մլ x (6Ա + 6Բ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիլպրաֆեն դեղահատեր թ/պ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիդոմակքս դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսմիժեն ենթալեզվային դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոննա Սեմպրե Պլյուս դեղահաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաղողի կորիզների յուղ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիդոմաքս դեղապատիճներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ - Կալցիում սուսպ.120 մլ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոնդող բալասան `Խոլոդոկ` միջատների խայթոցից հ.50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսմիժեն դեղահատեր ենթալեզվային N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իշառվույտի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաղողի կորիզների յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիդումբակտերին չոր 5 դ-չափ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դակսաս հաբ. աշտպանիչ թաղանթով 0.5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հելմինտոքս դեղակախույթ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իտրացիմ 100մգ կապս N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոնորմիլ դեղահատեր 15մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաղողի կորիզների յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիկոլին դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաղողի կորիզի յուղ 150մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իխտիոլ քսուք 10% 25գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դալացին հեշտոցային նրբաքսուք 2% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիկոլին դեղապատիճներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հելմինտոքս դեղահատեր 125մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաղողի կորիզների յուղ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իխտիոլ քսուք 20% 25գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դալացին դեղապատիճներ 300մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիֆորմ դեղապատիճներ 10.8մգ+17.2մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դապսոն հաբ. 100մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հելմինտոքս դեղահատեր 250մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկստրակտ Խաղողի կորիզների կապս խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իխթիոլի քսուք ֆլ 20% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպեգիտ դեղահատեր 250մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վինչ դեղապատիճներ 150մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդի սպիրտային լ-թ 5% 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիցիլլին-3 600.000ՄՄ փոշի սրվ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպմին սրվ. 40մգ/մլ 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեմզար 1գ ր-ր դ/ինֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիպրոսալ Վ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դարեկ դեղահատեր 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդի սպիրտային լուծոըյթ 5% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիցիլլին-5 փոշի սրվակ 1 500 000 ԱՄ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելհերց Ակտիվ A-ից մինչև Ցինկ դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոդեզ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիպրոսալ Վ քսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ-Բլոկ օճառահեղուկ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդբալանս 100մկգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլեմարեն լուծվող դհտ N80

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին դեղահատեր 200մգ x 50 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ակտիվ Բյուտի վիտ դ/նոգտեյ տաբս N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդբալանս 200մկգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դվելլա հաբ. 30մգ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլեոցիպ լիոֆ. փոշի ներ. հ/ր 15ՄՄ սրվ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ակտիվ վիտ մազերի և եղունգն.հ. պատիճ.N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոդեզ 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիրգան գել 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդինոլ լուծույթ 100մլ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կղմուխի արմատ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլեստար 24մգ դհտ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելհերց Ակտիվ վիտ. դիաբետիկների/հ դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոզոլ քսուք կոշտուկների դեմ 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիրեադ թ/պ հաբեր 300մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին դեղահատեր 200մգ x 20 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդոգել դոնդող պարկուճ 50մգ/գ; 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեսլորա-Դենկ 5 դեղահատեր 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլեֆարոգել-2 դոնդող կոպերի համար 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկապեպտիլ պատր.ներարկիչ 0,1մգ/մլ 1մլ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելհերց Ակտիվ վիտ. դիաբետիկների/հ դեղահաբեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդօքսիդ հեշտոցամոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոսոլ լ-թ կաթ./ներարկման 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլյուբերի այբրայթ 5մգ դհտ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիրոգել դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդոֆոլ դհբ. 200/400 x 150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենգիգել դոնդող 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիրոլեքս ակնաքսուք 3% 4.5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին-Մարբիո 200մգ տբ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկապեպտիլ Դեպո լ-թ ե/մ ներ.պատր.ներ 3,75մգ/մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ակտիվ Մագն.+Կալցիում հաբ. 175+350մ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկարիս դեղահատեր 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիրոլեքս դեղափոշի 250մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտամիցին ամպուլներ 80մգ/2մլ x 10 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլյուբերի օմեգա-3 դպտճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իոքս ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբոպլատին-Ակկորդ 450մգ/45մլ խ 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլյու-կապ դոնդող 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկարիս դեղահատեր 50մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելհերց Ակտիվ Օմեգա-3 դեղապատիճներ 800մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոհիմբե ֆորտե դեղապատիճներ 0,1գ x 30 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտամիցին ակնակաթիլներ 0,3% 5մլ Պոլֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբոպլատին-Աստերիա 450մգ/45մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիրոլեքս դեղահատեր 200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկին-քապ նրբաքսուք 0,2% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկսա-Գենտամիցին աչքի կաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ակտիվ Օմեգա-3 դեղապատիճներ 800մգ N80

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաբիվեն Սմոֆ պերիֆերալ կաթիլային համակարգ 1904մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլյու-քապ ցողացիր 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմոֆ Կաբիվեն Ցենտրալ կապել սիստ 1477մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբոցիստեին 2% օշարակ երեխաների համար 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտաբուլարդ կապս N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսալգին սրվակ 25մգ/մլ 2մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ակտիվ Սախարոնորմ կապս. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլյու-կապ օճառահեղուկ 400մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսալգին Սաշետ 25մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բլյու-քապ ցողացիր 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսալգին դեղահատեր 25մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտամիցին-Կ ամպուլներ 40մգ 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկին-քապ օճառահեղուկ 1% 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ամպուլներ 4մգ/մլ; 1մլ x 10 Ռոմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտամիցինի քսուք 0.1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոբոտիկ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաբիվեն Սմոֆ Ցենտրալ կիթ կաթիլաներ. հ. 1970մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ամպուլներ 8մգ/մլ; 2մլ x 10 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտավիզին հաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբոցիստեին օշարակ մեծահասակների համար 5% 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտոս կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելհերց Մենոպաուզա դպտճ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ բոմ-բենգե քսուք 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմոֆ Կաբիվեն Ցենտրալ կապել սիստ 986մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ամպուլներ 4մգ/մլ; 1մլ x 25 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն ամպուլներ 10մգ/2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ռելակս-էֆֆեկտ տաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնալ նրբաքսուք ձգված. դեմ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտոս հաբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդի-Դենկ դեղահատեր 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Ռոմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտագամմա D3 կապս. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն սրվ. 10մլ/ 50մգ 5 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնվիվա ամպ. 3մգ/3մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպրոկին դեղահաբեր 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն ամպ. 25մգ/5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնվիվա դեղահատեր 150մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենֆերոն Լայթ մոմիկներ 125000ԱՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտակալցիյ դ-պատճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դորզոպտ ակնակաթիլներ 2% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 5մլ Պոլֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդի-Դենկ դեղահատեր 6.25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն դեղահատեր 5մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնվիվա դեղահատեր 150մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենֆերոն Լայթ մոմիկներ 250000 ԱՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիտաԿանդի Վինոգրադ լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի18գN15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենֆերոն մոմիկներ 1000000ՄՄ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիգամմա դհբ. 12,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնկուր ներարկման 4մգ/5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դորմիկինդ դեղահատեր 0-6 տարեկան x 150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիտաԿանդի Լայմ լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն դեղահատեր 0,5մգ x 10 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոստինեքս դեղահատեր 0,5մգ x 8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն ֆորտե դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնոմուցիլ փաթեթներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոցետակսել 80մգ/8մլ 8մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն ֆորտե դեղահատեր 10մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոշաբ սոճու 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթու փոշի 10գ Ալֆա Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կագոցել դեղահատեր 12մգ x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոշաբ Տուտի Ղարաբաղի 285մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենֆերոն մոմիկներ 500000ՄՄ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն-Ակրի դեղահաբեր 0.5մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիգամմա դեղահաբեր 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիտաԿանդի Մանգո լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կադուէտ դհբ. 10մգ+10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթու փոշի 10գ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեպազիլ սրվակ 9մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկսամետազոն-Պաբի հաբ. 0.5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ Սանդոզ դեղահատեր 12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթվի սպիրտ. լ-թ 2% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիտաԿանդի Մանդարին լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գN15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կադուէտ դեղահաբեր 5մգ+10մգ 30 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ Սանդոզ դեղահատեր 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիտաԿանդի Պերսիկ լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դրամինա դեղահատեր 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեպազիլ կոմպոզիտում կապս N30.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթվի քսուք տուբա 5% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսառոմ լուծույթ ն/ե, մ/մ ներարկ. 25մգ/մլ 2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դրամինա դեղահաբեր 50մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ Սանդոզ դեղահատեր 6,25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալգել դոնդող 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիտաԿանդի Չ/Սմոր լեդենցի Ս վիտամինով ա/շաքարի 18գ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպարին ֆլ 25000ԱՄ 5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորո Պլյուս կանաչ նրբաքսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դրապոլեն նրբաքսուք 55գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկսա-Տոբրոմ ակնակաթիլներ 3մգ/մլ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորո Պլյուս նրբաքսուք ոտքերի չորության և ճաքերի դեմ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ դհբ. 12,5մգ N30 Վերտեքս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպարին-Լիկվո սրվակ 5000ԱՄ/մլ; 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտալիպիդ Ն սիստ դ/վզրոս պարենտեր պիտ ամպ 10,0 N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորո Պլյուս նրբ. ոտքերի ճեղքվածք. և չոր.ժ. 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ դեղահատեր 12,5մգ x 40 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպարին քսուք 25գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսպանտենոլ քսուք 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դրիպտան դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորո Պլյուս վարդագույն նրբաքսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի յուղ 50մլ ՌԴ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատոպրիմ 0,5գ/մլ; 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուակ դոնդող, արտաքին 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտալիպիդ Ն սիստ դետ պարենտեր պիտ ամպ 10,0 N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորո Պլյուս հակաբակտերիալ օճառ 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դելի Լաքս օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի յուղ կոսմետիկ. ֆլ. 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաղնու կեղև 50գ բնության ուժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրին դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ դհբ. 25մգ N30 Վերտեքս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորո Պլյուս ցանափոշի 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրին դ/պ բլիստեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենկ-էիր դեղահատեր 10մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ դեղահատեր 25մգ x 40 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամաքս դեղապատիճներ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի ոգեթուրմ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաղնու կեղև 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի ծաղիկներ 20գ Ար Ֆիտո Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորովայա Մատկա թեյ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին A դեղապատիճներ 33000ԱՄ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաղնու կեղև 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրոմբին Գ քսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դե-Նոլ դեղահատեր 120մգ x 112

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվեդիլոլ դեղահատեր 6,25մգ x 40 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաղենակի ծաղիկներ 30գ Ֆիլդ Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորովա Մատկա թեյ փաթ. 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվիդիլ դեղահատեր 12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին A դեղապատիճներ 6000ԱՄ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտա Անտիսեպտիկ ատամի դոնդող 0.2% 25գրամ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիում-Նորմին դեղահաբեր 1գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորոզին 5գ փաթեթներ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրոմբին Գ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարեմխոտ խոտ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրոմբին դոնդող 30000ԱՄ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B-Դենկ դեղահատեր 100/200մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվիդիլ դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտա Անտիսեպտիկ լ-թ ողողումների հ-ր120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի օրոտատ դեղահատեր 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոճենու ծաղիկ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի պերմանգանատ փոշի 10գ Ալֆա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարեմխոտ խոտ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրոմբին դոնդող 50000ԱՄ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոճենու ոգեթուրմ 30մլ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտամետ դոնդող ատամնաբուժական 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B համալիր դեղահատեր թ.պ. N20 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվիդիլ դեղահատեր 6,25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրոմբին նրբաքսուք 30000ՄՄ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրավել 75ՄՄ ամպ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B1 ամպուլներ 5% 1մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվիլեքս դեղահատեր 12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտինոքս դոնդող 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի պերմանգանատ փոշի շիշ 10գ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուովիտ դրաժե N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտոկինդ դեղահատեր 0-6 տարեկան N150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրևիպրոստ ակնակաթիլներ 0,004% 2,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուովիտ կանանց համար հաբեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիանոկոբալամին(վիտ.B12) ամպ.200մկգ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպատրոմբին քսուք 50000ԱՄ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվիլեքս դեղահատեր 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի պերմանգանատ փոշի 10գ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստակ տղ. հ/ր - բրեյնգամ 1,8գ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիանոկոբալամին(վիտ.B12) ամպ.500մկգ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի քլորիդ լ-թ 4% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեֆովիլ փաթեթ 1800մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեպատրոմբին Ց դոնդող տուբա 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպակին oշարակ 57,64մգ/մլ, 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուովիտ տղամարդկանց համար հաբեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարվիլեքս դեղահատեր 6,25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպակին քրոնո դեղահատեր 300մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեպտոլ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեֆովիլ սրվ. խմելու հ/ր 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդելիպ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B6 ամպուլներ 5% 1մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի քլորիդ լուծույթ 4% 200մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպակին քրոնո դեղահատեր 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուոդարտ դեղապատիճներ 0,5մգ/0,4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպտրալ դեղահատեր 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադամանդե կանաչ լ-թ 1% 10մլ, Էսկուլապ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիկետ ռետարդ դեղահատեր 20մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ս ի շիպովնիկ տաբ խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալմացին ֆորտե (կալցիմագ) դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպակին էնտերիկ դեղահատեր 300մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուոտրավ աչքի կաթիլ 2.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերալ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրիմիկա Ջենուէյր դ-փ շնչ. 340/12մկգ 60 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուպլեկոր դեղահատեր (10մգ+5մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիկետ ռետարդ դեղահատեր 40մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խորդենու եթերային յուղ 10գ Натуральные Масла

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպանտոլ հեշտոցային մոմիկներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրիմօպտիկ աչքի կաթիլներ 10մլ սրվակներ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿԱԼՄԱՑԻՆ ՖՈՐՏԵ դհբ. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դեղապատիճ 500մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուպլեկոր դ-եր թ/պ 20մգ+5մգ N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիլոպին դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերբասթրեսս դեղահատեր 450մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպանտոլ նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրիտոմար դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալպրոտեկտին տեստ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիլոպին դեղահատեր 2,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրիտոմար դեղահատեր 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալումիդ դեղահաբեր թ/պ 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խնկածաղկի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերբասթրեսս քնի համ. դեղապատիճներ 436մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ց Մեգա Ակտիվ դեղահատեր 600մգ x 30 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպո-Մեդրոլ 40մգ դեղակախույթ ն/հ ֆլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիլոպին դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԴԵՊՐԵԿՍԻԼ պատիճ. N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրովին օշ. 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերբիոն իսլանդական մամուռի օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիո Սապպորտ պլյուս տաբ խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դեղահատեր 500մգ x 10 Ռեպլեկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿԱԼՍԻՍ դպտճ. N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպրեկսոր հաբ. 75մգ x60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրովին օշ. 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դեղահատեր 250մգ x 10 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին Ադվանս դեղահատեր N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿարդիոԱկտիվ ալոճենի ֆորտե դեղահատեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերբիոն օշարակ եզան լեզվի 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դյուսպատալին դեղապատիճներ 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպրիմ դեղահատեր 480մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոմհեքսին 4 օշարակ 4մգ/5մլ; 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C դեղահաբեր 500մգ x 20 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին Ադվանս դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիո-աս կապս. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերբիոն օշարակ գնարբուկի 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոլայֆ դեղահատեր 75մգ x 96

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպրիսենս դեղհատեր 205մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոմհեքսին օշարակ 100մլ Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C շիպ տաբ 900մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերբիոն բաղեղի օշարակ 7մգ/մլ 150մլ ապակե շշիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին սիլվեր դհբ. x60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին դեղահատեր N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դյուֆալակ փաթեթ 15մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C Ցիտրոժեքս դյուրալույծ դեղահատեր 900մգ x 20 Մալկուտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոմգեկսին դեղահատեր 8մգ x 20 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերմազին նրբաքսուք 50գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դյուֆալակ օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերպևիր քսուք 2,5% 15գ ԿՄՊ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C-Աստերիա դհտ. 500մգx10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոմագնիլ դեղահատեր 150մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոմհեքսին 8 Բեռլին-Խեմի դեղահատեր 8մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերմամեդ քսուկ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դյուֆալակ օշարակ 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերպևիր դեղահատեր 200մգ x 20 ԿՄՊ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C-Աստերիա դեղահատեր 500մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոմագնիլ դեղահատեր 75մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոմոկրիպտին դեղահատեր 2,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերմատիկս ուլտրա սիլիկոնային դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում 600 դեղահատեր x 60 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դյուֆալակ օշարակ 1000մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեսպիդին հաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 ծամելու դեղահատեր 0,5գ x 100 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոբոս դեղապատիճներ 375մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դյուֆաստոն դեղահատեր 10մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերմատրիլ նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոմագնիլ դեղահատեր 75մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիալուրոմ լ-թ ներարկ. 15մլ 2մլ ներարկիչ N 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպերվիտ Վիտամին C դ-հ դյուր. նարինջ 900մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 դեղհաբեր 0.5գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոլիտին օշարակ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իելկ ստեպ 1 լուծույթ 14մլ+խարտոց եղունգների հ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերմովատ նրբաքսուք 0.05% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոնատ ամպ. 100մգ/մլ 5մլ x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիալուրոմ Տենդոն 40մգ/2մլ 2մլ պրեդ շպրից N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպերվիտ Վիտամին C դ-հատեր դյուր. մորի 900մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիալուրոնաթթու դեղահատեր 120մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխո-մունալ դեղապատիճներ 7մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում վիտ. D3-ի հետ ծամելու դեղահատեր x 60 Հերբալենդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C-Սուպերվիտ Տրոպիկա շիպ. տաբ. 900մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերմովատ քսուք 0,5% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոտեկս ամպ. ն/ե 100մգ/մլ 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա biolact հեշտոց. օվուլ. 2գx10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցի D3 դեղահաբեր ազնվամորիով N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեսա դեղահատեր 5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխո-մունալ Պ դեղապատիճներ 3,5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա biolact դեղապատիճ 250մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3 Ֆորտե դեղահատեր ծամելու N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպերվիտ Վիտամին C դյուրալույծ դեղահատեր կիտրոն 900մգ x 20 Վելտֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիրատ դհբ. 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիդրասեկ 100մգ կապս N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նրբաքսուք Դեսիտին 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոտոն օշարակ 125գ (109,6մլ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա լակտիկ հեշտոց. օվուլ.հալվեով և երից. 2գ 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3 Ֆորտե դեղահատեր ծամելու N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրավիտ Վիտամին C դ-հատեր դյուրալույծ 1000մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիտոն լուծույթ 1գ/10մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիդրասեկ 10մգ սաշե N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեսմոպրեսին քթակաթիլներ 0,01% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հապալասենու տերև 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա moist long acting դոնդող հեշտոց. 2,5գ x9

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Ակտիվ լուծվող դեղահատեր 500մգ x 20 Դենկ Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրալեքս դեղահատեր 500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրյուլիում լինգվատաբս 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C-Սուպրավիտ լուծելի հաբ 550մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպազիմ 350 ՊՄ դեղափոշի սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիդրասեկ 30մգ սաշե N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա Ռեսթոր հեշտոցային դոնդող դեղապատիճներ 5գ x9

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմեդ կաթիլ 15000ՄԵ/մլ սրվակ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թանթրվենու ծաղիկներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 1000 I.E. պլյուս կապս. x60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միներալի դլյա Կոստեյ (Ca+) տաբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպային նրբաքսուք մարմնի համար, 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն դեղակախույթ 125մգ/5մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա restore հեշտոց. օվուլ. 2գ 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 1000ՄՄ դեղապատիճներ x 180 Դոքթորս Բեսթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բուտադիոն քսուք 20գ Գեդեոն Ռիխտեր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն ակնաքսուք 0.5% 3գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Կուբ (շոկոլադ) ծամելու դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եվա Դուշ Բեկինգ սոդա սրվակ 147մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպային պլյուս չոր բալաս.մարմ./հ պապ.և բր.սրվ 1գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 նրբաքսուք մանկ.պաշտպ. քամու և ցրտի դեմ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 1000ՄՄ դեղապատիճներ x 60 Ամվիլաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վագիլակ հեշտ. դպտճ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն ակնաքսուք 0,5% 3գ Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-Մագնեզիում վիտամին D3 դեղահատեր x 150 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երսինիյա Էնտերոկոլիտիկա 0:3+0:9 կոմբին տեստ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպային չոր բալզամ մարմնի համար սրվ 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջենտլ Այրոն Լեգկոդոստուպնոե ժելեզո կապս x90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 2500ՄՄ դեղահատեր x 60 Կվեստ Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վագինորմ-C 250մգ հեշտ. մոմիկներ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զանոտազոն 50000 ՄՄ դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում+ձկան յուղ (VAPNIK) դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպային ուլտրա դոնդող մարմնի համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն ակնաքսուք 0,5% 3գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջիարդիա N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վագիսան հեշտ. դպտճ. N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԺԱԿ նարինե սրվ. 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 5000ՄՄ դեղապատիճներ x 180 Դոքթորս Բեսթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում - Մագնեզիում - Ցինկ հաբեր x 100 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բաղրջուկի թեյ փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 600ՄՄ դեղապատիճներ x 60 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն քսուք 1% 10գ,Նիժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջի-բալմ արևային և այլ այրվածքների դեմ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազելին բժշկական 40գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջոինտ-աս կապս. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-Մագնեզիում-Ցինկ դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հասմիկի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազելին բժշկական 50գ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն քսուք 1% 15գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոպպելգերց Ակտիվ D3 վիտ 400մկգ տաբ N45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հասմիկի եթերային յուղ 10մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազոպլաստ սպեղանի երակների հ/ր 7x9սմ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոքլորթիազիդ դեղահատեր 25մգ x 20 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարմետադին դհբ. 35մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B + Վիտամին C դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-Մագնիում-Ցինկ ֆորտե դեղահատ x 100 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջոյնտ Ակտիվ դ-եր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժեն-շեն 1գ դեղապատիճներ N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալացիկլովիր 500մգ դհտ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժեն-շեն կորեական դեղաատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-Մագնեզիում-Ցինկ ֆորտե դեղահատեր x 30 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարսիլ դեղահատեր 35մգ x 80

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջոսետ օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիզաար հաբ. 50մգ/12.5մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B կոմպլեքս ամպուլներ 2մլ x 10 Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժեն-շեն դեղահաբեր 0,35գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիքեյեր օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարսիլ Ֆորտե դեղապատիճներ 90մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիաբետոն ՄՌ դեղահատեր 60մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալացիկլովիր դեղահատ թաղանթապատ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինեքսիդ հեշտոցային դեղահատեր 2գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժիվոկոսթ բալասան մարմնի/հ /օկոպնիկ/ տաքացնող 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի հանուկի դեղահատեր 0.02գ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինիպրալ սրվ. 10մկգ/ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիմագ Ֆորտե դեղահաբ. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարտալին նրբաքսուք 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիազոլին դեղահատեր 0,05գ x 20 Ֆարմակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտ երեկոյան դրաժե N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցինովա դեղահատեր N27

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի ոգեթուրմ 30 մլ, Բոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկգո-Բիլոբա դեղահատեր 0,2մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժիվոկոսթ բալասան մարմնի/հ /մեղվի թույն/ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիազոլին դեղահատեր 0,1գ x 20 Ֆարմակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ 25մլ Ալֆա Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 200մգ x 20 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ ամպ. 10% 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի SR դրաժե 200մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկո Պրիմ Մաքս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղունգները մաքրող հեղուկ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիազոլին-Դարնիցա դեղահատեր 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ 30մլ Բիոտեխ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E 100ME դեղապատիճներ x 50 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ ամպ. 10% 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի արմատներ 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկոպամ W տաբ. 250մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղունգները մաքրող հեղուկ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկոպամ Նեո դեղահատեր 150մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի կոճղարմատ արմատներով 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ ամպուլներ 10% 10մլ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիակարբ դեղահատեր 250մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժոժոբա կոսմետիկ յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկոր-Ֆորտ հաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 200մգ x 30 Սանոֆի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ 100մգ դեղապատիճներ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ ամպուլներ 10% 5մլ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիալևել դեղահաբ. 30 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժոժոբա կոսմետիչեսկոե մասլո 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ 30մլ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկոում Բիո դեղապատիճներ 40մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ (բանան) 60մլ Մեդիքալ Հորիզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԴԻԱՄԵԼ պատիճ. N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկոֆար ֆորտե 80մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ դեղապատիճներ 100մգ x 10 Բելմեդպրեպարատի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաստորոոե մասլո վ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ դեղահատեր 0,5գ x 20 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժոժոբայի կոսմետիկ յուղ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 400մգ N30Սլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիբազոլ ամպ. 1% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինո-Պևարիլ հեշտոցային մոմիկներ 150մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ դեղահատեր 60մգ x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ (բալ) 60մլ Մեդիքալ Հորիզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիբազոլ ամպուլներ 1% 1մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինո- Տարդիֆերոն թ/պ դ-եր երկ.ազդեց. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ դեղահատեր 60մգ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դժնիկի պտուղներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 50% 200մգ x 20 Մինսկինտերկապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ 60մգ դհտ N10, մարբիոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինոֆիտ գել դլյա ինտիմնոյ գիգիենի 5մլ խ12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գերչակի յուղ (մենթոլ) 60մլ Մեդիքալ Հորիզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ դեղահատեր 500մգ x 10 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիբազոլ ամպուլներ 1% 5մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Զաժիվին դոնդող ոտնաթաթերի ճաքերի դեմ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամիններ դիաբետով հիվանդների համար դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալմատոն քնի բանաձև դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի քլորիդ ամպուլներ 10% 10մլ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատակսոլ աչքի կաթիլներ 0,015% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինոֆիտ լոսոն դլյա ինտիմնոյ գիգիենի 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաշկի, եղունգների և մազերի դեղահաբեր x 60 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալոկորդին կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիբիկոր հաբ. 250մգ 60հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զալային հեշտոցային մոմիկներ 300մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինոֆորտ նրբաքսուք հեշտոցային 2% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիվիգել դոնդող 0.1%-1գ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալոկորդին կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զալային նրբաքսուք 2% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի քլորիդ ամպուլներ 10% 5մլ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտանգո դ/հ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիոքսիզոն քսուք 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատարաքս ակնակաթիլներ 0.015% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիգոքսին դեղահատեր 0,25մգ x 50 Գրինդեքս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսար-դենկ 160մգ թաղանթապատ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատաֆաստ դեղափոշի 50մգ x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիոքսիզոն-Ակրի քսուք պարկուճ 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի քլորիդ ամպուլներ 10% 5մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիգոքսին դեղահաբեր 0,25մգ x 30 Պոլֆա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիպոթիազիդ դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատիոնորմ էմուլսիա 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտապրոստ Պլյուս մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զանիդիպ-Ռեկորդատի դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսար-դենկ 80մգ թաղանթթապատ դհտ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտապրոստ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կամետոն աէրոզոլ 30գ Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիգոքսին դեղահատեր 0,25մգ x 50 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զանիդիպ-Ռեկորդատի դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտապրոստ-Ֆորտե մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիպոթիազիդ դեղահատեր 25մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալտրեքս դեղահատեր թ/պ 500մգ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտասիլկ դոնդող 5% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆրա դեղահատեր 400մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կամիստադ բեյբի գել 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիդա դեղահաբեր 1100մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սրոհունդի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիրուդովեն դոնդող 50մգ(այտուցված. հանելու/հ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկիրոգեն փաթեթ 5գ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կամիստադ դոնդող 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտիքս դոնդող 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սրոհունդի ոգեթուրմ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆֆետին ՍՑ դեղահատեր N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քամֆորային յուղ 10% 30մլ Ֆիդ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Վիժն դեղահատեր լյուտեինով x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիրուդովեն գել 50մգ (դլյա ուլուչշենիյա կրոոոբրաշեն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆֆետին Կոլդ դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սրոհունդի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլակ 50 դեղահաբեր 50մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սրոհունդի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիրուդոպրոկտ գել 50մգ (թութքի համար)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քափուրային յուղ 10% 30մլ Էս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլակ ԻԴ 150 դեղահատեր 150մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քափուրային սպիրտ 10% - 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլավերալ դեղապատիճներ 20մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Հակաօքսիդանտ դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆֆետին Լեդի դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սրոհունդի խոտ 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Բեյբի (2-ից մինչև 5 տ.) դեղահատեր թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ չքի Կաթիլներ `Comfort drops` 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանաչ սուրճի հանուկ 500մգ դպճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Բեյբի (2-ից մինչև 5 տ.) դեղահատեր թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քափուրի սպիրտ 10% 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կվադիմաքս դեղահաբեր 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլակ ԻԴ 75 դեղահատեր 75մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աչքի կաթիլներ `Moistur drops` 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանաչ թեյի լուծամզվածք կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Բյուտի դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զենտել 400մգ դեղահատեր N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլեմպիդ դեղահատեր 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կվադրիցա H դհբ. 20/12.5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Վիժն ֆորտե դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քափուրային սպիրտ 10% - 30մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլակ ամպուլներ 75մգ/3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զենտել դեղակախույթ 4% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քափուրային սպիրտ 10% - 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլակ 5% դոնդող 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զերոկոլդ-Պ դեղահաբեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քվամատել ամպուլներ 20մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանամիցին մ/մ 1գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Վիժն ֆորտե հաբ. 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլեմպիդ դեղահատեր 3մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլարեն դոնդող 10մգ/գ; 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զեստավալ 200 դեղահատեր 200մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քվամատել մինի դեղահաբեր թ/պ 10մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանգավիտես տաբ. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Կալցիում + Վիտամին D3 x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քվամատել դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլեմպիդ դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանեֆրոն Ն դրաժե N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Կալցիում + Վիտամին D3 x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոբերլ ամպուլներ 75մգ/3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քվամատել դեղահատեր 40մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիատիլին ամպուլներ 1000մգ/4մլ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զետալակս միկրոկլիզմա 3մլ (պ/ֆլ.) N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոբերլ ռետարդ դեղապատիճներ 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զետալակս միկրոկլիզմա 9մլ (պ/ֆլ.) N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլո-Դենկ ամպուլներ 75մգ/3մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Կալցիում + D3 վիտամին N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կենալոգ ամպուլներ 40մգ/մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիատիլին դեղապատիճներ 400մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանեֆրոն Ն սրվակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեպլեր դեղապատիճներ 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Օմեգա-3 պլյուս դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապետրալ 500մգ պոկր.ոբ տբ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլո-Դենկ մոմիկներ 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեպպրա դեղ. պ/թ 250մգ 30 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիբենկլամիդ դեղահատեր 5մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիդին հեշտոցային մոմիկներ 16մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Կիդս գամմի ժև մարմ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապեցիտաբին-Ակկորդ դեղահատեր 500մգ x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլո-Դենկ դեղահատեր 50մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեպպրա դեղահատեր 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիգեն ինտիմ ցողացիր 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Քիդս դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապրիկեյր դոնդող-ցողիչ այրվածքների բուժման/հ 75գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլո-Դենկ ռետարդ դեղահատեր 100մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեստին դեղահատեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիգեն ինտիմ դոնդող 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիլտ դեղահատեր 75մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոն մոմիկներ 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիմեպիրիդ-Դենկ 3 դեղահատեր 3մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զինացեֆ սրվակ 750մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապրոն վ/վ 100մգ/մլ -5մլ խ 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեստին դհբ. 10մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Քիդս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոն մոմիկներ 12,5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի սպիտակ 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զինգիբեր տաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի դեղին 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապրոն տաբ.500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի կանաչ 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեստին դեղահատեր 20մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Մեմորի հաբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոն մոմիկներ 25մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիներիտ լոթիոն 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոն մոմիկներ 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիննատ դեղահատեր 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապսիկամ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Օստեոմագ դեղահ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետիապ 100մգ տբ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոտոն ամպուլներ 75մգ/մլ; 3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիրոմին 500մգ դհբ. N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապսիկամ քսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Օստեոմագ դեղա թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետիապ 200մգ տբ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ սրվակ. 75մգ/3մլ N5 Եր.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիրտեկ կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ դոնդող 50մգ/1գ, 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիրտեկ դեղահատեր 10մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետիլեպտ դեղահատեր 100մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ դոնդող 1% 40գ Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պերֆոմանս դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիտիգա տաբ. 250 մգ խ 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետիլեպտ դեղահատեր 200մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պերֆորմանս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զո-20 20մգ դհբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոկոնազոլ հեշտ.մոմիկներ 400մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապտոպրիլ դեղահատեր 25մգ x 20 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պրենատալ ֆորտե դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոբրալ 5մգ տաբ.N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապտոպրիլ դեղահատեր 25մգ x 40 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զովիրաքս շրթունքների նրբաքսուք 5% 2գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապտոպրիլ դեղահատեր 12,5մգ x 20 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Սուպերստրեսս տաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոկարդիս դեղահատեր 30մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապտոպրիլ դեղահատեր 50մգ x 20 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոկոնազոլ օճառահեղուկ 2% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Սուպերսթրեսս դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոկարդիս դեղահատեր 7,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբա-Ֆիլկո դեղահաբեր 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոկոնազոլ նրբաքսուք 2% 15գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում դեղահատեր N130

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոկոր դեղահաբեր 10մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին դեղահաբեր 200մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ ամպուլներ 100մգ/2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ ԴՈւՈ դեղապատիճներ 150մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Տինեյջեր (12 -18) տար հաբ. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ դեղապատիճներ 50մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Թինեյջեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Ցենտուրի դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ ռետարդ դեղահատեր 150մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎԻՈՒՍԻԴ փաթեթ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ մոմիկներ 100մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎԻՈՒՍԻԴ լ-թ խմելու 100ՄԼ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ ֆորտե դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիֆերոն մոմիկներ 1000000 ԱՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոպրոֆեն ամպուլներ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիֆերոն մոմիկներ 150000 ԱՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոպրոֆեն դոնդ. 2.5% տուբա 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիֆերոն մոմիկներ 500000 ԱՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետորոլ 10մգ դհբ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասանային հեղուկաքսուք ըստ Վիշնևսկու 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետորոլակ ամպ. 30մգ/մլ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետորոլակ դեղահատեր 0,01գ x 20 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիշնևսկի բալասանային հեղուկաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետորոլակ-Աստերիա դհբ. 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասանային հեղուկաքսուք ըստ Վիշնևսկու 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոտիֆեն դեղահատեր 1մգ x 30 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոտիֆեն 1մգ x30 Սոֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպեղանի Կեֆենտեկ հակբորբոքային 10սմx7սմ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վոբէնզիմ դրաժե N200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911նրբաքսուք մանկ. կատվալեզվով տակդիրի տակ150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿինդերԻմմուն 65գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կինդինորմ գրանուլներ 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլավոմեդ դհբ. 875/ 125մգ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլավոտոն դեղահատեր (875մգ+125մգ) x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլամոդին դհբ. պ/թ 500մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարեմ դեղահատեր 500մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարինոլ դպտճ. 800մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարիտին օշարակ 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարիտին դեղահատեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլարիթրոմիցին դեղահատեր 500մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլաֆեն դոնդող 50մգ/գ; 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլաֆորան դեղափոշի ներարկման ամպ./սրվակ 1գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլացիդ դեղակախույթ 125մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլացիդ դհբ. 250մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլացիդ ՍՌ դեղահատեր 500մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլացին-Աստերիա դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեար Բրեյն (Նոոտրոպ) տաբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան նախալցված ներարկիչ 20մգ/0,2մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան պատր. ներարկ. 6000ԱՄ 0.6մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան ն/հ 4000ԱՄ պատր.ներարկ. 0.4մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան նախալցված ներարկիչ 80մգ/0,8մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան ն/հ 8000ԱՄ պատր.ներարկ. 0.8մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլերիմեդ դհբ. 500մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմադինոն կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմադինոն դեղահատեր 20մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմակսան դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմակտոպլան դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմալանին դեղահատեր 400մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմոնորմ դպտճ. N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինդաբիոքս մոմիկներ 100մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինդամիցին հեշտ.մոմիկներ 100մգ 3հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինդամիցին դպտճ. 150մգ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինդացին նրբաքսուկ հեշտ. 2% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինդացին դոնդող 1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիոն Դ դեղահատեր հեշտոցային 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոբետազոլ նրբաքսուք 0,05% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոբետազոլ քսուք 0,05% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլովեյտ նրբաքսուկ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլովեյտ քսուք 0.05%25 գր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոգրել դհբ. 75մգ 28հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոդիֆեն սրվ. 75մգ/3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոմեզոլ մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոմենտին դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոպացին դեղահատեր 75մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոպացին 75մգ տբ N84

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոպի - Դենկ 75 թաղանթապատ դեղահաբեր 75մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոպիդոլ 75մգ տաբ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոստիլբեգիտ դեղահատեր 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրի-Դենկ հեշտոցային դեղահատեր 100մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ մոմիկ հեշտոցային 100մգ N6 Ֆարմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ նրբաքսուք 1% - 20գ Գլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ նրբաքսուք 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ նրբ. 1% -15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ Աէրոզոլ 1% 20գ Ռոմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ հեշտոցային նրբաքսուք 2% 50գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ հեշտոցային դեղահատեր 100մգ x 6 Գլաքսո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրիմազոլ լուծույթ 1% 30մլ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Ամլեսա դեղահատեր 2մգ/5մգ/0,625մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Ամլեսա դեղահատեր 4մգ/10մգ/1,25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Ամլեսա դեղահատեր 4մգ/5մգ/1,25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Ամլեսա դեղահատեր 8մգ/10մգ/2,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Ամլեսա դեղահատեր 8մգ/5մգ/2,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Վալսար - Դենկ տաբ. 80/12,5մգ խ 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելակ բրոնխո դ-եր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելակ բրոնխո դ-եր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելաք բրոնխո օշարակ ուրցով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելակ Նեո կաթիլ 5մգ/մլ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելակ Նեո օշարակ 1.5մգ/մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդելակ Նեո դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Դիովան դեղահատեր 160մգ/12,5մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Դիովան դեղահատեր 80մգ/12,5մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-դիրոտոն դեղահատեր 10մգ/12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-դիրոտոն դեղահատեր 20մգ/12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոզաար դհբ. 50մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿոկարԲեվիտ լիոֆիլացված դ-փոշի լուծիչով մ/մ 2մլ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոկարբօքսիլազա ամպ. մ/մ,ն/ե 50մգ N 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոկարբօքսիլազա ամպուլներ 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոկարնիտ սրվ. N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոկոսի կոսմետիկ յուղ 25մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յուղ Rinatura Bio կոկոս 130մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդրեքս Մաքս Գրիպպ կիտրոն N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդրեքս դհբ. N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդրեքս ՀՈԹ-ՌԵՄ + Վիտ C կիտրոն փաթեթ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդրեքս ՀՈԹ-ՌԵՄ + Վիտ C կիտրոն+մեղր փաթեթ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդրեքս Յունիոր (6-12 տարեկան) N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլիբակտերոն դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլիբակտերոն դեղապատիճներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլիֆրեն դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլլագեն ուլտրա դոնդող մարմնի/հ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլլագեն ուլտրա նրբ. մարմնի/հ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿոԼոզար-Դենկ դեղահատեր 100/12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլոզար-Դենկ դեղահատեր 50/12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլխիկում-Դիսպերտ դեղահատեր 0,5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլխիցին դեղահատեր 0,5մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլխիցին դեղահատեր 1մգ x 20 Ֆրանսիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլխիցին դեղահատեր 1մգ x 96 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմբիլիպեն ամպուլներ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլեկս ժիրնիխ կ-տ 1300 մգ Օմեգա 3-6-9 կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Ակտիվ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Անտիստրես դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Դիաբետ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ երկաթ դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Կալցիում D3 դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Կալցիում D3 դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Մագն. դհբ. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Մամա դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ մուլտիվիտ.+յոդ կախույթ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Օֆտալմո դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Սելեն դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Փայլ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոմպլիվիտ Խոնդրո դհբ. x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնակիոն 10մգ 1մլ ամպ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնդիլին լ-թ արտ. կիր. 0,5% 3,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնկոր Կոր դեղահատեր 2,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնկոր դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնկոր դեղահատեր 10մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնկոր դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնկոր դեղահատեր 5մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շագանակ 50գ Անտար.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնտրահիստ դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնտրոլոկ սրվակ 40մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնտրոլոկ դեղահատեր 20մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնտրոլոկ դեղահատեր 40մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնտրոլոկ դեղահատեր 40մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղի խտանյութ Օմեգա-3 դեղապատիճներ x 120 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղի խտանյութ Օմեգա-3 դեղապատիճներ x 60 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Պրենեսսա դեղահատեր 8մգ/2,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Պրենեսսա դեղահատեր 2մգ/0,625մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Պրենեսսա դեղահատեր 4մգ/1,25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորաքսան դեղահատեր 5մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորաքսան դեղահատեր 7,5մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորալ կոմպլեքս 3 դեղապատիճներ x 45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալդին կաթիլներ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալոլ կաթիլներ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալոլ կաթիլներ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալոլ կաթիլներ 30մլ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալոլ-ֆարմակ տաբ. x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվիտոլ դեղահատեր 50մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորդարոն ամպուլներ 150մգ/3մլ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորդարոն դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորդիամին ամպուլներ 25% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորեսատին նրբաքսուք հակասնկային (կանաչ) 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորեսատին նրբաքսուք դիաբետիկ խոցերի դեպքում 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորեսատին քսուք դերմատիտի դեմ (դեղին) 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորեսատին նրբաքսուք պսորիազի դեպքում 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորեսատին նրբաքսուք երեխաների համար 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորինֆար դեղահատեր 10մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորիպրեն դեղահատեր 10մգ+10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորիպրեն դեղահատեր 10մգ+20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորոլդ-Աստերիա դհբ. 10 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորոլդ-Աստերիա դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորոնալ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորոնալ դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորպակսան ֆորտե կապս. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորպատոն ֆորտե դեղապատիճներ 1690մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորտեքսին լիոֆիլիզացված ն/ե 10մգ սրվակ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորտեկսին լիոֆիլիզ. ն/մ 5մգ սրվ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Սենտոր դեղահատեր 100/12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Սենտոր դեղահատեր 100/25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Սենտոր դեղահատեր 50/12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոսմաֆարմ Ատլանտ շամպ ստիմուլիր. րոստ ոլոս 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոսմաֆարմ Բիոֆիտ շամպ պրոտիվ պերխոտի 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Տրիմոքսազոլ դեղահաբեր 480մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Տրիմոքսազոլ դեղահատեր 480մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քոուլթար օճառահեղուկ 2% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոֆեին նատրիումի-բենզոատ ամպ. 10% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոֆեին նատրիումի-բենզոատ ամպ. 20% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոֆեին նատրիումի-բենզոատ դեղահատեր 100մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոֆետամին դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 դեղապատիճ. 500մգ 60 հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 + Կարնիտին դպտճ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղինջի տերև 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղինջի տերևներ 50գ Ֆիլդ Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղինջի տերևների յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարմիր արմատ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրեդանիլ դեղահատեր 250/25մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրեոն 10000 դեղապատիճներ 150մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրեոն 25000 դեղապատիճներ 300մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արյունխմիկի արմատ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեկտենու կեղև 20գ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կսալատամակս աչքի կաթիլներ 0.005% 2.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսալատան ակնակաթիլ 0.005% 2.5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 15մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսենիկալ դեղապատիճներ 120մգ N42

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեպլիոն դ-կախ. նախալց. ներ-իչ 100մգ/1մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեպլիոն դ-կախ. նախալց. ներ-իչ 150մգ/1.5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեպլիոն դ-կախ. նախալց. ներ-իչ 50մգ/0,5 N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեպլիոն դ-կախ. նախալց. ներ-իչ 75մգ/0,75մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեֆոկամ դեղափոշի 8մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեֆոկամ ռապիդ դհբ. 8մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեֆոկամ Ռապիդ դեղահատեր 8մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեֆոկամ դեղահատեր 8մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիզալ դեղահատեր 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիլո-Նազալ քթակաթիլներ 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին քթակաթիլներ 0,05մգ/մլ; 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին կաթիլներ 1մգ/մլ; 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին ցողիչ 0.5մգ/մլ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսիմելին ցողիչ 1մգ/մլ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եգիպտացորենի թելիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եգիպտացորենի թելիկներ 30գ Ֆիլդ Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քունջութի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քունջութի յուղ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քունջութի յուղ պատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կուրիոզին դոնդող 15գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քրքում դեղապատիճներ x 30 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լա-Սոն դեղահատեր 25մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաբբեկ դեղապատիճներ 200մգx 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաբբեկ մանկական (պրոբիոտիկ) փաթեթ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաբեկս դեղահատեր x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարդոսի եթերային յուղ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լավանդա էֆիրնոե մասլո 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարդոսի եթերային յուղ 100% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարդոսի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լավոմաքս դեղահատեր 125մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազիքս ամպուլներ 10մգ/մլ; 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազիքս դհբ 40մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազիքս դեղահատեր 40մգ x 45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազոլվան լ-թ ներք. ընդ. և ինհ. 7,5մգ/մլ 100մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազոլվան օշարակ 15մգ/5մլ; 100մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազոլվան օշարակ 30մգ/5մլ; 100մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լազոլվան դեղահատեր 30մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաքսալակ լուծույթ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաքսալակ լուծույթ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտացիդ կլասիկ ինտիմ հիգիենայի հ-ր 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտո-Ջի դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոբեկս դեղափոշի 1գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոբեկս Բեբի դեղափոշի 1գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոդոզ BH փոշի 100գր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոդոզ Նեո դեղապատիճներ 820մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոնորմ (բլիստեր) դպճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտո-ֆիլտրում դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր Բիո պլյուս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր Կիդդի դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր Քիդս փաթ. 1գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր Լամիրա դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր էնտերիկ էկոլ դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոէլ ֆորտե ֆլ. 10մլ x8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտուլակ օշարակ 66% 200մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիզիլ դերմդոնդող 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիզիլ նրբաքսուք 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիզիլ նրբաքսուք կանանց համար 1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիզիլ դեղահատեր 250մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիզիլ ՈՒնո լ-թ 1% 4մլ արտաքին օգտ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիկտալ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծովակաղամբ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամինարիա Կելպ դեղահատեր x 50 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամինարիա դեղահատեր 0.2գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիտեր ցողացիր 1% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամիֆաստ դեղահատեր 250մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամոլեպ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամոլեպ դհբ 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամոլեպ դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամոտրիջին Ակկորդ դեղահատեր 25մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լանսոպտոլ դեղապատիճներ 30մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լանտուս 100ՄՄ/մլ,3մլ փամփուշտներ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լանտուս 100ՄՄ/մլ,3մլ սոլոստար գրիչ-ներարկ.N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-Արգինին 1000 մգ տաբ խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լարինգոսփրեյ կոկորդի ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լասոպրոլ դեղապատիճներ 30մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լատանոպրոստ ակնակաթիլ 50մկգ/մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լատիկորտ քսուք 0.1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաֆերոբիոն մոմիկ 1000000ՄՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաֆերոբիոն մոմիկ 150000ՄՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաֆերոբիոն մոմիկ 3000000ՄՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաֆերոբիոն մոմիկ 500000ՄՄ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լաֆերոբիոն սրվակ 100000ԱՄ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լացիդոֆիլ-WM դպճ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լացիպիլ դեղահատեր թ/պ 4մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեվիտրա դհբ 20մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևո-Դենկ դհբ 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեվո-Դենկ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուբնոմեկոլ քսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմեկոլ քսուք 25գ Էսկո ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմեկոլ քսուք 40գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմիցետին դեղահատեր 250մգ x 10 ԿՄՊ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմիցետին դեղահատեր 500մգ x 10 ԿՄՊ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմիցետին դեղահատեր 500մգ x 10 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմիցետին դհբ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոմիցետին-Տատքիմ ակնակաթիլներ 0.25% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոսին քսուք 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոֆլոքսացին-Աստերիա դեղահատեր 500մգ x 10 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեգալոն դպճ140մգ N 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեգալոն դեղապատիճներ 140մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեգալոն դեղապատիճներ 140մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկադոլ Պլյուս C փաթ. 500մգ/300մգ 5գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկար կրեմ ս ալոէ րեգեներիրույուշիյ դլյա րուկ 50մ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկար կրեմ ս բադյագոյ պրի սինյակախ ի ուշիբախ 50մ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկար կրեմ ս կրասնիմ պերցեմ րազոգրև. դլյա տելա 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենտոլին ցողացիր 100մկգ/դեղաչափ 200 շնչառ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի հանուկի դեղահատեր 0.02գ N 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 15մգ x 42

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լետրոզոլ-Ակկորդ դեղահատեր 2,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինեքս դեղապատիճներ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորդեստին դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 100մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաբել դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնե-B6 դեղահատեր թ/պ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիդեքս ակնակաթիլներ 0.1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեզատոն ամպ. 1% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆորմին-Դենկ դեղահատեր 1000մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միգ դեղահատեր 0,4գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլգամա ամպուլներ 2մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլգամա դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրտազապին Կանոն դեղահատեր 30մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոզոլին 15 լուծույթ 10մլ Արսանիտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոզոլին 20 լուծույթ 10մլ Արսանիտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոքսիցին լ-թ ինֆ/հ 400մգ/250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուկալտին դեղահատեր 0.05գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք Պ ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի թիոսուլֆատ ամպ. 30% 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նաֆթիզին-Արսանիտ քթի կաթիլներ 0.1% լուծույթ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիմեսիլ փոշի 2գ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիֆեդիպին դհտ 10մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիֆուրամեդ դեղակախույթ բանանի համով 44մգ/մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո Դոլ Բրոնխո օշարակ ֆլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո Դոլ Բրոնխո դեղահատեր N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո Դոլ Ռևմո դոնդող 2.5% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Դոլ Ֆլյու դեղահատեր N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո Դոլ Էմմսիլ դհբ 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՆովաՐինգ հեշտոցային օղ. 0.12մգ/0.015մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոկային ամպ. 0.5% 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոկային ամպ. 0.5% 5մլ N10 Եր.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոկային ամպուլներ 2% 2մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոկային սրվ. 2% 2մլ N10, Զդ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոկային լուծույթ 0,5% 250մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովո-Պասսիտ լուծույթ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովո-Պասիտ դեղահատեր թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՆովոՌելաքս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզակար բեյբի քթի ցողացիր 0,025% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզակար օսմո ցողաշիթ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզոիլ քթի ցողիչ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզոսեպտ քթի ցողաշիթ 25մլ/250 դոզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիպրել Բի-Ֆորտե դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիպրել Ա դեղահատեր թ/պ (0,625մգ+2,5մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիպրել Ա ֆորտե դ-եր թ/պ (1,25մգ+5մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիցին դեղահատեր 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլպազա դեղափոշի ն/ե ներարկման լ-թի, 40մգ սրվ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլպազա դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլպազա դեղահատեր 40մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-միգրան դհբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոն Սթրես Ֆորտե դեղահատեր 1250մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՆՈՆՊԱՐՈԶ 505մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոնպառոզ ֆորտե դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոտրոպիլ ամպուլներ 5մլ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոտրոպիլ դեղահատեր 800մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոֆեն դեղապատիճներ 250մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոֆեն դեղապատիճներ 500մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոֆեն 100մգ փաթեթ 1գ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորվասկ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորվասկ դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորկոլուտ դեղահատեր 5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորմոդիպին դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորմոդիպին դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորտիվան դհբ 160մգ 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորտիվան դհբ. 40մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորտիվան դեղահատեր թ/պ 80մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոտտա կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոտտա կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոտտա դհբ. N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոֆլյուկս 10մգ տաբ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոֆլյուկս 20մգ տաբ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոֆունգ դեղապատիճներ 100մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոֆունգ դեղապատիճներ 50մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Շպա ամպուլներ 2մլ/40մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Շպա դեղահատեր 40մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Շպա դեղահատեր 40մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Շպա ֆորտե դեղահատեր 80մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Շպալգին դհբ. N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուկլեո Ց.Մ.Ֆ ֆորտե ն/հ փոշի լուծիչով ամպ. N3+3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Պանտենոլ նրբաքսուք մարմնի համար 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստերիդ դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ A, D, E վիտամիններով դեղապատիճներ 0,37գ x 100 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլմարին-մանկական քթի կաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաք-սառը փաթեթ 250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միդոկալմ դեղահատեր թ/պ 150մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրոկսիտոնուս սրվակ 750մգ ն/ե մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չերնիկա Ֆորտե լյուտեինով N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ + լամինարիա դպտճ. 0.3գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չերնիկա ֆորտե դեղահատեր 0,25գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստերիդ դհբ. 5մգ x14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուկլեո ՑՄՖ Ֆորտե դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրոսեմիդ դեղահատեր 40մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս դեղապատիճներ 400մգ/500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտո-Դենկ դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրոֆլոքս դեղահատեր 200մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլմարին ցողաշիթ քթի և կոկորդի համար երից+էխ, 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չերնիկա ֆորտե դեղահատեր 0.25գ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոտարգոլ լուծույթ 2% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ չիչխանի յուղով դեղապատիճներ 0,37գ x 100 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս ադվանս դեղապատիճ 100մգ/250մգ/200մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտո-Դենկ դեղահատեր 40մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրոֆլոր Լամիրա դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրոսեմիդ ամպուլներ 1% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուլոկս լուծվող դհբ. 15մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուլոկս լուծվող դհբ. 7,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս ադվանս դեղապատիճներ 200մգ/250մգ/200մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոտարգոլ լուծույթ 3% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրսոկամ դեղահատեր 250մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հապալասի պտուղներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրոսեմիդ տաբ. 40մգ խ28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտո-ԴՌ դեղահատեր 40մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ մասուրի յուղով դեղապատիճներ 0,37գ x 100 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն մոմիկներ 60մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլմարին ցողաշիթ քթի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դոնդող 5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս դեղապատիճներ 400մգ/500մգ x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոտարգոլ ցողացիր 2% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սխտորի յուղ դեղապատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրոտալգին ականջակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրսորոմ դեղապատիճներ 250մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մատուտակի արմատներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղակախույթ երեխաների/հ 100մգ/5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտոկրին լուծամզվածք լ-թ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ դպտճ. 300մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս դեղապատիճներ 400մգ/500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոտոպիկ քսուք 0,03% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ սղտոռի յուգով դպտճ. 300մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հանգստացնող թեյ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղակախույթ երեխ./հ 100մգ/5մլ Ելակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոտոպիկ քսուք 0.1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերաֆլյու Իմմունո N10փաթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մատուտակի արմատներ 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտրոն 40մգ տբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խայնեոֆլոկս տաբ. 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ չիչխանի յուղով դեղապատիճներ 300մգ x 100 Բիոկոնտուր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սխտորի յուղ պերլես դեղապատիճներ խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒտրոժեստան կապսուլաներ 100մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղահատեր 200մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոտոպիկ քսուկ 0.03% 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլյու Լար ցողաշիթ 30մլ, շշիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլպադեին ակտիվ լուծվող դեղահատեր N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանցեֆ օշարակ 100մգ/5մլ 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալիքսոլ օշարակ 300մգ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ հացահատկի,չիչխանի,մասուրի դ-պ. 0.37գN100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալիքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանցեֆ դեղափոշի 100մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլպադեին դեղահատեր x 8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղահատեր 200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիլի Բէրն տաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերաֆլյու Անտառ.հապտ. փաթ.3.25գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒտրոժեստան կապսուլաներ 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ ֆորտե դպտճ. 200մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոֆիլակտին `ախորժակ` օշարակ 115մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլպադեին լուծվող դհբ. N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղահատեր 6+ տարեկան 200մգ x 8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիլի Բէրն տաբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանցեֆ դեղահատեր 400մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ Ամլո դեղապատիճներ 5մգ/ 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլյու կիտրոնի համով փաթեթներ 4գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ Ամլո դեղապատիճներ 5մգ/ 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒտրոժեստան կապսուլաներ 200մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պապավերինի հիդրոքլորիդ ամպուլներ 2% 2մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիստոստոպ կրեմ դլյա նոգ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլու-Մեդրոլ 1000մգ լիոֆիլիզացված փոշի ն/հ սրվակN1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ + կալց. դպտճ. 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոֆիլակտին `պաշտպանություն` օշարակ 115մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն Ֆորտե դեղահատեր 400մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պապավերին մոմիկներ 0,02գ x 10 Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլու-Մեդրոլ 125մգ լիոֆ. փոշի ն/հ ֆլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պսիլլիում, կլետչատկա կոժիցի լիստա 500 մգ կապս խ200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլյու էքստրա կիտրոնի համ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆագոգին գել դ/ինտիմ գիգիենի 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ + կալց. դպտճ. 590մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիստոստոպ ֆորտե գել դլյա նոգ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պապավերինի հիդրոքլորիդ դեղահատեր 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ Ամլո դեղապատիճներ 10մգ/ 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլու-Մեդրոլ 250մգ լիոֆիլիզացված փոշի ն/հ սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պսիլո-Բալզամ դոնդող 1%, 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրես դեղապատիճ 200մգ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերաֆլյու Էքստրա Խնձոր+Դարչին փաթ. 4գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆագոգին Կոմֆորտ գել դ/ինտիմ գիգիենի 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արոսենի պտուղներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆագոդենտ գել դ/պոլոստի րտա 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլու-Մեդրոլ 40մգ լիոֆ. փոշի ն/հ ֆլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրես դեղապատիճ 200մգ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիստոստոպ-Դեո կրեմ դլյա րուկ ի նոգ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ Ամլո դեղապատիճներ 10մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պապազոլ դեղահատեր 0,3մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սաբալ դպճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերբիզիլ նրբաքսուք 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրես Նեո դեղահատեր 200մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլու-Մեդրոլ 500մգ լիոֆիլիզացված փոշի ն/հ սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիծեռնախոտի խոտ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պսորիդերմ նրբաքսուք 0,5մգ/գ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆագոդերմ գել դ/պրոբլեմնոյ կոժի 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիծեռնախոտ Սուպեր 1մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ Դ դեղահատեր 2,5մգ/12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարա-պլյուս ցողացիր 116մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սաբելնիկ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերբիզիլ դհբ 250մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն Էկսպրեսս Նեո 200մգ տբ N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլյուֆեր լ-թ 20մգ/մլ 5մլ ամպուլներ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պսորիդերմ քսուք 0,5մգ/գ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերբիզիլ դեղահատեր 250մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պումպկին դեղապատիճներ 275 մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոմազինա լ-թ ներարկ. 1000մգ/լ 4մլ ամպ.N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սաբելնիկ նրբաքսուք 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ Դ դեղահատեր 5մգ/ 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերժինան հեշտոցային դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ օշարակ 125մլ շշիկՍոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆազիժին դեղահատեր 500մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն էքսպրեսս դհբ. 200մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծիծեռնախոտ Սուպեր 3մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուրօքսան օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոմազինա լ-թ ներքին ընդունման/հ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 դոնդող-բալասան Սաբելնիկ հոդերի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուրօքսան դեղահատեր 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սաբելնիկ թեյ փաթեթ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոմնա-Ռից դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերժինան հեշտոցային դեղահատեր N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ դեղահատեր 500մգ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆալիմինտ դրաժե 25մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն բեյբիտամին կաթիլներ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակ թեյ ֆ/պ 1,5գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն բոնիդենտի կաթիլներ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոմնա-Ռից դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սաբելնիկ-Էվալար դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակ թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առյուծագի SR դրաժե 200մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոնոգել 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերմիկոն դեղահատեր 250մգ x 14 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն վեգի 1տ. օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆամվիր տաբ. 500մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերմոպսոլ հազի դեմ դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակ ՍՌ դրաժե N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սորբիֆեր Դուրուլես դեղահատեր 320մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սավարիքս դոնդող 50գ(կապտուկների և վարիկոզ. լայն.)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խարտիլ դեղահատեր 2,5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ դեղահատեր 0,5գ N20 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առյուծագի ֆորտե և մագնեզիում Բ6 N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առյուծագու ոգեթուրմ 30մլ Էսկ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգ-Հելթ 6գ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգո ցողացիր կոկորդի համար 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակ-Էվալար դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սայլենս ցողացիր 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն վիտամիքսին 6 ամս. սաշե N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեսսիրոն դեղահատեր թ/պ 75մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուստիրնիկա սերդեչնոգո էկստրակտ կապս 0.4գ խ 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոճու բողբոջներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն խաղող օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սայտոտեկ դեղահատեր 200մկգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հարտիլ դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ օշարակ 2.4%-100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆասպիկ դեղահատեր 400մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակի տերև 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆաստում դոնդող 2,5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սայտոտեկ դեղահատեր 200մկգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոտա կապս 20մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակի տերև 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն `մեգա աճ` օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առյուծագու խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ օշարակ 2.4%-60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեստ նա Սկրիտույու կրով N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիաձետի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիվին կաթիլներ 0,65% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոֆտ բալասան ոտնաթաթերի և արմունկների խնամքի/հ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն ինուլին 1տ. փաթեթ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՊԽՏ լ-թ (NaCl 0.39%+ Glucose 2.5%) 3000մլ, Ֆարմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարիվա լուծույթ 1% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեստ նա Սկրիտույու կրով+Կալպրո-Լակտո N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆաստում դոնդող 2,5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շամպուն օտ պերխոտի ս ցինկ պիրիտիոնոմ 1% 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցորենի սաղմի կոսմետիկ յուղ 25 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեբրոֆիդ դոնդող 2,5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիվին կաթիլներ 0,65% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոֆյա նրբաքսուք ոտքի/հ տզրուկի լուծամզվածքով 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեստ նա Սկրիտույու կրով+ստրիպի օպրեդ ՏՖ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն օմեգա օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դաշտային Ձիաձեթի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրակային ակնակաթիլներ 1% 10մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռաբեպրազոլ-Աստերիա դեղահաբեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարիետ դհբ. 10մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոֆյա նրբաքսուք ոտքերի/հ տզրուկի լուծամզվածքով75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շիպովնիկ ս վիտամինոմ Ս սիրոպ 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեբրոֆիդ դոնդող 2,5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մասրենի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն ակնամոմ օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոֆյա նրբ. մարմնի/հ մեղվի թույն 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոճու փշատերև 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարիետ դեղահատեր 20մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիվին քթի ցողացիր 0,65% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոֆյա նրբաքսուք մարմնի/հ մեղվի թույնով 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն սուպրա օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարլազին կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին ակնաքսուք 1% 10գ Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեվարին դեղահատեր 100մգ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռաբեպրազոլ-Աստերիա դեղահատեր 20մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիգեն ֆեռոմիքսին 6 ամս. սաշե N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին Թաթֆարմ աչքի քսուք 1% 3գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռանեկսա 1000մգ դեղահատեր. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին աչքի քսուք 1% 3գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիկոէնզիմ Q-10 ս ալֆա -լիպոևոյ կ-տոյ կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաիր ոլում տաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարլազին դհբ. թ/պ 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիվին քթի ցողացիր 0,65% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մասրենու յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեվարին դեղահատեր 50մգ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմալգոն ամպուլներ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիֆորմ Ֆորտե նրբաքսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռանեկսա 500մգ դեղահատեր. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մասուրի յուղ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեզամ դեղապատիճներ 400մգ/25մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 1% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուտրիկոէնզիմ Q-10  60 մգ կապս խ50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեյր գեյն լ-թ կանանց համար 2% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին դեղապատիճներ 250մգ x 20 Նոկի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմալգոն ամպուլներ 5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մասրենու կոսմետիկ յուղ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեքսոդին դեղահատեր 120մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին քսուք 3% 12գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 1% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարլազին դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռանիտիդին դեղահատեր 150մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՕԲԵԿՍ փաթեթներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեյր գեյն լ-թ տղամարդկանց համար 5% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմալգոն դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարոդիում դոնդող զգայուն լնդերի համար 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ RG 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շուգար բալանս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 2% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին քսուք 3% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմոբլոկ դհբ. x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռանիտիդին դեղահատեր 150մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խելիկոբակտեր Պիլորի +ՏՖ տեստ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հովվապարկ խոտ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմիլեքս մոմիկներ հեշտոցային 100գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 2% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին դեղահատեր 100մգ x 20 Բելմեդպրեպարատի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմոպրիվ Ֆորտե դեղապատիճներ 200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Aquasoft` 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պատանոլ աչքի կաթիլներ 0.1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ բալզամ դլյա գուբ մեդովայա րոմաշկա 4,8գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ RG 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խելիկոբակտեր Պիլորի Ag տեստ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ բալզամ դլյա պրոֆիլակտիկի վարիկոզա 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-թ լինզաների/հ `Aquasoft` 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմոստոն դեղահատեր 2մգ/10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպեկտրում Իմմունակտիվ դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 2% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին դեղահատեր 100մգ x 20 Բիոսինթեզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպեկտրում դհբ. լյուտեինով աչքերի/հ 1,5գ x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 100մլ Բիոլիտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմոստոն դեղահատեր 1մգ/10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեդեկս 0,5% լուծույթ արտաքին օգտագործման համար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ գել-բալզամ դլյա գորյաշիխ ստուպնեյ նոգ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպեման դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խելիկոբակտեր Պիլորի Ag տեստ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Aquasoft` 350մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին քսուք 3% 15գ Բիոսինթեզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 3% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմոստոն դեղահատեր 1մգ/5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեդիլին օճառահեղուկ 100գ, ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ գել-բալզամ շունգիտ ս խոնդրիոտինոմ, 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային սպիրտ 3% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պելետրոցին պլյուս դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոմիցին դեղակախույթ 200մգ/5մլ; 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Unica Sensitive` 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենիլբուտազոն 4% նրբաքսուք 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետուրամ դեղահատեր 150մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպեման ֆորտե դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ աէրոզոլ 100մկգ 200 դեղաչափում 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պենտալգին պլյուս դհբ. x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ կրեմ բալզամ զդորով. վաշիխ սուստաով75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խենդ-բալմ դլյա րուկ ուվլաժն. ի պիտատ. 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 50մլ Նատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-թ լինզաների/հ `Unica Sensitive` 10մլ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պենտալգին ICN դեղահատեր N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենիլին դեղահատեր 30մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խիկոնցիլ դեղապատիճներ 500մգ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիենամ 500մգ ֆլ ն/ե N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպերմակտին սպերմատոզոիդների/հ փոշի N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ օշարակ 2մգ/5մլ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ կրեմ զայչիկ գիգիենիչեսկիյ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ դեղահատեր 2մգ x 24 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 100մլ Натуральные Масла

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պենտալգին դեղահատեր x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ կրեմ-բալզամ պրի բոլյախ վ սուստավախ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՍՊԵՐՄՈՏՐԵՆԴ դպտճ. N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ դեղահատեր 2մգ x 30 Պոլֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Unica` 350մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիզին քթի ցողացիր մեծերի համար 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիլակ ֆորտե կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենիստիլ դոնդող 0,1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 100մլ Միրրա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պենտատրոպ ակնակաթիլներ 1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ կրեմ-բալզամ սոգրև.էֆֆեկտ, 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրիվա դեղապատիճ 18մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ մասկա դլյա ոսստանով.ի բլեսկա ոլոս 220մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալբուտամոլ դեղահատեր 4մգ x 25 Պոլֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 50մլ Միրրա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար ReNu Multi Plus 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 70% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենիստիլ կաթիլներ 1% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեո դ/փոշի մ/մ և ն/ե ներարկ լ-թի լիդոկայինով 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիմեկրոմոն դեղահատեր 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիզին մանկական քթի ցողացիր 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ մասկա դլյա գուստոտի ի րոստա ոլոս 220մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սամպրոստ սրվակ մ/մ 5մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար ReNu Multi Plus 240մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 70% 100մլ, Ամ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենիստիլ Պենցիվիր նրբաքսուք 1% 2գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեո դ/փոշի մ/մ և ն/ե ներարկման համար 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խիմկոլին գել 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիմալին 30մգ սրվ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ միկրոէմուլսիյա պրի բոլյախ սուստավա ի միշց7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանագել դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ դպտճ. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար ReNu Multi Plus 355մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օվեսոլ լյարդի համար դեղապատիճներ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենկարոլ դեղահատեր 10մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար ReNu Multi Plus 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանդալի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ մյագկիյ սկրաբ դլյա լիցա անտիոկսիդանտ 180մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիմալին դեղափոշի լիոֆիլիզ.ն-ման լ-թի,ամպ.10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեպսան-P դպտճ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խիմոպսին սրվ. 50մգ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 70% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օդեստոն դեղահատեր 200մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենկարոլ դեղահատեր 25մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաթնափուշի էքստրակտ դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանդալոոե դերևո էֆիրնոե մասլո 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Ռևմալգոն դոնդող մարմնի հ. 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեպսան-P խմելու դեղակախույթ փաթեթ 10մլ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շունգիտ տոնիկ դլյա լիցա օչիշայուշիյ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանդոստատին սրվ. 0,05մգ/մլ 1մլ 5հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենկարոլ դեղահատեր 50մգ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խատուտիկի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգաար տաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիմոլոլ աչքի կաթիլներ 0.5% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քիմոտրիպսին ամպուլներ 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեպտոմետ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էվիկա դպճ. x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քիմոտրիպսին փոշի 10մգ սրվ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանդոստատին ամպուլներ 0,1մգ/մլ; 1մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 1լ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկեանոլ Օմեգա-3 դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերհիդրոլ լ-թ ապակե շիշ 30մլ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քիմիոնի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվենու եթերային յուղ 100% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգաար օճառահեղուկ 175մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆենոտրոպիլ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խիտոզան դեղահատեր 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանորին քթակաթիլ էմուլսիա նվենու յուղով 0.1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 1լ Ալեքս Գրիգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Օկոպնիկ դոնդող-բալզամ մկանային ցավերի/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերհիդրոլ լ-թ 30մլ Էս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տինիդազոլ դեղահատեր 500մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվենու տերևներ 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգիդ Սոլուշն լ-թ ներ.օգտ./հ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հոռոմ Սամիթի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գայլուկի կոներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանտալի եթերային յուղ բնական 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսալիպլատին կոնցենտրատ ն/հ 5մգ/մլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ ապակե սրվակ 3% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգիդ լուծույթ 330մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոլիսալ ստոմոտոլոգիական դոնդող 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվենու տերևներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանտոլ ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հոռոմ Սամիթի պտուղներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգիդ Սոլուշն լ-թ բանանի համով 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ ֆլ 3 100մլ Ալֆա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոգամմա սրվ. 3% 20մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոլոսաս օշարակ 140գ Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվենու յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիբրալ դեղապատիճներ 30մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 50մլ Արսանիտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերվեքս փոշի մեծերի/հ առանց շաքարի N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվենու եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սարիդոն դհբ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգիդ լուծույթ բանանի համով 330մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերվեքս փոշի մեծերի/հ Մորի N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկսիկորտ քսուկ 10գ պարկուճ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոլուդեքսան դեղապատիճներ 300մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգիլոկ ռետարդ դեղահատեր թ/պ 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոգամմա դեղահատեր 600մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ ապակե սրվակ 3% 100մլ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սարտուզին դեղապատիճներ 20մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերմենտիլ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպրոգեստերոնի կապրոնատ սրվ. 12.5% 1.0 N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 750մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգիդ լուծույթ բալի համով 330մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդա դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգիդրոն փոշի 18.9գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ ապակե սրվակ 3% 50մլ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Safocid պլանշետների հավաքածու N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոգամմա Տուրբո ներարկման համար 1,2% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիտոցին-Ռիխտեր ամպ. 5ՄՄ/մլ,1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հոնդա նրբաքսուք 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերոգլոբին Բ12 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգուլակս կաթիլներ 20մլ սրվակներ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի արմատներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգիլոկ ռետարդ դեղահատեր թ/պ 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովասվիտ շաքար դիաբետիկ դեղահատեր N1200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոդին ամպուլներ 5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկտոլիպեն ն/ե 30մգ/մլ 10մլ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերոնորմ Ֆորտե դեղահատեր 550մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգիլոկ դեղահատեր 100մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոկտացիդ ամպուլներ 600մգ/24մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկտոլիպեն դեղապատիճներ 300մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովասվիտ շաքար դիաբետիկ դեղահատեր N650

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերիտոլ դեղահատեր 4մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգուլաքս խորանարդիկներ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրացին IV 20 մգ/մլ 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրուլինա 750 մգ տաբ խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդա Ֆորտե դեղահատեր x 36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգիլոկ դեղահատեր 25մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոկտացիդ ՀՌ դեղահատեր 600մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկուտիրս ակնակաթիլներ 0,15% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրա-ջեկտ ամպ. 100մգ/մլ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիաբետիկ շաքար Ռիո Գոլդ N1200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիոկտացիդ դեղահատեր 600մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոգարդ ամպ. վ/վ 100մգ/մլ 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրո Վիտալ պլյուս ծամ. դ-հատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերմեն դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեդուկսին լայթ դեղապատիճներ 625մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիտոմին դեղահատեր 10մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգիլոկ դեղահատեր 50մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլազոլ աէրոզոլ այրվածքների համար 80գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգլոնիլ ամպ. 100մգ/2մլ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիտոմին դեղահատեր 5մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրոպոլ կաթիլներ ներքին ընդունման 50մգ/մլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՏԻՈԿՏԻԿ ԱՑԻԴ կապս. 300մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլեստեզին մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգլոնիլ դեղապատիճներ 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիաբետիկ շաքար Սուկրազիտ դհբ. N1200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերմեթրին դոնդող ԼՄՊ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոիտին 911 դոնդող-բալզամ հոդերի/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեդուկսին լայթ դեղապատիճներ 650մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպրեգալ ցողացիր 152գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրո-Ֆոլգամմա դեղապատիճներ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրեգիս դեղահատեր 40մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հավաք կրծքային 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգլոնիլ դեղահատեր 200մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլեֆար Դուո ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեդուկսին լայթ դեղապատիճներ 650մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրեգիս դեղահատեր 80մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրոֆորտե ր-ր 175մլ ֆլակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղով մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերմետրին նրբաքսուք 5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միջավայր Կոմպակտ Դրայ Խմորասունկ Բորբոսասունկ 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոքսիդ դոնդող 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգոլանզա դեղահատեր թ/պ 10մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Exstra Virgin - 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեզալյուտ Պրո դեղապատիճներ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրեգիս Դ դեղահատեր 40մգ/12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերում Լեկ լ-թ մ/մ ներարկման, ամպ. 2մլ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղով մոմիկներ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերսեն Դեյ դեղահատեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստաբիֆլեկս դյուրալույծ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոքսիդ քսուք 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էգոլանզա դեղահատեր թ/պ 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Exstra Virgin - 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեյտոիլ (Ձկան յուղ) դպտճ.N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրեգիս Դ դեղահատեր 80մգ/12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեկորմոն լուծույթ 2000ՄՄ 0,3մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շիկատակի հանուկով մոմիկներ 15մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստազեքս դեղահատեր 75մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդարբի դեղահատեր 40մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրեգիս Դ դեղահատեր 80մգ/25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերում Լեկ օշարակ 50մգ/100մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեքսետին դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Exstra Virgin DOP - 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոքսիդ դեղահատեր 250մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերսեն Կարդիո դեղապատիճներ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Սեբոպիրոկս շամպուն թեփի դեմ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստևիյա `` Stevita `` սաշե 1գ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդարբի դեղահատեր 80մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիրոզոլ դեղահատեր 10մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերում Լեկ դեղահատեր ծամելու 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիրոզոլ դեղահատեր 5մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդիցին դ-փոշի կաթ./ն.լ-թի,սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերսեն Նայթ դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելաքս դհտ. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդա մանկ. նրբաքսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերտիլո Ֆորտե փաթեթ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Ռաֆինիր 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոկսիդ ֆորտե կրեմ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տլոցին-0,4 դեղապատիճներ 0,4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդնիտ դեղահատեր 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերսեն դհբ. թ/պ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելակսեն Դեյ կապս N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդալգին պլյուս դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեստալ դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Ռաֆինիր 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ հայկական շաքարի փոխարինող փաթ. 20հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրո-Ռից դեղապատիճներ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քեմոնի սերմեր 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդնիտ դեղահատեր 2.5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերսեն ֆորտե դպտճ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելաքսոզան կատվախոտ ֆորտե դհբ. N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեղձի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ 100%, 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոֆիտոլ լուծույթ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելիֆ Ադվանս քսուք 28,4գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդարեքս դեղահատեր 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդնիտ դեղահատեր 20մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեստալ դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ հայկական սերմեր շաքարի փոխարինող 21հատ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոբրադեքս ակնաքսուք 3,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեսցետամ կապս N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Կոպոլիվա էքստրա 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ Էկստրա 0.1գ շիպ տբ N150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեղձի յուղ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոֆիտոլ դեղահատեր 200մգ x 180

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելիֆ Ադվանս ուղիղ աղիքային մոմիկներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդրալեքս ոտքերի տոնուսավորող նրբաքսուք 150 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էդնիտ դեղահատեր 5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերուֆեն դեղակախույթ ներքին ընդունման 20մգ/մլ200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոբրադեքս ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոֆիտոլ դեղահատեր 200մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Alea սուպերիոր, 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շաքարափոխարինիչ ``FIT Sucralose` 0.8գ սաշե N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելիֆ ուղիղ աղիքային քսուք 28.4գ ապլիկատրով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոդոզ կաթիլ 0.9% 5մլ-կաթիլ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում D-5 ֆլ. 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդրոպոր դեղահատեր թաղանթապատ 150մգ N 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էզոմեպրազոլ-Սանդոզ դեղահատեր 20մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոբրեքս ակնակաթիլներ 0,3% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խրոմ Ֆորտե տաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Cordoliva EV 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիլավիտ ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելիֆ ուղիղ աղիքային մոմիկներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոլակ Լորենու և Նարնջի 93% ֆլ. 5մլ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում D-5 ֆլ. 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեկնիլ դհբ. 1000մգ x6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էզոմեպրազոլ-Սանդոզ դեղահատեր 40մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոբրոմ ակնակաթիլներ 3մգ/մլ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումալոգ փամփուշտ 100ՄՄ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արջախաղողի տերևներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն 100 մկգ տաբ խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկավիսոր կապս. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումուլին փամփուշտ N (NPH) 100ՄՄ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Cordoliva EV 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելիֆ ՈՒլտրա ուղիղ աղիքային մոմիկներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում վազելին 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոլակ Ֆենխել+Մելիսա 93% սրվ 5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելպաքս դեղահատեր 40մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիմոլ փաթ. 50% 1մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոն դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն ACE 100մկգ դպտճ. x60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկվատոր դեղահատեր (20մգ+10մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումուլին R փամփուշտ 100ՄՄ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Cordoliva 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս.նարինջ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոտենզ դեղահատեր 0,2մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիմուլոտոն դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումուլին փամփուշտ 70/30 100ՄՄ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս.բանան 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեմենս կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Cordoliva 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոտենզ դեղահատեր 0,4մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկվատոր դեղահատեր 15մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնալին 1300մգ ԿԼԿ դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն ֆորտե ս վիտ Ս տբ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիմուսան ոգեթուրմ 175 մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցևիկապ 100մգ/1մլ օրալ կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկվատոր դեղահատեր (5մգ+10մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեմիկեյդ դ-փոշի կ/ներարկման լ-թի N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեվիկապ 100մգ/1մլ օռալ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնզիլգոն Ն դրաժե N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիփոֆֆ օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն - ֆորտե դեղահատեր վիտ.C-ով N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ պատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկզոդերիլ նրբաքսուք 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս.ազնվամորի 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեմիցին 100 դեղահատեր 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեդեքս դեղապատիճներ 400մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնզիլգոն Ն սրվակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոմագել դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն ֆորտե դհբ.վիտ. E-ով N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ մանկական Վիլլա Բլանկա 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էքսոդերիլ լուծույթ 1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս. ելակ15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆինայս դոնդող սառեցնող և տաքացնող, 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեմո-Վակս ականջի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Կոպոլիվա էքստրա լայթ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնզիլոտրեն դեղահատեր N 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս. կիտրոն 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՌԵՆԱԼՈՖ դպտճ. N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ 100մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էքսոդերիլ լուծույթ 1% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի սերմեր 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնոբիլ IQ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆինալգոն քսուք 20գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս.դեղձ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոպ-Անգին ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեդեքս դեղակախույթ 36մգ/մլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռենիտեկ դհբ. 10մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Կոպոլիվա էքստրա 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկսպեկտորանտ օշարակ 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձիթապտղի յուղ Կոպոլիվա էքստրա յալթ, 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս.վարդ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցելեբրեքս դեղաատիճ 100մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Экстрадол-М д/ин 15мг/1мл амп №3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնոժեն դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի սերմեր 50գ, Ֆիտո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռենիտեկ դհբ. 20մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոպդիար դեղապատիճներ 200մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆինլեպսին Ռետարդ դեղահատեր 200մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլիկարդ ռետարդ դեղապատիճներ 40մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում կոսմետ. վազելին քս.սև հաղարջ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկսֆորժ 160մգ/10մգ տբ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնոզոլին քթակաթիլներ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի սերմեր N10 փաթ. 5.0գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռենիտեկ դհբ. 5մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոպդիար դեղակախույթ 220մգ/5մլ; 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆինլեպսին Ռետարդ դեղահատեր 400մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլիկարդ ռետարդ դեղապատիճներ 60մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեումկոսմետ. վազելին քս.կանաչ խնձոր 15մ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցելեբրեքս դեղաատիճ 200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկսֆորժ 160մգ/5մգ տբ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպամաքս դեղապատիճներ 25մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենադե դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպամաքս դեղապատիճներ 50մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեննի ծամելի դեղահատեր մենթոլով x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպեպսիլ դեղահատեր 100մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենադեկս դհբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպեպսիլ դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեննի դեղահատեր ծամելի մենթոլով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցելեքս դեղաատիճ 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պետրոլեում լոսյոն մազերի/հ երիցուկով 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլֆեն ռեկտ. դեղապատիճներ 100մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆինլեպսին դեղահատեր 200մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տարկավանի ծաղիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցելեստոդերմ-Վ քսուք 0.1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոպդիար դեղահատեր 100մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենադեքսին դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպիրամատ Կանոն դեղահատեր 100մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկսֆորժ 10մգ/160մգ/12.5մգ դեղահատեր N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեննի ծամելի դեղահատեր նարնջի համով x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտո թեյ նիհարեցնող 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպիրամատ Կանոն դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմակոր դեղապատիճներ 1000մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտո թեյ շաքարախտի համար 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեոպոլիգլյուկին 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենադեքսին դեղահատեր x 10 Լուբնիֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոպրեսս 8մգ տաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոպոգել դոնդող 2.5% 40մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցելեստոդերմ-Վ նրբաքսուք Գարամիցինով 0,1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիզետատոպիկ նրբաքսուք 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկսֆորժ 5մգ/160մգ/12.5մգ դեղահատեր N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտո-40 (իզոֆլավանոիդի սոի)կապս N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեննա թեյ ֆ/փ 1,5գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեզամ դեղապատիճներ 50մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տորամատ դեղահատեր 25մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցելեստոդերմ-Վ քսուք Գարամիցինով 0,1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկամիլոն դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկտո Ակտիվ նրբաքսուք 7% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմաքս-20 դեղապատիճներ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեոպոլիգլյուկին լ-թ 250մլ Ֆարմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոլաքս կաթիլներ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեոպոլիգլյուկին 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկամիլոն դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոլաքս ծամելի դեղապատիճներ մրգային x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմարոն դեղահատեր N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեոպոլիգլյուկին լ-թ 500մլ Ֆարմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցենիպրես տաբ. խ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աճալի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դ/դետեյ կլուբնիկա բեզ cախարա տաբ. խ16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ IQ օշարակ 130մլ, շշիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոլաքս թեյ փաթ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմատոն Օմեգա-3 (ձկան յուղ) դեղապատիճներ 1000մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեպարիլ Ն դոնդող 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տորամատ դեղահատեր 50մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էկտոգիալ ակնակաթիլներ 0.35մլ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերաքսոն 100մգ/30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տորաս-Դենկ դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատ. Կիտրոնով (առանց շաք.) մանկ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեվիտ պրոնատալ դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տորաս-Դենկ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերաքսոն 1000մգ լուծույթ 100մգ/մլ փաթեթ. 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմատոն Օմեգա-3 (ձկան յուղ) մանկական ծամելի դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեննայի տերևներ 30գ, Անտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեպարկոլ կոլագեն դոնդող 5% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ Դ պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոլիզին օրալ մածուկ 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեուտերակոկի ոգեթուրմ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոտեմա լ-թ խմելու/հ ամպուլաներ 10մլ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլավամեդ օշարակ 15մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աճալի տերևներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեպարկոլ կոլլագեն գել տուբա 5% 2մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերաքսոն ամպուլներ 1000մգ/4մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒլտրա Օմեգա 3 .6. 9 կապս 500մգ խ 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատեր մանկ առ. շաքար ելակ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ պլյուս հաբեր ծամելու N27

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեուտերոկոկկ տբ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավատան աչքի կաթիլներ 0.004% 2.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլազոն հեշտոցային մոմիկներ 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեուտերոկոկի արմատ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեննա թեյ ֆ/փ 1,5գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա - Պրիմ դհբ. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլազոն բանանի համով դեղակախ. 125մգ 5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ գերչակի յուղով 100մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս Ինտենսիվ դեղահատեր Մեղրով և Կիտրոնով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլ մոմպասներ Կիտրոն N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեուտերոկոկ պլյուս դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերաքսոն ամպուլներ 500մգ/4մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեննայի լուծամզվածքի դհբ. 0,3գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոյնայա Օմեգա -3` 700` մգ ԷՊԿ ի ԴԳԿ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլամեգիս դեղափոշի լիոֆիլիզ. կաթ.ն/ե 100մգ սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ կարմիր պղպեղով 100մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս Էքսպրես ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլ մոմպասներ Մանդարին N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ ֆորտե պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլիդել նրբաքսուք 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրոլիզին ամպուլներ 10մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստակ Սենսագամ կանանց. համ 0.8գ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3 ծամելու կոնֆետ մանկ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քրոմի պիկոլինատ դեղապատիճներ x 90 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրոլիզին սրվ. 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլլետոն Բ կոմպլեկս կապս. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 սաղմոնի յուղով դեղապատիճներ 1000մգ x 60 Հերբալենդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլ մոմպասներ Մեղր N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս էքսպրես դեղահատեր N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ 100մլ Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենսլաբին դեղահատեր 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեբոդիա դեղահատեր 600մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկի պիկոլինատ դեղահատեր x 100 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրոլիզին ամպուլներ 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլլետոն մուլտի լուծ.հաբ. x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 սուպեր 1000 դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլ մոմպասներ Անանուխ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահ. վիտամին Ց-ով ապելսինի համով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ վաղենակի և գայլուկի մզվածով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս վիտ C-ով նարնջի համով դհբ N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերետոն ամպուլներ 250մգ/մլ; 4մլ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոյնայա Օմեգա -3` 950` մգ ԷՊԿ ի ԴԳԿ կապս x50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեբոդիա դեղահատեր 600մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ Կատվալեզվով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլլետոն տինեյջեր օտ 12-16տաիեկան լուծ.հաբ. x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլ օշարակ հազի դեմ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատ. Կիտրոնով (առանց շաք.)N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիմաֆուկորտ նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենտոր դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերետոն կապս. 400մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 դեղապատիճներ x 100 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեքսիդ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ եղինջով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլլետոն Ֆ (ֆերրում) կապս. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Տրավմալգոն դոնդող մարմնի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատեր N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիմաֆուկորտ քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենտոր դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերետոն կապս. 400մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 դեղապատիճներ x 30 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլլետոն Ց (ցինկ) կապս. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիմաֆուցին հեշտոցային մոմիկներ 100մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօկլավ սոլյուտաբ դեղահատեր 125մգ+31,25մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատեր Մեղրով և Կիտրոնով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 կապս N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլոկոմ նրբաքսուք 0,1% 15գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտանազալ քթի ցող. երեխ.հ. (0,5մգ/մլ+50մգ/մլ)10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավոգեն նրբաքսուք 1% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ ակնամոմի լուծամզվածքով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտանազալ քթի ցող. մեծահաս.հ.(1մգ/մլ+50մգ/մլ)10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլոկոմ լոթիոն 0.1% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիմաֆուցին հեշտոցային մոմիկներ 100մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօկլավ սոլյուտաբ դեղահատեր 250մգ+62,5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերոտեքս ամպուլներ 250մգ/մլ; 4մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատեր Մենթոլով և Նիվենիյով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատեր Մենթոլով և Նիվենիյով N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 (Ձկան յուղ) դպտճ. 1000մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիմաֆուցին նրբաքսուք 2% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոմիցինի սուլֆատ սրվակ 1գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավոկորտ նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլոկոմ քսուք 0.1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոակվա քթի ցողաշիթ մեծահասակների համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերուկալ ամպուլներ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի յուղ Թեյի ծառի լուծամզվածքով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօկլավ սոլյուտաբ դեղահատեր 500մգ+125մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 (Ձկան յուղ) ֆորտե վիտամին E-ով դեղահատեր x 60 Walmark

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիմաֆուցին դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոտեստ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավյանոյ կոմպլեկս դլյա ժենշին կապս խ50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլոֆենալ օշարակ 2մգ/մլ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոակվա քթի ցողաշիթ երեխաների համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերուկալ դեղահատեր 10մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի բալասան մազերը վերականգնող 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօկլավ սոլյուտաբ դեղահատեր 875մգ+125մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավյանոյ կոմպլեկս դլյա մուժչին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 վիտ. E, B6, B12 դպտճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե Դ դհտ. առանց շաքարի N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցետամոլ կաթիլներ 100մգ/մլ; 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի բալասան մազերի ծավալի համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պինոսոլ քթակաթիլներ 10մլ շշիկ N1Սլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոցիդ դեղափոշի 0,3գ x 10 Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե դհտ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրայկոր դեղահատեր 145մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե պաստեղներ 1.2մգ N18 կիտրոնի համով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի բալասան մազերի ամրացման համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոցիդ դեղափոշի 300մգ x 10 Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիպոլֆեն ամպուլներ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3-ֆորտե դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցետամոլ մոմիկներ 150մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօքսին Սոլուտաբ դեղահատեր 1000մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3-ֆորտե դեղապատիճներ 1000մգ x 30 ԱդիՖարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի օճառահեղուկ մազերի ծավալի համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօքսին Սոլուտաբ դեղահատեր 125մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցետամոլ մոմիկներ 325մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոցիդ փոշի 300մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրալգին դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մղամուճ սպիտակ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե Նեո պաստեղներ 1.2մգ N18 կեռասի համով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանեկսամ ամպուլներ 50մգ/մլ; 5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի օճառահեղուկ մազերի ամրացման համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօքսին Սոլուտաբ դեղահատեր 250մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանեկսամ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե Նեո պաստեղներ 1.2մգ N18 խնձորի համով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեսվերատրոլ 100 մգ կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրամիլ էկստրա 5մգ+10մգ կապս N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլեմօքսին Սոլուտաբ դեղահատեր 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ (Պրոմեզ) դպտճ. 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլուդրիլ ՊՐՈ լ-թ 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սթրոնգեր նեո-մինոֆագեն C ն/ե 20մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցետամոլ մոմիկներ 80մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանսուլոզա դոնդող 150գ ( լակտուլոզա + պարաֆին)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե պլյուս պաստեղներ N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռետաբոլիլ ամպուլներ 50մգ/մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրամիլ Էքստրա դեղապատիճներ 5մգ/5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլիքսոնազե 50մկգ/120 դոզ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ դեղապատիճներ 20մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմբրովիտ Դուո դեղահատեր N60 (30+30)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլիքսոտայդ էվոհալեր աէր. 125մկգ/120 դոզ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ դպտճ. 20մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցետամոլ օշարակ 120մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրանտել դեղահատեր 250մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմբրովիտ Օպտիմա դեղահատեր 2000մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրախիսան լոզաններ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե պլյուս պաստեղներ մեզր և լայմ 18հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրոֆանտին-Գ ամպուլներ 0,25մգ 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրոֆանտին-Կ սրվ. 0.025% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռետինալամին սրվակ 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե Պլյուս ցողիչ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռետինոլա ացետատ դեղապատիճ 33000ՄԵ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե տոտալ պաստեղներ 3մգ/1մլ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆազիմ-100 դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրախիսան լուծույթ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ դեղապատիճներ 20մգ x 30 Բալկանֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմեսետ սրվ. 2մգ/մլ 4մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրացետամ դեղապատիճներ 0,4գ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրուկտում դեղապատիճներ 500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլիքսոտայդ էվոհալեր աէր. 50մկգ/դոզ 120 դոզ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտոլետե տոտալ ցողաշիթ (1,5մգ/մլ+5մգ/մլ) 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռետինոլա ացետատ 3.44% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրացետամ ամպուլներ 20% 5մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտրին օշարակ 240մգ/5մլ-100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆազիմ-200 դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրենտալ ամպուլներ 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ դեղապատիճներ 20մգ x 30 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմեսետ ամպ 2մգ/մլ 4մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստուգերոն դեղահատեր 25մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոգենզիմ դեղահատեր աղելույծ N200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրենտալ դեղահատեր 100մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռետինոլա ացետատ յուղային լ-թ 8,6% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ դեղապատիճներ 20մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրացետամ սրվ. 20% 5մլ N10 ICN

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմոքսիպին ամպ. 1%1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոգէնզիմ դհտ. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուարոն դեղափոշի 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերետայդ ցողացիր 25/250մկգ 120դեղաչափում

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրենտալ դեղահատեր 400մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆազոլին-Աստերիա ֆլ 0.5գ ն/ե մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռետորնա նրբ. 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ-Տրոժ դեղապատիճներ 20մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրոքսիկամ դեղապատիճներ 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆազոլին-Աստերիա սրվակ 1գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ-Աստերիա 20մգ դհբ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմոքսիպին ամպ. 3% 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուարոն դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերետայդ 50մկգ/100մկգ 60 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեուկոլի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրոքսիկամ դեղապատիճներ 20մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիբեստան դեղահատեր 250մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆազոլին-ԿՄՊ ն/ե մ/մ ֆլ 1,0գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ-Ինտաս դեղապատիճներ 20մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմոքսիպին ակնակաթիլներ 1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուդոկրեմ նրբաքսուք 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերետայդ 50մկգ/250մկգ 60 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիբոկսին դհբ. թ/պ 200մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղևնու յուղ եթերային 10մլ,

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիբուքս դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆալեքսին դեղապատիճներ 500մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոքսավալ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրազոլ-Նոկի դեղապատիճներ 20մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմֆետալ վիտամինո-միներ կոմպլ տաբ. N 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլբակտացիդ 1,5գ առ.լուծիչի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերմիոն դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիբոքսին դեղահատեր 0,2գ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիգրիմ դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլսենա Միտե մածուկ թեփի դեմ 1%-75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերմիոն դեղափոշի 4մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիխտա մասլո էֆիրնոե 10մլ Բոտանիկա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլoքսադեքս դեղակախույթ աչքի/ականջի 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիբոքսին դեղահատեր 200մգ x 50 Բելմեդպրեպարատի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆալեքսին դեղակախույթ 250մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեպրեզ դեղապատիճներ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիգրիմ 2.5մգ տաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնա-Դենկ դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլսենա Միտե օճառահեղուկ թեփի դեմ 1% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սերմիոն դեղահատեր 30մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղևնու յուղ 10մլ Натуральные Масла

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլորալյուքս փաթեթ սաշե 2.2գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիբոկսին սրվակ 20մգ/մլ 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆամեդ ֆլ 1.0գ առանց լուծիչի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղևնու յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեսամ կապս 1000մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծծմբի քսուք 33%40գ Էսկ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիվանոլ 0.1գ փոշի 100մլ սրվակ, Լեյկո.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլորամակս դրաժե. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիգրիմ դեղահատեր 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլսենա Ֆորտե մածուկ թեփի դեմ 2%-75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ Հ դեղահատեր 10մգ N20 .

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղևնու յուղ 50մլ Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆամեզին դեղափոշի ֆլ 1գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ծծմբի քսուք 33% 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոստերոն ամպուլներ 1մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիդերմ նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլսենա Ֆորտե օճառահեղուկ թեփի դեմ 2% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ Հ դեղահատեր 10մգ N20 Զդ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլավիքս դեղահատեր 75մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնադրեն ամպ. 250մգ/1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիվանոլ 0.1գ փոշի 100մլ սրվակներ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆեկոն Դ մոմիկներ 0,05գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սետալ ՄՌ դեղահատեր 35մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ դեղահատեր 10մգ N20 Բոր.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլսենա Ֆորտե օճառահեղուկ թեփի դեմ 2% 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլազմո-Տեք լուծույթ 10% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիկ դեղապատիճներ 0,4մգ x 30 Աստելլաս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոտակ կապս. 75մգ խ 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիդերմ քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆադիմետոքսին դհբ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիկարդոն դհբ. թ/պ 150մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիմեկոր MR դեղահատեր 35մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոցիկար տաբ. 250մգ խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆապրիմ դեղակախույթ 200/400մգ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիկ Օկաս դեղապատիճներ 0,4մգ x 30 ԶիՕ-Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիմետաբոլ դեղափոշի 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոցիկար տաբ. 500մգ խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիալիս դեղահատեր 20մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆեկոն Դ մոմիկներ 0,1գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիկարդոն դհբ. թ/պ 300մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլանտագեն օշարակ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ դեղահատեր 10մգ N20 Հեմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շերտեր ՑՄ-1 x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիդնոֆարմ դեղահատեր 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆեկոն Դ մոմիկներ 0,25գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ դեղահատեր 20մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շերտեր ՑՄ-2 կալց.-ով x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինգերի լ-թ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիսկան լուծույթ ներ.287մգ/մլ(0.5 մմոլ/մլ) 20մլN1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիովիտ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիմուցիլ ամպ. մ/մ, ն/ե 100մգ/մլ 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆագրին քսուք 10մգ/գ; 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլարսիլ դպտճ. 70մգ 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆեպիմ-Աստերիա փոշի ն/ե ներարկման համար: 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ դեղահատեր 5մգ N20 Բոր.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլատիֆիլին հիդրոտարտրատ ամպ. 0.2% 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինգերի լ-թ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլարսիլ դպտճ. 140մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոդորոժնիկ ի մատ-ի-մաչեխա սիրոպ 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիտուս օշարակ 0,8մգ/մլ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆոբիդ ֆլ ն/ե մ/մ 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինզա դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆասալազին դեղահատեր 500մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիոսոն դեղահատեր 0.35գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիմուցիլ դեղափոշի խմելու լ-թի համար 200մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլվադև նրբաքսուք 1% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնալապրիլ դեղահատեր 5մգ N20 Հեմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օն. սետրոն-Դենկ դեղահատեր 4մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆորտ դեղափոշի ներարկման 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոգել քթի ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆացիլ-նատրիյա 30% գլ կապլի 5մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիպլիքսամ դեղահատեր թաղանթ. 10մգ+2,5մգ+10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆոկամֆոկային-Դարնիցա ամպուլներ 10% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնապ դեղահատեր 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆոտաքսիմ դեղափոշի 1գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոմարիս քթի ցողիչ 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիպլիքսամ դեղահատեր թաղանթ. 10մգ+2,5մգ+5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆոկամֆոկային ամպուլներ 100մգ/մլ 2մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնապ դեղահատեր 2,5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եզան լեզվի տերևներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլվադեվի կրեմ արտաքին օգտագործման համար 1% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիմուցիլ դյուրալույծ դեղահատեր 600մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օն. սետրոն-Դենկ դեղահատեր 8մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնապ դեղահատեր 20մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եզան լեզվի տերևներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոմարիս քթի ցողիչ 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օնդանսետրոն լ-թ 2 մգ/մլ սրվ. 4 մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիպլիքսամ դեղահատեր թաղանթ. 5մգ+1,25մգ+10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտոնուս դեղափոշի 1գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլիվիտ Մաքս դպտճ. 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիմուցիլ-անտիբիոտիկ ԻՏ դ-փոշի լուծիչով 500մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնապ դեղահատեր 5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումամեդ դեղապատիճներ 250մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլվերտիկ դեղահատեր 16մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլկադերմ նրբաքսուք 0.05% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումամեդ դհբ 125մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օնդանսետրոն 4մգ/2մլ սրվակ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոֆլուիմուցիլ քթի ցողացիր 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլվերտիկ դեղահատեր 24մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկո դեղաատիճներ 150մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիպլիքսամ դեղահատեր թաղանթ. 5մգ+1,25մգ+5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնապ-Հ դեղահատեր 10մգ/25մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա սրվակ 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիլկադերմ լուծույթ արտաքին կիրառման 0,05% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումամեդ դեղահատեր 500մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օնդանսետրոն-Աստերիա ամպուլներ 8մգ/4մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՌիոՖլորա կապս N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիվիտամիններ կան./հ ավելի քան վիտ.դպճ. 880մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Րիոֆլորա դեղապատիճ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օնդանսետրոն-Աստերիա սրվ. 8մգ/4մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա սրվակ 1գ ն/ե մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմալգել ֆլ 300մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիգլյուկին-ՖարմաՏեք լուծույթ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումատրիպտան Կանոն դեղահատեր 100մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնա-Դենկ դեղապատիճներ 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիպսին ամպուլներ 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնապ-ՀԼ դեղահատեր թ/պ 10մգ/12,5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՌիոՖլորա Բալանս Նեո կապս N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օպտիզոն աչքի կաթիլներ 0.1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա սրվակ 0.5գ ն/ե մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմվա-Դենկ դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիգլյուկին-ՖարմաՏեք լուծույթ 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումատրիպտան Կանոն դեղահատեր 50մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ դեղապատիճներ 150մգ x 10 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիտացե դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնդոկրինոլ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՌիոՖլորա բալանս նեո դպտճ. x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օպտիսերում ստերիլ ակնակաթիլներ 5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկատրիդինա հեշտոցամոմիկներ 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիտացե դհտ 2.5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմվա-Դենկ դհբ. 40մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիդեքսա քթի ցողացիր 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկատրիդինա քսուք 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրալսեպտ պաստեղներ մենթոլի համով առ. շաք. 3մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ դեղահատեր 50մգ x 12 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Րիոֆլորա իմունո դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպեր Վիտ ACD բեբի (0-1գոդ) կապլի 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիտացե դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնդոկրինոլ նրբաքսուք-դոնդող 50մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմգալ դհբ. 20մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիդեքսա ականջակաթիլներ 10,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՑԻԿԱՏՐԻԿՍ կրեմ 30ՄԼ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրալսեպտ հեղուկ կոկորդի հ. 0.15%100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնեաս դեղահատեր 10մգ/20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիժեն դեղապատիճներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՌիոՖլորա իմմունո նեո դպտճ. x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիտտիկո դեղահատեր 150մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրալսեպտ ցողացիր 0.15 % 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմգալ դհբ. 40մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպերկոնցենտրատ իզոֆլաոնով տաբ խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցի-Կլիմ Բիո դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էներգո-Տոնիկ կապս. 0,8գ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիժինաքս հեշտոցային դեղապատիճներ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիխոպոլ հեշտոցային դեղահատեր 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմեպար դպտճ. N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրավիտ ակտիվ վիտամ. միներալ թշշ.դհբ 800մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնզիքս Դուո դեղահատերի հավաքածու N45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցի-կլիմ նրբաքսուք 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ-Աստերիա դեղապատիճներ 150մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիպարո Գոլա ցողիչ 25մլ ֆլ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրասեպտ ցողիչ 177մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիժինաքս Վիրգո հեշտոցային դպտճ.N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիխոպոլ դեղահատեր 250մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ-Աստերիա դեղապատիճներ 150մգ x 2 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիպարո Իմունո+ դհբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմպաթիլ դեղահատեր թ/պ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկլովիտա դեղահատեր x 42

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրլիպ դեղապատիճներ 120մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիօկսիդոնիում լիոֆ. ներ/համ սրվակ 6մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրավիտ Բյուտի դպճ. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնզիքս Դուո ֆորտե դեղահատերի հավաքածու N45

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրադին Կոէնզիմ Q10 դեղահատեր դյուրալույծ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրլոբին սրվակ ներարկման համար 500մգ/2մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնզիքս դեղահատերի հավաքածու N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոզամիլ դեղահատեր 500մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկլոդինոն դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիմպլիֆեր տաբ 30+240մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիօքսիդոնիում ուղիղաղիքային հեշտոցային մոմիկներ 12մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսեբոն դեղահատեր 35մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրադին էներջի դպճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ-Աստերիա դեղապատիճներ 50մգ x 10 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպաքսոլ դեղահատեր 2մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիօքսիդոնիում ուղիղաղիքային հեշտոցային մոմիկներ 6մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրոնորմ սպրեյ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոժերմինա դեղակախույթ ն/ընդ. 2մլրդ/5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ-Աստերիա դեղապատիճներ 50մգ x 2 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինաֆլանի քսուք 0.025% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոյչատկա երեխաների համար սաշե x 10 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրակս դպճ 400մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկլոֆերոն ամպուլներ 2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպաքսոլ դեղահատեր 4մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիօքսիդոնիում դեղահատեր 12մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիկամային թեյ (օրթոսիֆոն տերևներ) 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոկինդ կաթիլ 0-6 տար. 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրտոֆեն դեղահատեր 25մգ x 30 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ-Բիոկոմ դեղապատիճներ 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինաֆլան քսուք 0,025% 10գ Ակրիխին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոլ դեղապատիճներ 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկլոֆոսֆամիդ-Աստերիյա 500մգ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրաքս դեղապատիճներ 400մգ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպոլեպտ Կոնստա դ/փ ներարկ.դեղակախույթի մ/մ 25մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրտոֆեն դեղահատեր 25մգ x 30 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմեկտա դ-փոշի խմելու դ-կախույթի,ելակի համ. 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինաֆլանի քսուք 0.025% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոլ փոշի փաթեթներում 250մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղերդակ խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրաքս Սոլուտաբ դեղահատեր 400մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպերիդոն դեղահատեր 2մգ x 30 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոյչատկա Էվալար դեղապատիճներ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլեզին դեղահատեր 5մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրունգալ դեղապատիճներ 100մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկօպտ ակնակաթիլներ 0,3% 5մլ սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինաֆլանի քսուք 0.025% 15գ (պարկուճ) Բիոխիմիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնցիֆեր ամպուլներ 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղերդակ խոտ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլլեզին կաթիլներ ներքին ընդունման 5մգ/մլ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսսար դեղահատեր 2մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիլոզեկ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգլոն ծամելի դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էոզին ցողացիր 2 % 15 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոքսեվազին դոնդող 2% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրունիտ 100մգ դպտճ. N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուտամիդ դեղահատեր 250մգ N84

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրաքս դեղակախույթ 100մգ/5մլ; 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլ-պալա խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպոլեպտ լուծույթ 1մգ/մլ; 30մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ դեղահատեր 15մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգլոն ծամելի դեղահատեր 4մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիգալլատ դեղապատիճներ 500մգ N120 բանկա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոկսևազին դեղապատիճներ 300մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրցիպոլ դհբ. 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուցինար Ն քսուք 0,025% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրալաքս Սեննա + Վիտ.C թշշ.դհբ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիդերմ կրեմ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսարբոն հեշտոցամոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դառը օշինդրի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպոլեպտ դեղահատեր 2մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրաստին դեղահատեր 25մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգլոն ծամելի դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոքսեռուտին դոնդող 2% 40գ Վետպրոմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուցինար դոնդող 0,25% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ դեղահատեր 15մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպպլ Սիդեր դհտ. 600մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսլադեքս 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլկորտոլոն դեղահատեր 4մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսսետ դհբ. 1մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուստավնիյ Դոկտոր գել-բալզամ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգուլյար ծամելի դեղահատեր 4մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոքսեռուտին դեղապատիճներ 300մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուցինար քսուք 0,025% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկիտ լուծվող դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպպլ Սիդեր դեղահատեր 600 N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսպամոքս դեղակախույթ 125մգ/5մլ; 60մլ Սանդոզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլկորտոլոն ՏՍ ցողաշիթ 17.3գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիֆամպիցին դեղապատիճներ 300մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսպամոքս դեղակախույթ 250մգ/5մլ; 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուստամեդ (արջամուկի ճարպ) նրբաքսուք-բալզամ 75գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգուլյար դհբ. ծամելու 5մգ 28հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռովամիցին դեղահատեր 3մլն ՄՄ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրգոֆերոն դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլմատին լուծույթ ներքին ընդունման 5մգ/դեղաչափ50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստալոն Կալցիում Դ դհբ. 70մգ x 4+28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոմբասպին դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկիտ + C Վիտամինով լուծ. դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուստահոլդ Նեո դհբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուոցինոլոն քսուք 0,025% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգուլյար ծամելի դեղահատեր 5մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռովաստատ դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրդոմեդ դպտճ. 300մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիկամային թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինգուլյար դեղահատեր 10մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլյուդիտեկ օշարակ 2% 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրեկսեզիլ տաբ. 100մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստալոն դեղահատեր 70մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրևալին Կիդս նազ.սպրեյ 20մլ -280դոզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռովաստատ դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուստահոլդ ՈՒլտրա դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկի քսուք 10% 25գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թրոմբլես դոնդող 1000ՄՄ/գ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինդրանոլ դեղահատեր 2մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլյուդիտեկ օշարակ 5% 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրեսպալ օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրևալին քթի ցողիչ 20մլ 140դոզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռովաստատ դհբ. 40մգ 28հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուտրիլնեո դհբ 10մգ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինաբսին դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոմբո ACC դեղ. 100մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինդրանոլ դեղահատեր 4մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլյուիդոլ օշարակ 100մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրեսպալ դեղահատեր 80մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստեո D3 դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստեոակտիվ ֆորտե կալցիում + D3 վիտ. լուծ. հաբ. x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլյուիֆորտ օշարակ մեծերի/հ 120մլ սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինարիզին դեղահատեր 25մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռովատինեքս դեղապատիճներ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգաբալին- Ռիխտեր կապ. 150մգ x56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստեոակտիվ ֆորտե լուծ. դհբ. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոմբո ACC դեղ. 100մգ x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուտրիլնեո դհբ 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինդրանոլ տաբ. պ/ո պրոլոնգ դ-յա 8մգ խ28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրինոլ ամպուլներ 100մգ/10մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռովախոլ դպտճ. գաստրո. x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգաբալին- Ռիխտեր կապ. 300մգ x56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրինիտ դեղահատեր 10մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլյուիֆորտ սիրոպ դետ 40մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստեոգենոն դեղահատեր 830մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոմբոպոլ դեղահատեր աղելույծ թ/պ 150մգ N 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաբեքս դեղահատեր թ/պ 1,5մգ N100 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին ակնաքսուք 10000ԱՄ 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոմբոպոլ դեղահատեր աղելույծ թ/տ 75մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզամետ նրբաքսուք 1% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տավանիկ դեղահատեր 500մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգաբալին- Ռիխտեր կապ. 75մգ x56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստեոկեյր տաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիֆորտ դեղափոշի փաթ. 2.7գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին քսուք 1% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրո-Պադոլ-Ֆլյու դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հազրեվարդի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տավանիկ լ-թ կաթ./ներարկման 5մգ/մլ, 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգնավիտ դպտճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրինոլ դեղահատեր 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրինոլ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստեո-Կորալ D3 դպտճ. x60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիֆորտ դեղափոշի փաթ. 2.7գ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին քսուք 1% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոպիկանա սլիմ կանաչ սուրճ դեղահատ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարդի ծառի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տավեգիլ լ-թ ներարկման,ամպուլներ 1մգ/մլ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգնարին տաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինեկոդ կաթիլներ 5մգ/մլ 20մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզոոե դերևո էֆիրնոե մասլո 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոստատ դեղապատիճներ 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուկարդ 10մգ տբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինեկոդ օշարակ 1,5մգ/մլ 200մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգնիլ սրվ. 1500ԱՄ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոստատ դեղապատիճներ 50մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուկարդ 20մգ տբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրոպիկանա սլիմ կանաչ սուրճ դեղահատ 0.5գ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տավեգիլ դեղահատեր 1մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստիրալ դեղահատեր 60մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոբայ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին լուծույթ 2% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինտոմիցին հեղուկաքսուք 10% 25գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգնիլ ամպ. 5000ԱՄ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլացին դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդիզին դեղահատեր 35մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինտոմիցին հեղուկաքսուք 10% 25գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կենսածառի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահատեր `9 ամիս` 400մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուլիպ Պլյուս դեղապատիճներ 10մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հազի դեմ դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին օշարակ 200մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրո-Դենկ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թայմ էքսպերտ Q10 քսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդնիզոլոն դհբ. 5մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինտոմիցին հեղուկաքսուք 10% 25գ Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուլիպ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահատեր 600մկգ N60, Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուլիպ Պլյուս դեղապատիճներ 20մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտիկային ականջակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին դեղահատեր 200մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրո-Տեկ լուծույթ 0,2% 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաքսոտեր ներարկման խտանյութ 20մգ/մլ 1մլ սրվ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդնիզոլոն դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինտոմիցին հեղուկաքսուք 5% 25գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահատեր 1մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուլան դիրեկտ սպրեյ դլյա գորլա 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուլիպ դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահատեր 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուլան դիրեկտ յունիոր սպրեյ դլյա գորլա 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդնիզոլոնի քսուք 0.5%-10գ ԲՈՐ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին դեղահատեր 200մգ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդնիզոլոնի քսուք 0.5%-10գ, Նիժ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաքսոտեր ներարկման խտանյութ 80մգ/4մլ 4մլ սրվ. N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտիպաքս ականջակաթիլներ 16մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրո-Տրոժ դհտ. 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուլիպ դեղահատեր 40մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուլիպ դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահատեր 5մգ N48

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուպրետ դրաժե N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուլոզին դեղապատիճներ 0,4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու դեղահաբեր 5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոֆլօքսացին ակնակաթիլներ 0,3% 10մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուլիպ դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տալիտոն դեղահատեր 6,25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդուկտալ ՄՌ դեղահատեր 35մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին դեղահատեր 250մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուպրետ սրվակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտիրելաքս ականջակաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ ցերեկ դ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՖՈԼՐԵԿՍ կրեմ 100ՄԼ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոֆլոքսացին աչքի/ականջի կաթիլներ 0,3% 5մլ Ռոմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզի դամասսկոյ մասլո էֆիրնոե ֆլ. 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ դրենաժ հեղուկ լուծամզվածք 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տալիտոն դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոֆլոքսացին պլ. 0.2% 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՖՈԼՐԵԿՍ պակետ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենատաբս-Սոլգար դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարդի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիթրոմիցին դեղահատեր 400մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտո-ակտիվ 15մլ ուշնիե կապլի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ դիետիկ կոկտել ելակի սաշե N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուպրետ Ֆորտե դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տալիտոն դեղահատեր 12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոֆլոքսացին-Աստերիա դեղահատեր 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորվիտա Անտիստրեսս ժև. տաբ. խ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենատալ վիտ.և միկրոէլեմ. հղիների/հ դհբ. N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարդի եթերային յուղ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիուս օշարակ 0.5մգ/մլ - 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտորալգին ականջակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ սուրճ կապուչինո սաշե N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուսալ Յունիոռ 2.5չ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամիֆլյու դեղապատիճներ 75մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոֆլօքսացին-Աստերիա դեղահատեր 500մգ x 20 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորվիտա Ֆեմե Ֆոլաթթու 0.4մգ տաբ. խ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիուս դեղահատեր 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուսալ 5չ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոկալտրոլ դհբ. 0.25մկգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտո-սեպտ կաթիլ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիսպլատին-Աստերիա 50մգ/50 մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենեսա դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ սուրճ փաթեթներ 2,0 N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրոլին օշարակ 1մգ/120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամոքսիֆեն դհբ 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիոֆոր 1000մգ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորլաքս փաթեթ 10գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրոլին դեղահատեր 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտոֆա ականջակաթիլներ 2,6% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիստոն դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտոֆագ գել դ/գիգենի ուշեյ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրոլին դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորմետին 850մգ տբ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ նրբաքսուկ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիոֆոր դեղահատեր 500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսերա դեղահատեր թաղանթապատ 5մգN28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենեսա դեղահատեր 8մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամօքսիֆեն դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսերա դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 10մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԷրֆլյուՍալ 50/250մկգ 60 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամոքսիֆեն դհբ 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ գիշեր դ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիոֆոր դեղահատեր 850մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսերա դեղահատեր 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորմիդրոն լ-թ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիստոստոպ րապիդ 1100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 10մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտրիվին `Բեբի` քթի կաթիլներ 5 մլ N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիստոստոպ խրոնո 1200մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 5մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ թեյ փաթեթներ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտրիվին մանկական քթակաթիլներ 0,05% 10մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտալոպրամ դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրֆլյուսալ 50/500մկգ 60 դ/չափ փոշի ինգ. հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 5մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոկսերա դհբ. թ/պ 40մգ 28հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քնի Ֆորմուլա N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամոքսիֆեն դհբ 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուրբոսլիմ էկսպրեսս-նիհարում սաշե դ-պատճ 3.0 N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտրիվին `Մորե` ցողաշիթ քթի 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիրդալուդ դեղահատեր 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրցեֆուրիլ դեղապատիճներ 200մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստարիում Կոմբի-Արգինին դհբ. 5մգ/1.25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտրիվին քթի ցողացիր 0,1% 10մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի յուղ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտեալ լ-թ փրփրագոյացնող 250 N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսիթրոմիցին-Լեկ դեղահատեր 150մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամսոլ դպճ 0.4մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորտրանս փաթեթ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկի թեյ բ/պ 1գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի յուղի դեղապատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորտում փոշի սրվակ ն/հ 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկի թեյ 1,5գ փաթ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստարիում դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկադենտ ատամի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիրդալուդ դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի յուղ 100մլ Դիվեեվո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտրիվին քթի ցողացիր մենթոլով 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թամսոլ դեղապատիճներ կարգ.ձերբ. 0,4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆալյուգել դոնդող ներքին ընդունման 16գ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտրամոն Պ դեղահատեր բլիստեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկ թեյ N20 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստարիում դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկարդ կաթիլներ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մասուրի օշարակ+վիտամին C+սորբիտ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի Ցիտրատ+Վիտամին D3 հաբեր x 60 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկարդ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆլոկսացին դհտ. 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանական ր-ր 40մգ/մլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆալուգել փաթեթներ 16գ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆլօքսին դեփղահատեր 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեղատնային Երիցուկի ծաղիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արոսենու օշարակ+Արոնիա +վիտամին C 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկտոնիկ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանական դհբ 40մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմակորիզի յուղ 150մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստիլոլ դեղահատեր 5մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեյն Բալանս աչքի կաթիլներ 10մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆոգլիվ դեղապատիճներ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսկուզան կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանական դեղահատեր 40մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեղատնային Երիցուկի ծաղիկներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի յուղ 250մլ ֆլ Bio

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիում Ցիտրատ դեղահատեր x 60 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկի ծաղիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստիլոլ դեղահատեր 5մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանտում Վերդե պաստեղներ 3մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեին աչքի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսլիդին դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆոգլիվ սրվակ 2,5գ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆլոքսին դհտ.թ/պ 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսլոտին սիրոպ 2,5մգ/5մլ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեֆետալ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրցի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկինորեն դոնդող 15% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոմաշկի ցվետկի դ /պրիեմա վնուտր 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆոգլիվ Ֆորտե դեղապատիճներ 400մգ x 50 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմակորիզի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեղատնային Երիցուկի ծաղիկներ 50գ Сила Природы

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆտագել աչքի դոնդող 2,5մգ 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսմիյա տաբ. 5մգ 2x14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկինորեն նրբաքսուք 20% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոտիլ աչքի կաթիլներ 2% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրց 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանտում Վերդե լուծույթ 0.15% 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսպոլ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկոպրիլ պլյուս դեղահատեր 20/12,5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆտակվիքս ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրցի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկի յուղ կոսմ. ֆլ. 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրակսիպարին պատրաստի ներարկիչ 2850ԱՄ/0.3մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիլամիդ դհբ. 2մգ/0,625մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկ դուշ հեշտոց. լվաց. համ. 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսպրիկո կապս N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆթալմոֆերոն ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրակսիպարին պատրաստի ներարկիչ 2850 ԱՄ/0.3 մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկոպրիլ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հաբեթասունկ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի յուղ դպտճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսպումիզան Լ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ երիկամների ֆունկ. վերականգնմամ 1,5գ պակ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկ դուշ հեշտոց. լվաց. համ. 150մլ N 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրաքսիպարին պատրաստի ներարկիչ 5700ԱՄ/0.6մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի սերմեր 30գ ԱՖՖ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանտում Վերդե ցողացիր 255մկգ/176 դեղաչափում 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիլամիդ դեղահատեր 4մգ/1,25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկորայա պոմոշ նրբ.-բալ. կապտուկ.և վնասվ. դեմ 75մ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆտան Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Երիցուկ լուծամ. հեշտոց. լվաց./հ ստ.ապլ. 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանտում Ռոզա դեղափոշի 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմադոֆիլուս ծամելու դհբ. (նարինջ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսպումիզան դեղապատիճներ 40մգ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրաքսիպարին պատրաստի ներարկիչ 5700ԱՄ/0.6 մլ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆտան Կատախրոմ ակնակաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ նրբիկ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հազարատերևուկի խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոֆերոն-Ա ֆլ. 3 մլնԱՄ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական արցունք ակնակաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տանտում Ռոզա լուծույթ հեշտոց. 0.1% 140մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմադոֆիլուս ծամելու դհբ. (բալ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսսենցիալե Ն ամպ. 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական արցունք աչքի կաթիլներ 10մլ Լիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ Ուրց 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տարդիֆերոն դեղահատեր թաղանթապատ 80մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմադոֆիլուս բիֆիդուս դեղապատիճներ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆտան Թիմոլոլ ակնակաթիլներ 0,5% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրանգուլակս տաբ. պոկր.ոբոլ. խ20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հազարատերևուկ 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսսենցիալե ֆորտե Ն դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոցեֆին սրվակ 1գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմեկտա դ-փոշի խմելու դ-կախույթի, նարինջ 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ ուրց, սև թեյ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տարկա դհբ 2մգ/180մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմադոֆիլուս երեխաների/հ փոշի 141,75գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պազուրեկ լակ դ/նոգտեյ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրիդերմ pH-Բալանս 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ածուխ ակտիվացված 0.25 գդեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պակլիտակսել-Ակկորդ 100մգ/16,7մլ ֆլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրիդերմ Ձյութ շմպուն 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմադոֆիլուս երեխաների համար փոշի 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսսլիվեր ֆորտե դեղապատիճներ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոցեֆին ֆլ 1գ+3.5մլ լիդոկային

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմեկտա փաթեթ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Անահիտ Էկզոտիկ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տարկա տհբ 4մգ/240մգ խ28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմադոֆիլուս Օրիգինալ դպտճ. x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՍմոֆԼիպիդ 20% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թարխունի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուբիդոլ մ/մ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ածուխ ակտիվացված տաբ.0,25գ խ10Կրաս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պակլիտաքսել լ-թ ինֆ. հ. 6մգ/մլ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կառ, տափափուշ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՍմոֆԼիպիդ 20% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էստեր-С դեղապատիճներ Վիտամին C-ով 500մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ անանասով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիմաֆունգին հեշտոցամոմիկներ 100մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուլիդ դեղահատեր 150մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ածուխ սպիտակ `Սպիտակ հաբ` դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրիդերմ Ցինկ շամպուն 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոգեստերոն դեպո ամպ. 250մգ/1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ Հասմիկով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռումալայա նրբաքսուկ 30գ պարկուճ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էստրինորմ մոմիկներ 0.5մգ N 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաուտոնուս աչքի կաթիլներ 4% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սնուպ քթի ցողացիր 0,05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պալին դեղապատիճներ 200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վաիտսորբ դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրիոլիտ Ուրո դեղապատիճներ 670մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պալուզեկ լակ-գել դ/նոգտեյ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոժեստոժել դոնդող 1% 80գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911ՈՒգրիսեպտ դոնդող-բալզամ պրոբլեմ. մաշկի/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաուտոնուս դեղապատիճներ 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սնուպ քթի ցողացիր 0,1% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ ելակով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուտացիդ ծամելի դեղահատեր 500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսֆոլեն ամպ. 250մգ/5 մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոդերմիքս նրբաքսուք 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սամիթի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանադոլ մոմիկներ 125մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրոմիլիդ դեղահատեր 250մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսցիտալոպրամ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոզերին-Դարնիցա ամպուլներ 0,05% 1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էտացիզին դեղահատեր 50մգ x 50 OlainFarm

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ Կիտրոնով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուտացիդ ծամելի դեղահատեր 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաուտոնուս դեղահատեր 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոյայի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սամիթի սերմեր 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանադոլ մոմիկներ 250մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրոմիլիդ դեղահատեր 500մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒլտրակաին-Ֆորտե Դ-Ս (1:100000) 1,7մլ ամպ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուտինացեա Յունիոր օշարակ երեխաների/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկսելան րեկտ սվեչի N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրոմիլիդ ունո դեղահատեր թ/պ երկ. ազդ., 500մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաուֆոն ակնակաիթլներ 4%-10մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ մանգոյով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էտոպոզիդ ներ. համար 100մգ/5մլ սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուլտրապրոկտ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանադոլ օշարակ 120մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլգար N7 դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ (Էպա մարին)դպտճ. 500մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկտո-Գլիվենոլ մոմիկներ 400մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրուկտոզա փոշի փաթեթ 500գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ անանուխով և պատրինջով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաֆլոտան ակնակաթիլներ 15մկգ/մլ 2,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒլտրապրոկտ մոմիկ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ դեղձով N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էութիրoքս դեղահատեր 100մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանադոլ դեղահատեր 500մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլիան դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ դեղապատիճներ 700մգ x 60 Նորդիկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկտոմեդ նրբաքսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրուտոլակս կապս 0.5գ խ 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ կատվախ. և առյուծագ. դպտճ.300մգN100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլիան դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ումկալոր դեղահատեր 20մգ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլիան դեղահատեր 400մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էութիրoքս դեղահատեր 125մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկտոէսկուլան դոնդող ռեկտ. 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանադոլ Էքստրա դեղահատեր 500մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրուտս մակս տաբ. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ Դիաբետիկ Տիա պակ խ20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաֆլոտան ակնակաթիլներ 15մկգ/մլ 0,3մլ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժիր իզ պեչենի նորվեժսկոյ տրեսկի կապս խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒնիթիոլ մ/մ 5%-5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոլիա 60մգ/մլ լիցքավորված ներարկիչ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլիդագորեն կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոնորան դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ դեղապատիճներ 0,37գ x 100 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒպսարին ՈՒպսա վիտամին C-ով դեղահատեր դեղալույծN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանանգին ամպուլներ 10մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեբանտին դեղապատիճներ 300մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ դլյա պոդդերժանիյա սախարա վ կրովի 1.5գ պակ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էութիրoքս դեղահատեր 150մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էութիրoքս դեղահատեր 25մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էութիրoքս դեղահատեր 50մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆտորոկորտ քսուք 15գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանանգին դեղահատեր թ/պ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուպսարին Ուպսա դյուրալույծ դեղահատեր 500մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էութիրoքս դեղահատեր 75մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուզարպի քսուկ 2% 15գ պարկուճ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպաֆենոն դեղահատեր 150մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ խոլեստերինը իջեցնելու համար 1.5գ փաթ.N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլիդագորեն կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեբանտին դեղապատիճներ 300մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանզինորմ 10000 դեղապատիճներ x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրդոքսա դեղապատիճներ 250մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էուֆիլլին ամպուլներ 2,4% 5մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուկորցին լուծույթ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիս E դպտճ. 300մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ Զետ Պովեր Տիա պրի մոչեպոլ բոլ պակ խ20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկովագին լուծույթ 0,5մլ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակնամոմի մանկական ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էուֆիլլին ամպուլներ 2,4% 5մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրդոքսա դեղապատիճ 250մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեբոկան դեղահատեր 40մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ Կարդիկեյ Տիա պրի սերդ-սոսուդ բոլ պակ խ14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուկորցին լուծույթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ Օմեգա-3 սննդային դպտճ. N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանզինորմ Ֆորտե-H դհտ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ սննդային դեղապատիճներ 300մգ x 100 Բիոկոնտուր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրիդոկ դեղապատիճ 850 մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆունգազոլ նրբաքսուք 20մգ/գ; 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոսկար դհբ. 5մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանզինորմ Ֆորտե դեղահատեր 20000 թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ Կարկադէ Պրինցեսսա Յավա 80գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էուֆիլլին դեղահատեր 150մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոդերմ ամպուլներ 0,2մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեբոկան ֆորտե դեղահատեր 120մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ դպտճ. 300մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրիմակս կապս 200մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոսերիլ ամպուլներ 2մլ x 25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ձկան յուղ կատվախոտով և առյուծագիով դ-պ. 0.37գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանկրեատին դեղահատեր թ/պ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրինալ ակտիվ դեղահատեր x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Ռեդ-Սլիմ փաթեթ 2գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տևետեն պլյուս դհբ 600/12.5 N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոսպան կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոսերիլ ամպուլներ 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պան-Պուր դհբ. 20մգ 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրինալ Ակտիվ տաբ. x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ Սլիմ Տիա դ/պոխուդ պակ խ20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆունգոտերբին նրբաքսուք 1% 15գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էուֆիլլին դեղահատեր 150մգ x 30 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տևետեն դեղահատեր 600մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոսպան օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոսերիլ դոնդող 10% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտեդերմ կրեմ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստամեդ ծամ. դ/հ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեգրետոլ դեղահատեր 200մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրինալ օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆունգոտերբին Նեո դոնդող 15գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ ֆիտո N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստամոլ ունո դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյմուրովի մածուկ 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոսերիլ ակնադոնդող 20% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտենոզ քսուք եթերայուղերով 7.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուռոբերի դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆունգոտերբին ցողաշիթ 1% 30գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (մորի) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրո-Վակսոմ դեղապատիճներ 6մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրագին դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՊրոստաՍաբալ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյմուրովի նրբաքսուք-մածուկ 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոսերիլ դենտ. մածուկ 5% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտենոզ քթի ցողացիր հալվեի հանուկով 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյմուրովի ցողացիր ոտքերի քրտնարտ. և հոտի դեմ150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆիզոլ պաստեղներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստատա պլյուս կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտենոզ քթի ցողացիր մագնեզիումով 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեկսատրոն ամպ. 2մգ/4մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրորեկ դեղապատիճներ 4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆլորան 200մգ դեղապատիճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրադոնին 0,05գ դեղահատեր x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլկոսերիլ քսուք 5% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (ելակ) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստատիլեն սրվ. 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտենոլ նրբ.-բալասան 40մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տեմպալգին դեղահատեր թ/պ N20 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրորեկ դեղապատիճներ 8մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆլորան 400մգ դեղահատ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրազոլիդոն դեղահատեր 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (կիտրոն) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտենոլ ցողաշիթ 130գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տենիկամ դեղաթոշի 20մգ սրվակ լուծիչով N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանթենոլ ցողացիր 5% 58գ Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տենոտեն մանկական դեղահատեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆֆերալգան լուծվող դեղահատեր 500մգ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տենոտեն դեղահատեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրալգին ականջակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (հաղարջի տերև) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրոտրակտին դեղապատիճներ 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆֆերալգան վիտ․ C-ով 330մգ/200մգ լուծվող դեղահատ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տենտեքս ֆորտե թ/պ դհբ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրամագ դեղապատիճներ 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (ազնվամորի) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (դեղձ) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Սուպեր սլիմ (էկզոտիկ) 30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Էվալար Բիո երիկամների համար փաթ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրամագ դեղապատիճներ 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրոտրոպին փոշի 20/50մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեոտարդ դեղապատիճներ 200մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեոտարդ դեղապատիճներ 350մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեոֆիլին KI բուժահեղուկ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրասոլ դեղափոշի 100մգ/1գ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրացիլին դեղափոշի 0,02 x 10 Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրացիլին դեղափոշի 0,02 x 10 Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրացիլին դեղափոշի 0,02գ/100մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրացիլին դեղահատեր 0,02գ x 10 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրացիլինի քսուք սրվակ 0.2% 25գ պարկուճ Էսկ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չայ Էկսպլո Կոուտ Տիա պրոտիվ պրոստուդի պակ խ14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյածառի եթերային յուղ Մանուկայով 10մլ Վիվ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյի ծառի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվալեզու խոտաբույս 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվալեզու խոտ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվալեզու եռատերև 50գ ՍՊ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չերնիկա Վիտալ նապ 175 մլ ֆլակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի յուղ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիպրեդ դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոնիդազոլ դենտա դոնդող լնդերի համար 1% 20գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիքսար դեղահատեր 20մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յանումետ դեղահատեր թ/պ 50մգ+1000մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոգոն դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին Կարդիո դեղահտեր 100մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լերկամեն դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոզար-Դենկ դեղահատեր 100մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերամիդ դեղապատիճ 2մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստոֆիտ նրբաքսուք 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետաբետ ՍՌ դեղահատեր 1000մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆորմին-Դենկ դեղահատեր 850մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոնեքս քթի ցողացիր 50մկգ -140 դոզ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոպլաստ սպեղանի ցավազրկող 9*12սմ x3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե Բակ. մերան 30գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ ամպուլներ 0,9% 5մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեբիլետ դեղահատեր 5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լետրոզոլ-Դենկ դեղահատեր 2.5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկայինի հ/ք ամպ. 2% 2մլ N10 Եր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոմեքսին դեղապատիճներ հեշտոցային 600մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորիստա դեղահատեր 100մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեզիմ Ֆորտե դրաժե 10000 ԱՄ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 250մլ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելոֆլամ դեղահատեր 15մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետաբետ ՍՌ դեղահատեր 500մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոտիլիում դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատալսիդ ուղիղաղիքային մոմիկներ 250մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նաֆթիզին քթակաթիլներ 0,1% 10մլ Ֆար.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիստատին դեղահատեր 500000 ՄՄ x 20 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարիմաքս պլյուս դեղապատիճներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆորմին-Դենկ դեղահատեր 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելոֆլեքս ամպ. 10մգ/մլ 1.5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի սուլֆատ ն/հ 25% 5մլ ամպ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերտենիլ դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի սուլֆատ փոշի 25գ Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեզիմ Ֆորտե դեղահատեր 3500ԱՄ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելաքսեն դեղահատեր N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորիստա HD դեղահատեր թ/պ 100մգ/25մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուցետամ դեղահատեր 800մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելոն դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերտենիլ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիվին քթակաթիլներ 0.025% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե դեղապատիճներ 500մգ x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաալօքս դեղակախույթ խմելու փաթեթներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիպամ ամպուլներ 100մգ/2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի Քլորիդ լուծույթ 0,9% 250մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկրոլին ակնակաթիլներ 40մգ/մլ; 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեֆլուոնիա դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիոտոն դոնդող 1000ԱՄ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեֆար-B6 դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյի ծառի յուղ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիլոք կաթիլներ 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկոտինաթթու դեղահատեր 50մգ x 50 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոմիկոն-Նեո հեշտոցային մոմիկներ x 14 Ֆարմապրիմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնուրալ գրանուլներ խմելու լ-թի 3գ N1 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուկալտին դեղահատեր 50մգ x 10 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինեքս երեխաների համ. փաթ. 1.5գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղակախույթ երեխաների 150մլ Ելակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հելս Թոն սրվակ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռաբիետ դեղապատիճներ 20մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսենիկալ դեղապատիճներ 120մգ x 84

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիմեր 22 % քթի ցողացիր 100 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անանուխի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 0,9% 500մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեքսիում դեղահատեր 40մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յուպերիո դեղահատեր 49մգ/51մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստոֆիտ դեղահատեր 200մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելոն օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յունիդօքս սոլյուտաբ դեղահատեր 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի բիկարբոնատ լ-թ 8.4% 20մլ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեբիլետ Պլյուս դեղահատեր 5/12,5մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոմիդին դեղահատեր 20մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոքսիֆլոքսան 5մգ/մլ ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոսգել մածուկ ներքին ընդունման համար(քաղցր) 225գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3 դեղահատեր ծամելու ելակ-ձմերուկ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենովազին 30մլ Էսկ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթեոսպազմիլ դեղապատիճներ 60մգ/300մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլդրոնատ դեղապատիճներ 500մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆֆերալգան մոմիկներ 150մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յունիգամմա դեղահատեր թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յուպերիո դեղահատեր 24մգ/26մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպրիմար դեղահատեր 40մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անանուխի եթերային յուղ 10մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Զդորովյե ամպուլներ 10% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային քսուք 5% 15գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպերտանս դեղահատեր 20մգ/10մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպրիմար դեղահատեր 80մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկոիդ քսուք 0,1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորինդեն Ց քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուցետամ դեղահատեր 1200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուտաքս ԱՄԴ պլյուս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնես դիրեկտ սաշե 400մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիկոլդ կիտրոն 5.0 N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոնիդազոլ դոնդող 1% 20գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոսիստ դեղապատիճներ 150մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլդրոնատ դեղապատիճներ 250մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնոսորբ XL դեղահատեր 60մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պղպեղային անանուխի տերև 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակլոֆեն դեղահատեր 50մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի Քլորիդ ակնակաթիլներ 5% 10մլ x 10 Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվալին դեղահատեր 10մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիզորալ օճառահեղուկ 2% 60մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիտրոգլիցերին ԱՄ դեղահատեր 0.5մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե դեղապատիճներ 150մգ x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3 դեղահատեր ծամելու անանուխ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ ամպուլներ 0,9% 5մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսեֆոկամ դեղահատեր 8մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիֆեդի-Դենկ ռետարդ դեղահատեր 20մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաալօքս դեղահատեր ծամելու N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրոպրիստոն դեղահատեր 200մգ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոզգո-ռելաքս դեղհատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիմեր մանկական քթի ցողացիր 22% 100 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միդոկալմ դեղահատեր թ/պ 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարին-Է օճառահեղուկ յուղոտ մազերի համ. 200գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարին-Է օճառահեղուկ նորմալ մազերի համ. 200գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլժինա հեշտոցային դեղահատեր N9

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Կարնիտին դեղահատեր 500մգ x 60 ԱդիՖարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնես Ակտիվ փաթեթ 300մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պատրինջի խոտ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոմիկոն Ֆորտե հեշտոցային մոմիկներ 750մգ+200մգ x 7 Ֆարմապրիմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլդրոնատ ամպուլներ 10% 5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նալգեզին Ֆորտե դեղահատեր 550մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յանտարաթթու դեղահատ 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորանեքս լուծույթ ներքին ընդունման 0,5մգ/մլ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերամիդ դեղապատիճ 2մգN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնուրալ գրանուլներ 3գ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովիպրեպ դեղափոշի Ա+Բ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ ադվանս ցողացիր 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիֆեդի-Դենկ ռետարդ դեղահատեր 10մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3 դեղահատեր ծամելու նարինջ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեսպեֆրիլ լուծույթ ներքին ընդունման 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինեքս ֆորտե դեղապատիճներ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպրիմար դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերամիդ դեղապատիճներ 2մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորիստա H դեղահատեր թ/պ 50մգ/12,5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագներոտ դեղահատեր 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոնիդազոլ մոմիկներ 500մգ x 10 Ֆարմապրիմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոնիդազոլ-Աստերիա դեղահատեր 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիլակ դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նավոպրոքսին պլյուս դեղահատեր 25մգ/50մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիզիթա դոնդող 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուտեին ֆորտե դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոֆլու դեղապատիճներ 150մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե չոր մերան փաթ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թանզիֆ բժշկական 3մ խտությունը +/- 28 Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պղպեղային Անանուխի ոգեթուրմ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկոկլար դեղահատեր 500մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Լիկվո էպինեֆրինով սրվակ 2% 20մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզինոպրիլ դեղահատեր 5մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիպրեդ դեղահատեր 16մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միդոկալմ ամպ. 1մլ/100մգ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նաքսոջին դեղահատեր 500մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե-Է հեղուկ օճառ 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նաֆթիզին կաթիլներ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ ցողացիր 0,05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուկալտին դեղահատեր 0,05գ x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յանուվիա դեղահատեր 100մգ x28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպրիմար դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիկոլդ նարինջ 5.0 x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիտրոլ ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելօքսիկամ լուծույթ 10մգ/մլ; 1,5մլ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզինոպրիլ դեղահատեր 10մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 150մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տատրակի տերևներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արփիմիստին լուծույթ 0,01% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոկսիֆլոկսացինի լ-թ 0.16% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մումիե Ոսկե Ալթայան դեղահատեր 0.2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակլոֆեն ամպուլներ 75մգ/3մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարին-Է նրբաքսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոսմեկտին փոշի 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային ցողացիր 10% 38գ Հունգարիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիդոլ դեղահատեր 0,125գ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերկազոլիլ դեղահատեր 0,005գ x 100 Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս օրվի կիտրոնի համով սաշե N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս մեղրի և կիտրոնի համով պաստեղներ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակմիրոր դեղահատեր 200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերց-սպեցիալ դրաժե N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոգիլ դենտա դոնդող 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անանուխի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակլոֆեն Դուո դեղապատիճներ 75մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նալգեզին դեղահատեր 275մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոսմեկտին փոշի 3գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիտրոմինտ ցողացիր 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիվին քթակաթիլներ 0.01% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակմիրոր Կոմպլեքս հեշտոցային նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոդիգրել դեղահատեր 75մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորիստա դեղահատեր 50մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամիններ և միներալներ ծամ. մանկ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոմետազոն Սանդոզ քթի ցողացիր 50մկգ/դեղաչափ 140 դեղաչափ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստոպտուսին-Ֆիտո օշարակ 100+4/1մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկլոֆերոն դեղահատեր 150մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Զդորովյե ամպուլներ 2% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆֆերալգան մոմիկներ 80մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպերտանս դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ/5մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարաբրուֆեն դեղահատեր 600մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոզար-Դենկ դեղահատեր 50մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կակաոյի յուղ 6գ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեմանտին Կանոն դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիլուրացիլի քսուք 10% 15գ Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեվանակ ակնակաթիլներ 1մգ/մլ; 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոտեկս ամպ. 50մգ/մլ 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոդերմ նրբաքսուք 10գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվալին ամպուլներ 5մգ/1մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրակսիպարին պատրաստի ներարկիչ 7600ԱՄ/0.8 մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լենդացին դեղափոշի ներարկման լ-թի 1գ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվալին դեղահատեր 5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիբեքսին դեղահատեր 100մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկոտինաթթու ամպուլներ 1% 1մլ x 10 Դարնիցա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրակսիպարին պատրաստի ներարկիչ 3800ԱՄ/0.4 մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկաին ամպուլներ 2% 2մլ x 10 Բիոսինթեզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիտրոկոր 0.5մգ դեղահատեր N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիտրոնի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանսալազին մոմիկներ 500մգ x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս անանուխով պաստեղներ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբապենտին Կանոն դեղապատիճներ 300մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարֆարին Կանոն դեղահատեր 2,5մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս նարինջի համով պաստեղներ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորիստա H դ-տ թ/պ 100մգ/12,5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակրոպեն դեղահատեր 400մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կակաոյի յուղ դեղաբույսերով 6գ x 6 Healthy Pharm

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեբենդազոլ դեղահատ 500մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիդոլ լ-թ ն/ե,մ/մ ամպ. 100մգ/2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիդոլ ամպուլներ 50մգ/մլ; 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերտենիլ դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոգիլ լ-թ ն/ե 500մգ/100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոնազոլ նրբաքսուք 2% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մօքսիցին ակնակաթիլներ 0,5% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարիմաքս ֆորտե դեղապատիճներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեքստ դեղահատեր 400մգ+200մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորենու ծաղիկներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յանումետ դեղահատեր թ/պ 50մգ+850մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կռատուկի արմատներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուգոլ Վիալայն ցողացիր 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆորմին դեղահատեր 1000մգ x 30 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովալիս դեղահատեր 15մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոտեկս ամպ. 50մգ/մլ 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոմեքսին հեշտոցային դեղապատիճներ 1000մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոկլոպրամիդ ամպուլներ 5մգ/մլ; 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիկոլդ մորի 5.0 x10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոգիլ դոնդող 1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիզիթա ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս օրվի սաշե N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս օշարակ 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանդարինի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Շի (կարիտե) կոսմետիկ յուղ 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մատևեր դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենացին դեղահատեր 90մկգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամիններ դեղահատեր տղամարդկանց x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե դեղապատիճներ 150մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե դեղապատիճներ 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիտրոնի եթերային յուղ 10 մլ (առանձին փաթեթում)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս Բալասան քսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակոմ դեղահատեր 250մգ/25մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիակ 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոսգել մածուկ ներքին ընդունման համար 225գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լերոն դեղահատեր 40+5մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորիստա դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակմիրոր Կոմպլեքս հեշտոցամոմիկներ 500մգ x 8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Պոտենցին Ուլտրա դեղահատեր 800մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Սպերմին տրիո N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեդրոլ դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովալիս դեղահատեր 7,5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնտեվիզին աչքի կաթիլ 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիզան Պրեգնա դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակլոֆեն մոմիկներ 50մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 2,5մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոպրոպին քսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոսան քթի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կ2 + Դ3 ԱՄՎԻ ծամ․ դեղահատեր 75մկգ/2000ՄԵ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ Էքստրա Պլյուս սաշե 50մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ խելացի օմեգա փաթ․ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրակտիվ Մեն դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեփի ֆեռո դեղապատիճներ x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոբակտ դեղահատեր (20մգ+10մգ) N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոմեքսին վագինալ նրբաքսուք 2% 78գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք մրգային ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆֆերալգան մոմիկներ 300մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիտրոնի եթերային յուղ 10մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մոմիկներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոմիլան դեղահատեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե-Է նրբաքսուք սխտորով 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորինդեն Ա քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 10% 50մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիդոլ դոնդող 2% 30 գ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուցետամ ամպուլներ 1գ/5մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնելիս B6 դեղահատեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակրոպեն դեղափ. խմելու դեղակախ. 5մլ/175մգ 115մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տորոն ներատու արմատ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիմեր 28 %քթի ցողացիր 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիմեր 9 % քթի ցողացիր 100 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյի ծառի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստոդինոն դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արջի ճարպ նրբաքսուք-բալզամ 75գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերոպենեմ-Աստերիա լուծույթ 500մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթոտրեկսատ դեղահատեր 2,5մգ x 100 Օրիոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետպուր-XL դեղահատեր 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոսիստ դեղապատիճներ 100մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրտազապին Կանոն դեղահատեր 45մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովալիս ամպ.ուլաներ 15մգ/1,5մլ N3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոզոլին 10 լուծույթ 10մլ Արսանիտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոքսին դեղահատեր 400մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուկոսատ ամպուլներ 0,1% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Շամպուն սոխի կարմիր պղպեղով 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիզան դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիվին քթակաթիլներ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Նամոզոլ նրբաքսուք չոր կոշտուկների/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոպլաստ սպեղանի ցավազրկող 7*9սմ x3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարիմաքս պլյուս դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունալ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպրաքսեր կաթիլներ 40մգ/1մլ; 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինեքս երեխաների համ. կաթիլներ 8մլ ցողացիրով N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլգամմա նրբաքսուք 10% 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային ցողացիր 5% 15մլ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաստոդինոն կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեբենդազոլ դեղահատ 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիմբիֆիդ պլյուս դեղահատեր 500մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմադոզ Օմեգա-3 (Կարդելիպ) դեղապատիճներ 1382մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմադոզ Բեյբի մանկական ծամելի դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկոկլար XL դեղահատեր 500մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անանուխի տերևներ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվալին ամպ. 1մգ/մլ,1մլ N10 Սոֆ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ԲԵԲԻկաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսկետոպրոֆեն սրվակ 25մգ/մլ 2մլ մ/մ, ն/ե N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լետիրամ դեղահատ թ/պ 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Լիկվո սրվակ 2% 20մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրադին Քիդս Իմունո ծամվող պաստեղներ երեխաների համար N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուրոդեմ դեղահատեր 600մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեյնիլ դեղահատեր 985մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլպազա դեղահատեր աղելույծ 20մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլպազա դեղահատեր աղելույծ 40մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագրիլան դեղապատիճներ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարասլավին հեղուկ 100մլ Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենոպուր դ-փոշի լիոֆիլիզ.ներարկմ. լ-թի 75 ՄՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոնիդազոլ լուծույթ 0,5% 100մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միգ մանկական կախույթ ելակ 100մգ/5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միգ ֆորտե մանկական կախույթ 200մգ/5մլ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարին-Է կաթանյութ 120գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիվալին ամպ. 2,5մգ/1մլ N10 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանեքսամաթթու ամպուլաներ 50մգ/մլ 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկոբեյզ Ռիպեա վերականգնող նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոնիդազոլ դեղահատեր 500մգ N 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դ-տեր 15մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս պլուս օշարակ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիհու պտուղ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկոիդ նրբաքսուք 0,1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի սուլֆատ փոշի 25գ Հայկենս.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուկալտին դեղահատեր 0.05գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիլ դեղապատիճ 125 մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարիմաքս ֆորտե դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ պատր. ներարկիչ 10մգ/մլ 1մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե-Է հեղուկ բերանի խոռոչի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարփի նրբաքսուք 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոմիդին սրվակ 5մգ/մլ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեքստ դեղահատեր 400մգ+200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ներոլի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկլոզամիդ դեղահատեր 500մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էխինացեայի խոտ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մատևեր դեղահատեր թաղանթապատ 250մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեդիպրոստ Ֆորտե դեղահատեր 800մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էֆֆերալգան օշարակ 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինտոպիկ դոնդող 10մգ/գ + 50մգ/գ 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդապամիդ-Կրկա 1,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Furacilin Avexima լուծվող հաբեր արտաքին օգտագործման համար 20մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսերա դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր ՀԴ160 (160մգ+25մգ) դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոֆլաքսիա դեղահատեր 400մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլիֆրին քթի ցողացիր 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ դեղապատիճներ 100мг/100000ԱՄ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ-ԱՎ դեղապատիճներ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետակլավ դեղահատեր թ/պ 500մգ/125մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ ներարկիչ լ-թ ե/մ 20մգ/0,4մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե խտանյութ Պ 120գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե կաթնաշոռ լակտոլենդ 180 գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 0,9% 1000մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էխինացեա Աստրագալ 400մգ դեղապատիճներ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոդոզ քթի կաթիլներ 0,9% 5մլ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամոտրին դեղահատեր 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լամոտրին դեղահատեր 50մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրաստին դեղահատեր N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին A-ից մինչև Z, դեղ-եր 12 տ.-ից N100 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ դեղապատիճներ 100մգ N20 Մարբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան նախալցված ներարկիչ 60մգ/0,6մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիմեր քթի ցողացիր 28% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեկսիդ 250 դոնդող 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիկոպիդ դեղահատեր 1մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մասլո պրիմուլի վեչերնեյ 500 մգ կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիզորալ նրբաքսուք 2% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս օշարակ հազի դեմ առանց շաքարի 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիզորալ օճառահեղուկ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոդոզ դհբ 2,5մգ 6,25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վարդագույն ծառի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի կոսմետիկ յուղ 25մլ Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ՅՈՒՆԻՈՐ դեղ-եր ծամ. 4 տ-ից ազն-ել. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազավալ պլյուս քթի ցողացիր 500մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակլոֆեն դոնդող 10մգ/գ տուբա 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրալնայա կլյուկվա ս վիտամինոմ Ս կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանեկսամ դեղահատեր 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրուրովիտ Ցիտազոլ դեղահատեր 100մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրուրովիտ Ցիտազոլ դեղահատեր 50մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանիտոլ սրվակ 10% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆելոֆրին աչքի կաթիլներ 10% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Արգինին մաքսիմում 1000մգ դեղապատիճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիում + Բ6 դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դինապար AQ ամպուլներ 75մգ/1մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոքսոդին դեղահատեր 0,2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոքսոդին դեղահատեր 0,4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոսփրեյ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոսոն դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիպրեդնիզոլոն ՖՍ դեղահատեր 4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիպրեդնիզոլոն ՖՍ դեղահատեր 8մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդիստռես դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիվ-52 դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մադոպար դեղապատիճներ 125մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարատրիպտան դեղահատեր 2.5մգ N2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրինո պաստեղներ ելակով N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրինո պաստեղներ մրգերի հյութով N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիվառոլ մոմիկներ 0,4գ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրինո պաստեղներ սև հաղարջով N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդազա-Բիոֆարմա ամպ. 64ԱՄ 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսոլին քթի քսուք 0,25% 10գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեովիր 12.5% 2.0 ամպ. N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911Նեպոտին դոնդող քրտինքի դեմ ոտքերի/հ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիմոտոպ լ-թ ն/հ 50մլ 10մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիստատին դեղահատեր թ/պ 500000ՄՄ N20 Բելմեդ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիբիոտիկ քսուք 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզինոկոր դեղահատեր 5մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիկոպիդ 10մգ դեղահատեր N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպոյաթթու դեղահատեր 25մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոդոզ դեղահատեր 5մգ/6.25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոզապ դեղահատեր 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոզապ պլուս դեղահատեր 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերամիդ դեղահատեր 2մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Օպտիկ ակնակաթիլներ 0,5 % 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորտենզա դեղահատեր թ/պ 10մգ+100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորտենզա դեղահատեր թ/պ 10մգ+50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորտենզա դեղահատեր թ/պ 5մգ+100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Խելս օճառ մեղրով 250+ զգ. և չոր մաշ հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրցի յուղ պատիճներ 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մատարեն պլյուս նրբաքսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիպրեդ սրվակ առանց լուծույթի 250մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ ներարկիչ լ-թ ե/մ 15մգ/0,3մլ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթոպրոլոլ դեղահատեր 50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթոտրեկսատ դեղահատեր 10մգ x 50 Էբեվե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միդօպտիկ ակնակաթիլներ 2.5% 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոսեպտին քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոսիստ դեղապատիճներ 50մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արփիմիստին ցողացիր 0,01% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովիքս դեղահատեր 7,5մգ N20 Սոֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնուրել ՊրևիՑիստ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոսեդին դեղահատ 10մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ԿԼԱՍԻԿ դեղահատեր N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորտենզա դեղահատեր թ/պ 5մգ+50մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 50մկգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-տաբս ՄԱԼԻՇ դեղահատեր ազնվամորի-ելակ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազավալ քթի ցողացիր 500մգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնետոն դ-եր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեսսել Դուե Ֆ 250ՄՄ դեղապատիճներ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոտում Վիտամին Կոմպլեքս դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունոկիդս կաթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աուկսիլեն (դեքսկետոպրոֆեն) 25մգ/մլ 2մլ ամպ ն/ե, մ/մկ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 15մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիաքսոն-Սանդոզ սրվակ 1գ ն/ե մ/մ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զումմ-25 դեղահատեր 25մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապոտեն դեղահատեր 25մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատիոնորմ էմուլսիա 0,4մլ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Վամլոսետ դեղահատեր (5մգ+160մգ+12,5մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթեոսպազմիլ դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանուսլակ դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոլեֆարին Օլեֆար դուո դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոդոզ կաթիլ 0.9% 5մլ-կաթիլ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրադենտ քսիլիտոլի կոնֆետ 2.5г N92

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնոֆունգին կապս 150մգ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն խոմ. դհտ N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդա Ֆորտե դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ SR Գիգաֆարմ դեղահատ 15մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլիստին փոշի ինհալյացիայի հ. 80մգ №1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ ամպուլներ 50մգ/մլ; 2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լևոֆլոքսացին դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ Ակտիվ Պլյուս սաշե 80մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր H160 դեղահատեր 160մգ+12,5մգ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալսակոր H80 դեղահատեր 80մգ+12,5մգ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին ֆորտե դեղահատեր 300մգ x 60 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազոնատ ամպ. 10% 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիստեն դեղապատիճ 300մգ+380մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նակոմ դեղահատեր 250մգ/25մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբոպլատին-Ակկորդ 150մգ/15մլ խ 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էխինացեա պուրպուրայինի էքստրակտ դեղապատիճ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էխինացեա դեղահատ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլոքսատոն դեղահատեր 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆամոթիդին լիոֆ. փոշի ֆլ. 20մգ մ/երակ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3 1700ՄՄ + Օմեգա 3 (Սոլտիվալ) դեղապատիճներ x 30 Սոլե-Ֆարմա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ Տոնուս դեղահատեր 15մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլատ B9 Տոնուս դեղահատեր 400մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պերգովերիս դ/փ լիոֆ. ներարկ. լ-թի 150/75ՄՄ x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լանտուս 100ՄՄ/մլ,3մլ սոլոստար գրիչ-ներարկ.N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոկոնազոլ շամպուն 2% 90մլ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեկրոլին ակնակաթիլներ 20մգ/մլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոտոսոնիկ դհբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիլուրացիլ մոմիկներ 500մգ x 10 Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի բիկարբ. լ-թ 8.4% ֆլ. 20մլ Լիկ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուվիս աչքի կաթիլներ 0,2% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լերկամեն դեղահատեր10մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի Քլորիդ ակնակաթիլներ 5% 10մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիլուրացիլի քսուք 10% 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեսկոլ XL դհբ 80մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 100մլ RG

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լ-թ (Polycine) 0.9% 500մլ, Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լետիրամ դհբ 1000մգ խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոջեկտ պատր. ներարկիչ 10մգ/մլ 0,75մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեցիտին դպճ 1200 մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 250 մլ Bio

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի Քլորիդ լ-թ 09% 400մլ, Ֆարմ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդազա սրվ 6ՊՄ x5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 250մլ, Ամ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրալնիյ սոևիյ լեցիտին կապս խ100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոպրոլոլ տ-տ ն/հ 5մգ 5մլ ֆլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Լիկվո էպինեֆրինով ֆլ. 2% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Льняное масло 250 мл Лейко

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրգրիպպին Վիտամին C 700 մգ, փաթ. 3,0 գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Լիկվո ֆլ 1 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Льняное масло 250 мл Лейко

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոտրեկսատ դհբ. 5մգ 50հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրգրիպպին երեխաների/հ փաթ. 3,0 գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային-Լիկվո ֆլ 2% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ 30մլ Ֆ. RG

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրգրիպպին, փաթ. 3,0 գN20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոպլյուս ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետոտրեկսատ դեղահաբեր 10մգ x 30 Օրիոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիկվոմարին 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթոտրեկսատ ֆլ ն/հ 10մգ 1մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրինո պաստեղներ նարինջով 3.64գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիտրոնի յուղ եթերային 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոնիդազոլ 0.25գ դհբ. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ Օմեգա -3 45%,250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրինո պաստեղներ մորիով 3.64գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիմֆո Տրանզիտ կոնց. խմիչք 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրինո պաստեղներ խնձորով 3.64գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուգոլ ցողիչ 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինիմ նա օսնովե Օլիվկոոգո մասլա+ ր-ր Լայմա 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նայատոքս քսուք 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինկաս ծամ.հաբ հազի դեմ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուտեին ինտենսիվ 100% դպտճ. 476մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպոտրոպ գործոն դեղահաբեր x 50 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեբիոլոլ դհբ. 5մգ 28հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոնիդազոլ ր-ր 0.5% 100մլ, Ցիպլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիպսոսալ ր-ր 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետֆոգամմա դհբ 1000մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուտեին ինտենսիվ 100% դպտճ. 476մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեբիդո 250մգ/մլ - 4մլ խ 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-կարնիտին 500 մգ տաբ խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեվիգրամոն դեղապատիճներ 500մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուտեին ինտենսիվ դհբ. 500մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթֆոգամմա դհբ. 850մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Կարնիտին+կանաչ թեյ թշշ.հաբեր 1000մգN18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյլ Կեար լակ դ/նոգտեյ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկոբեյզ Լիպոնրբ. 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուտեքս դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոզորալ օճառահեղուկ 2% 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկոիդ Կրելո էմուլ. 0,1% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մավիտալոն 60մգ դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՆեյրոԴոզ 267 մգ դպտճ. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկոիդ լիպոնրբ. 0,1տոկոս 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոկս լ-թ մ մ և ն ե ներ հ 2 մլ N10 սրվ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնե B6 սրվ. 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոսիստ դեղապատիճներ 150մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոկսիդոլ հետ. մոմիկներ 15մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոսիստ սրվակ 200մգ/100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսուք վերքերի համար 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոկս լ-թ մ/մ և ն/ե ներ/հ 5 մլ N5 սրվ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսոլինի քսուկ 0.25% պարկուճ 10գ, Բիոս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլդրոնատ ՆԵՈ 500մգ տբ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոմուլտիվիտ դեղահաբեր x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակրովիտ պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլոսոն դպճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մակսիմում Ֆլյու փաթեթ կիտրոնով N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի յուղ RG 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ներոնուտրիենտս դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մալբերի դեղահաբեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի յուղ RG 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարիմեր մանկական քթի իզոտոնիկ ցողացիր 100 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի յուղ կապս 0.5գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարսիանչիկի բոն ակտիվ ծամ. դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրորուբին սրվ. 3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինեսուլին 100մգ փաթ. 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նելադեքս աչքի/ականջի կաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարսիանչիկի իմմունո դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինիդիաբ դհբ. 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոլիպիդրա ֆորտե 240մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարսիանչիկի իմմունո դհբ. ելակ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոսելեն պլյուս ֆլ. 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոստիմ դհբ. 250մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարսիանչիկի պրեբիո դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ներոմիկս դպտճ. x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարսիանչիկի էխինաց.ծամ.դհբ. N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինոկսիդին (տղ.համար) լծթ 5% 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիամարին սպրեյ նազալնիյ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միոլգին դեղապատիճներ 250մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մարսիանչիկի օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրամիստին մազ 0.5% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիդոլ փաթեթ 100մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հունական ընկույզի յուղ դեղապատիճներ 0,5գ x 100 Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրոլյուտ դհբ. 200մկգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկորետտե ծամելու դհբ. 2մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կակաոյի յուղ 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկորետտե ծամելու դհբ. 4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովիքս դհբ. 15մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մայրի ծառի եթերային յուղ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկոֆլեքս քսուկ արտաքին օգտագործման համար 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոդուլյատորի գլյուկոզի տաբ խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մայրի ծառի յուղ Սիբիրյան 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոլոչնիյ չերտոպոլոխ կապս խ50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Արարատ թեյ դաղձի 20հտ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիստատինի քսուք 100 000 ԱՄ-15գ պարկուճ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Արարատ թեյ ուրցի 20հտ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոմեդերմ նրբ. 1մգ/գ 15գ տուբա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիտրոֆունգին լ-թ արտաքին 25մլ ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Արարատ կանաչ թեյ 20հտ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոմեդերմ քսուք 1մգ/գ, 15գ տուբա, 1 հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեգա Արարատ մասուրի թեյ 20հտ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնո Ռոմ ռետարդ դպճ 40մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեդեքսոլ աչքի/ականջի կաթիլներ 0.1%5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄՈՐԵԱԼ պլյուս ցողիչ 1% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄԵԼԱՆԻԼ նրբ. 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելգեզիկ դհբ.15մգ 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելիպրամին դհտ. 25մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ղանձլամեր նրբ. դոնդող նիհարելու/հ 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելիսսա Դրիմ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի-1 դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելիտոր դհբ. 25մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամինիներ դեղահատեր կանանց համար x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենովազին 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիդոֆիլուս Պլյուս կապս խ60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄԵՆՈԳՈՆ պոր. ֆլ. 75ՄԵ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիֆորտ մանկ. լուծ. դհբ. N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենոպեյս դպտճ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անանուխի եթերային յուղ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերկազոլիլ դհբ. 0.005գ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազիվին ցողիչ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերկացին ֆլ մմ նե 500մգ 2մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ Բէբի կապլի 0.0125% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերտենիլ դհբ 40մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ Բեյբի կաթիլներ 0.0125% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ Կիդս սպրեյ 0.025% - 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նազոլ Քիդս ցողիչ 0.025% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նապրոքսեն դհբ. 250մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նապրոկսեն-Ակրի դհբ 250մգ 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք Հայկենսատեխ. ֆլ 180գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք Դիետիկ ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե դհբ. խնձորով 700մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարին-Է նրբաքսուք դոզավորիչով 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարփի այրվածքների/դեմ նրբ. 35գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք Բիգ ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք մրգային սրվակներ 250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զովիրաքս նրբաքսուք 5% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո Պլավիքս դեղահատեր թ/պ 75մգ/100մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նալգեզին ֆորտե դեղահատեր թ/պ 550մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նո-Շպա ամպուլներ 2մլ/40մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիումի գլյուկոնատ դեղահատեր 500մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուվիտեքս Կ դեղապատիճներ 2000ՄՄ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Առյուծագի դրաժե N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զեմպլար ամպունալեր ն/ե 5 մկգ/մլ 1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 50մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 100մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 250մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 96% 500մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 70% 100մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 70% 50մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բժշկական սպիրտ 70% 250մլ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 96% 1լ Լիզին

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆֆետին Ռապիդ դեղահատեր 400մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմբրովիտ Օմեգա դեղահատեր N30 դեղահատ +30 դեղապատիճ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական թեյ FULL MOON 105գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական թեյ HALF MOON 105գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական թեյ MOONRISE 46գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական թեյ GOOD NIGHT MOON 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական թեյ PINK MOON 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական թեյ MOONLIGHT 60գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոգինովա դեղահատեր թ/պ 2մգ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 20մգ x 98

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուկոնազոլ դեղապատիճ 150մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլինդամիցին ԱԲՌ դեղապատիճներ 600մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաֆֆետին Դուո դեղահատեր 200/500մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Eվիտ ԲՖ դեղապատիճներ 200ՄՄ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնժակի թելեր դեղապատիճներ 710մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիո Բլիսս պաստեղներ 630մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիոտիկ դեղապատիճներ 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Լիզին դեղահատեր 1420մգ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պռե Ջենտլի դեղահատեր 1580մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտո Ֆիմեյլ դեղապատիճներ 720մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վետրիզոլ քսուք-էմուլսիա 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ե 100 ՄԵ կապս խ30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 200մգ x 30 Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սխտոր առանց հոտի դեղապատիճներ 2000մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսարելտո դեղահատեր 15մգ x 98

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ XR դեղահատեր 1000մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկրոլաքս միկրոհոգնա 5մլ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-կարնիտին դեղապատիճներ 500մգ x 60 Բոն Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-Մագնեզիում-Ցինկ դեղահատեր x 60 Բոն Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էստետոն դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալկոդետոքս հաբ №10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆա-լիպոյաթթու 600մգ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտացիդին ծամելի դեղահատեր մենթոլ N27

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտացիդին ծամելի դեղահատեր մենթոլ N18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոակտիվ ներծծվող դ/հատ N 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիժն ֆորտե դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիռուսԱկտիվ մանկական դեղահատեր N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիռուսԱկտիվ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտակադիլ հաբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին В - 12 - 500 мкг30 հաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին К2 -30 հաբ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիվիտամիններ կանանց./հ A-Zn таб. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլիվիտամիններ տգամարկանց./հ A-Zn таб. x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիհիդրոքվերցետին ֆորտե դեղահատեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն դեղահատեր 100մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կառնոզին 500 մգ տաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոֆեին Ակտիվ դեղահատեր N25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քրքում Պրեմիում հաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեդիշարմ Վիտամիններ մազերի համար հաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոպրիմ Լոռ դեղահատեր N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրուլինա դհբ. 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յանտարաթթու դեղահատ 400մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-կարնիտին 500 մգ հաբ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնե B6 Ֆոռտե դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի օրոտատ դեղահատեր 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի B համալիր դեղահատեր թ.պ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեյրոսպան դեղահաբեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկոլինատ խրոմա կապս x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդտրեննիկ կապս x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենատալ վիտ.և ֆոլաթթու դհբ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սլիմ-տաբս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրեֆրոն տաբ. x50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեռմենտոզիմ Ֆոռտե դրաժե N25

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեռմենտոզիմ Ֆոռտե դրաժե N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերում դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոսպոկոին դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆռուտոլաբին դեղհատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրնիթին Կանոն գրանուլներ խմելու լ-թի,փաթեթ 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մովալիս ամպուլաներ 15մգ/1,5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլուրիտ դեղահատեր 100մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Д3 - 2000 МЕ կապս N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնե-B6 դեղահատեր թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերում С դեղահաբ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսոնալ դեղահատեր 25մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C նարինջ դյուրալույծ դեղահատեր 1000մգ x 20 Նատուրավիտա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C կիտրոն դյուրալույծ դեղահատեր 1000մգ x 20 Նատուրավիտա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էոզին 2 % 2մլ կաթիլներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս սթրոնգ քթի ցողաշիթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-Քոլդ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետասերկ դեղահատեր 24մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալիումի պերմանգանատ փոշի 10գ Էսկուլապ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորսիզ դեղահատեր x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրտ բժշկական 70% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոտենդին դեղահատեր 10մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամարիլ դեղահատեր 1մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամլոդիպին դեղահատեր 10մգ x 30 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անալգին ամպուլներ 50% 2մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու կիվի դ-տեր ղ 25մգ N10 (3գ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին դեղահատեր 0,1գ x 50 Բիոտիկի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ամպ. մ/մ 75մլ-3մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն դեղահատեր 400մգ x 10 Տրոժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 0,9% 100մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոտենդին դեղահատեր 5մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդոմարին դեղահատեր 200մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրոզան դեղահատեր 15մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպտրալ ամպուլներ 400մգ/5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա մենթոլ 0,12% 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալոզիլոկ քթի կաթիլներ 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գանգլերոն ամպուլներ 1,5% 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարդիոմագնիլ դեղահատեր 150մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինգերի լուծույթ 500մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզակար քթի ցողացիր 0,05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գալոզիլոկ քթի կաթիլներ 0,05% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիոտոն դոնդող 1000ՄՄ 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոսմեկտին փոշի նարինջի համով 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոսմեկտին փոշի մորու համով 3գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեյ Գրին սլիմ ֆիտո N30 փաթեթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի Քլորիդ լուծույթ 0,9% 200մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուպրաստին ամպուլներ 1մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմարա դեղահատեր 2,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպսիլս դեղահատեր Մեղրով և Կիտրոնով x 36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպին դյուրալույծ դեղահատեր երեխաների համար x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿոՊլավիքս դեղահատեր 75մգ/100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրինալ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գենտամիցին-Կ ամպուլներ 80մգ 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթու փոշի 30գ Էսկո-Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիրացետամ ամպուլներ 20% 5մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզակար Էքստրա Խոնավեցնող քթի ցողաշիթ 0,05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինդոմետացին քսուք 10% 40գ Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խաղողի կորիզի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեդրոլ ամպուլներ 1% 1մլ x 10 ЕрХФЗ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անալգին ամպուլաներ. 50% 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի սպիտակեցնող 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի վարդագույն 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա մենթոլ ցողացիր 0,12% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալին ցողացիր 0,65% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնիյա սուլֆատ փոշի 25գ Ալ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կտավատի յուղ `Սոլնատ` 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրամիստին լուծույթ 0,01% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 0,9% 250մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջուր թորած 3000մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլավամեդ դեղահատեր 30մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոնիդազոլ լուծույթ 0,5% 100մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք մենթոլ 0,2% 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոտենդին դեղահատեր 5մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիգեվիդոն դեղահատեր 21 x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի մոխրագույն 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չերնիկա Ֆորտե ֆրուկտոզայով N150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաալօքս դեղակախույթ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբունորմ լուծույթ 20% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլավամեդ դյուրալույծ դեղահատեր 60մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվա Մարիս պլյուս քթի ցողաշիթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոզակար մենթո ցողացիր 0,05% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեմին Ադվանս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրինոլ դեղահատեր 750մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիկամ դեղահատեր 15մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալմագել Ա դեղակախույթ 170մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամինոկապրոնաթթու կաթիլաներարկման լուծույթ 5% 250մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրինալ ակտիվ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրոզուր դոնդող 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինգերի լուծույթ 500մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավափոշի կապտա-կանաչ 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոմազինա լ-թ ներարկ.500մգ/լ 4մլ ամպ.N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեռնային Կալցիում D 3 դեղահատեր N80

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ ցողացիր 0,2% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոկ ցողացիր մենթոլ 0,2% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դալացին C դեղապատիճներ 150մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոտան ուլտրա ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեին ուլտրա ակնակաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 ծամելու դեղահատեր 0,5գ x 50 Շտադա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաղնու կեղևի թեյի փաթեթներ 2գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի Քլորիդ լուծույթ 0,9% 200մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերպևիր-ԿՄՊ դեղահատեր 0,4գ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալֆա Նորմիքս դեղահատեր 200մգ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոտահեքսալ դեղահատեր 80մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՊԿ-Մեռց լ-թ ներարկման 200մգ/500մլ х 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկաթիլեն դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորանեքս դեղահատեր 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմկոր դեղահատեր թ/պ 5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմկոր դեղահատեր թ/պ 2,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիստենիում պաստեղներ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկորոտ դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիվիժն ակնակաթիլներ 3500ՄՄ/6000ՄՄ/1мг/1мл 5мл

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպին դեղահատեր դյուրալույծ մեծ.հ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսերա Պլուս դեղահատեր 10մգ+10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսերա Պլյուս դեղահատեր 20մգ+10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պյուռալիդ լիպոհել օֆթալմիկ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոտահեքսալ դեղահատեր 160մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոբակտո (Լակտոֆլոր) կլասիկ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոլար Առգենտո Կեա մենթոլ ցողացիր կոկորդի 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոլար Առգենտո Կեա Էկստրա մենթոլ ցողացիր կոկորդի 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոլար Առգենտո Կեա բալ ցողացիր կոկորդի 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիպրեքսա դեղահատեր 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միոնիթ ինստա 0.5մգ ենթալեզվաին դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 0,9% 100մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրուկտոզա փոշի փաթեթ 500գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթու փոշի 50գ Լեյկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիլայս շամպուն 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալեր-Ջի դեղահատեր 10մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեպա կոմպլեքս հաբ N60.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիվանոլ 0.1գ փոշի 100մլ սրվակ Ալֆա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերամիդ դեղապատիճ 2մգN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոզա 5% 500մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելաքսոդեմի Քիդս կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրո Դեմի դ-հատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտոմեդ լ-թ. խմելու 100մգ/մլ ֆլ. 100մլ ելակի համով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիտոմեդ լ-թ. խմելու 100մգ/մլ ֆլ. 30մլ ելակի համով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեդի-Ֆեր կաթիլներ ներքին ընդունման 50մգ/մլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիմեդատ Ֆորտե դեղահատեր 300մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմու Բուստ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում 600 մգ D3, Zn, K դեղահատեր x 60 Գրասսբերգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոդ Լիվեր Օյլ (Ձկան յուղ A, D) դեղապատիճ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաշք Մազեր Եղունգներ դեղապատիճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 Պրեմիում դեղապատիճներ 1000մգ x 60 Գրասսբերգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 Պրեմիում դեղապատիճներ 1200մգ x 90 Գրասսբերգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեն 100մկգ դեղապատիճ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկի պիկոլինատ դեղապատիճներ 15մգ x 60 Գրասսբերգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի սուլֆատ 25գ, Լեյկո.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին աչքի քսուք 1% 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալոէ վերա 200մգ դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան «Красная звезда» 3,5г

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալվեի հյութ 50գ սրվակ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտի-Քոլդ օշարակ երեխաների համար 60մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բորաթթու 50գ փոշի, ալֆա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի ոգեթուրմ 30մլ սրվ, Եր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B կոմպլեքս ամպուլներ x 10 Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Բյուտի դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Պրենատալ ֆորտե դեղահատեր #30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլաուկ. կանաչ գլինա 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեդրոլ ամպուլներ 1% 1մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոտիֆեն դհբ. 1մգ N30, Պոլֆա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լորդեստին դհբ. 5մգ 10հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մադոպար դեղապատիճներ 250մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտրում Յունիոր (7-ից մինչև 14տ.)դեղահատեր թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնթմոր. կանաչ գլինա 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիրոտոն դեղահաբեր 2.5մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջուր դեիոնիզացված 250մլ սրվակ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դերցին 1գ լ-թ ներարկման համար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկսիցիկլին հիդրոխլորիդ 0.1գ դեղապատիճներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոդեզ սրվակ 250մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սրոհունդի խոտ 50գ բնության ուժ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմոդեզ ֆլ. 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն-Աստերիա դեղահաբեր 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն դեղահատեր 400մգ x 10 Ջի Էլ Կորպորացիա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն-Տրոժ դեղահաբեր 200մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինեստոմ լ-թ. խմելու 1գ/10մլ ֆլ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինստենոն դեղահաբեր թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպարին-Լիկվո սրվակ 5000ԱՄ/մլ 5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս դոնդող վերքերի համար, 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մանկական մեղր MGO 250+, 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս ատամի մածուկ մանուկայի յուղով, 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետրոնիդազոլ-Աստերիա դհբ. 500մգ 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս դպտճ. ծաղկափոշով 500մգx200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոգել-ԿՄՊ դոնդող 2% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս արք.դոնդող Fresh մեղր MGO 100+, 250գր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս արք.դոնդող դպտճ.1000մգx180

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս նրբ. դեմքի, 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս Նրբաքսուկ ձեռքերի համար 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս լոզան մեղրով 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Խելս լոզաններ մեղրով և կիտրոնով 100գր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս լոսիոն մարմնի համար,250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր MGO 100+, 1կգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր MGO 100+, 500գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր MGO 250+և ակտիվ հալվե դոնդող250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 11111

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր MGO 400+, 250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նշի յուղ 250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր և գլյուկ.մեղվի թույնով,250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լ-թ 0.9% 3000մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատրիումի քլորիդ լուծույթ 0,9% 500մլ Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր և գլյուկ. մեղվի թույնով,500գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր պրեմիում 500գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր արքայական դոնդողով Fresh,250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս մեղր կանաչ թեյի լուծամզվածքով,250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ մանուկա Հելս մեղր+կոլ. ծամ. դհբ.1300մգx150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս Օմեգա-3 դպտճ. N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս բուժիչ բարձիկներ կրծքի համար, 1 զույգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս ակնամոմի դպտճ. 500մգx60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս ակնամոմի դհբ. 600մգx120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս ծաղկափոշի գրան, 250գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մանուկա Հելս օշարակ MGO 400+, 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցորենի ծիլերի եթերային յուղ 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մելիսսա եթերային յուղ 10մլ, Վիվասան

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթրոնիդազոլ 500մգ դհբ. N20, Նոկի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անվի Ռեմ դեղափոշի փաթեթ ազնվամորի 5գ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիկովիտ պրեբիո օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլաթթու լ-թ սպիրտային 3%250մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտուրա դհբ. թ/պ 30հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուլֆասալազին-ԵՆ դեղահատեր 500մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլադազոլ դեղահատեր 500մգ N4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլազմո-Տեք լուծույթ 6% 500մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերմիկոն նրբաքսուք արտ.օգտ. 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպեղանի մենստրուալ ցավի/հ Էքստրապլաստ 2հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռանիտիդին դհբ. 150մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեին ակնակաթիլներ-դոնդող 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիմոտոպ դհբ. 30մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմոլիզին ռեկտ. մոմիկներ 40մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիտրո-5 սրվ. 5մգ/մլ 2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրուլինա դհբ. 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնզինալ փաթեթներ 2,5գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՒրինալ տաք ըմպելիք փաթեթներով x12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆարինգալ տաբ. 0,65գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Цикорий порошок раст. 100г

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիկորիյ պորոշոկ րաստ. ս էկս. բրուսնիկի 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի. մալինայի էքստ100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի Չիչխանի էքստրա 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի. րաստորոպշի էքստր 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի Երիցուկի էքստ. 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի Հաղարջի էքստ 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ճառճատուկի փոշի Մասուրի էքստ 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնկորտոն դեղահատեր 5մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմո-Հելփ դեղապատիճ 685մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C +Ցինկ Լիպոսոմալ լուծույթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոդի pH-Բալանս 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանո Արցաթ+ Յոդ լուժույթ 300մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանո Արցաթ AG 400 լուծույթ 300մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնիդոզ դեղահատեր 1600մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլիդոզ դեղահատեր 100մկգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնոլիս դեղապատիճներ (450մգ+5մգ) x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլեպրիմ դեղահատեր 400մկգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելեպրիմ հաբ 100մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրոտոն դեղահատեր (100մգ+150մգ+5մգ) x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորսիգա դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինտոմիցինի հեղուկաքսուք 10% 25գ Զել․Դուբրավա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրիլինտա դեղահաբեր 90մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կամետոն Վիալայն ցողացիր բերնի խոռոչի համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպազիմ 350 ՊՄ դեղափոշի լիոֆ. սրվ.N1 Մեդֆլորինա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լյուգոլ Վիալայն լուծույթ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրրատուբեքս դոնդող սպիերի համար 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտի ոգեթուրմ 30 մլ, Էսկ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգիոսեպտ եղեսպակով ողողման հեղուկ բերնի խոռոչի համար 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգիոսեպտ նվենիով ողողման հեղուկ բերնի խոռոչի համար 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտերիսեպտ ցողացիր 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտալսեպտ դոնդող 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոսոլ Վիալայն ցողացիր 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քլորոֆիլիպտ Վիալայն լուծույթ ողողման համար 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քլորոֆիլիպտ Վիալայն ցողացիր բերնի խոռոչի համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպարին-Ինդար սրվակ 5000ԱՄ/մլ; 5մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Ոսկե աստղ`մատիտ ինհալացիայի հ-ր Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Ոսկե աստղ՚՚ 4գ Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենառուս դեղահատեր 1000մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպ փոշի մեծահասակների համար կիտրոն N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտիգրիպ փոշի երեխաների համար ազնվամորի N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլմուցին դեղապատիճներ 300մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Hidro Health HA` 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Hidro Health HA` 360մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լուծույթ լինզաների համար `Hidro Health SiH` 360մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աչքի կաթիլներ խոնավեցնող `Acuaiss` 6мл

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնավ անձեռոցիկներ աչքերի համար `Acuaiss` N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մետատրին Կոէնզիմ Q10 դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրիկալմ դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հերբիոն հաբեր բաղեղի առանց շաքար 35մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆեպիմ (Ռայդոր) սրվակ ներարկման համար 1գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիցին իմմունո դեղապատիճներ 10մլրդ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեմդեսիվիր (Ցիպրեմի) շշիկ ն/ե 100մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերալիվ դեղահաբեր 275մգ x 24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինի Դոկտոր Էներգիա վիտամիններ երեխաների համար 3 տարեկանից, պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C-Վիտի դեղահաբեր 1000մգ x 30 նարինջ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին DC-Վիտի դեղահաբեր 1000մգ/500մգ x 60 նարինջ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D-Վիտի դեղահաբեր 2000ՄՄ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ - Վիտի դեղահաբեր 15մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C+Ցինկ - Վիտի դեղահաբեր 500մգ/15մգ x 60 նարինջ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆտիֆիքս դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտոֆլոր - Ս լուծույթ ներքին ընդունման համար 2մլ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԼինԱկվա Ֆորտե քթի ցողացիր 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԼինԱկվա Ֆորտե քթի ցողացիր 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԼինԱկվա Ֆորտե ցողացիր կոկորդի համար 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԼինԱկվա Սոֆթ քթի ցողացիր 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԼինԱկվա Բեբի քթակաթիլներ 2մլ х 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԼինԱկվա Բեբի քթի ցողացիր 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկոմիստին աչքի, քթի, ականջի կաթիլներ 0,01% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտերիոֆագ ստաֆիլոկոկային շշիկ 20մլ x4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լեվո-Տեկ դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմբինորմ դեղապատիճներ 370մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվամոր քթի ցողաշիթ երեխաների համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվամոր քթի ցողաշիթ մեծահասակների համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվամոր քթի կաթիլներ երեխաների համար 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիկալուտամիդ դեղահատեր 50մգ x 30 Կանոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիրտեկ կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալկազոլ դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՏոբոԴեքսին աչքի քսուք 5գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիժն Սուփորտ դեղապատիճներ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենառուս դոնդող 2% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենառուս դոնդող 2% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիլակ Բեբի փոշի 1,5գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիլակ դեղապատիճներ 325մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստարիում Ա դեղահատեր թ/պ 5մգ N30 Ռուս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիաբետոն ՄԲ դեղահատեր 60մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին C + Zn դ-հ դյուր. N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաքսիժեն դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլլագեն Ց պրեմիում բիոտինով դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ-Վիտ Լամիրա 400 ՄՄ կաթիլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեֆտրիաքսոն-Կաբի սրվակ 1գ ն/ե մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անանուխի եթերային յուղ 10մլ Натуральные Масла

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հազրեվարդի եթերային յուղ 10մլ Միր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիզոպտան դեղահատեր 10մգ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոֆուրիլ դեղապատիճներ 200մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալոֆալկ մոմիկներ ուղիղաղիքային 500մգ x30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռաբիետ դեղապատիճներ 20մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակլոսան դեղահաբեր 10մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունոդեմի դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիլենդ սուպեր Օմեգա դեղապատիճներ 2000մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասպիրին Կարդիո դեղահատեր 100մգ N98

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերմոպսոլ հազի դեմ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիվին-DF քթի կաթիլներ 0,025% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ մուլտիկոմպլեքս 19.5գ փաթեթներ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոլ դեղապատիճներ 250մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիմեդատ դեղահատեր 200մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսթեո Կ2 դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օնդանսետրոն-Էսկոմ ամպուլներ 2մգ/մլ 4մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրամետալին լուծույթ 50մգ/մլ; 2մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եղեսպակ պաստեղներ 12,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսինազոլ քթի ցողացիր մենթոլով և էվկալիպտի յուղով 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրսոֆալկ դեղապատիճներ 250մգ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկի պիկոլինատ դեղապատիճներ 15մգ x 180 Գրասսբերգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում 600 մգ, D3, Zn, K դեղահատեր x 90 Գրասսբերգ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-Արգինին դեղապատիճներ 500մգ x 100 Նաու Ֆուդս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեյլի Վիտս դեղահաբեր x 100 Նաու Ֆուդս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քրքում դեղապատիճներ x 60 Նաու Ֆուդս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պսիլիում + Պեկտին 700մգ պատիճներ N180

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպիրուլինա դեղահատեր 500մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ դեղահատեր x 175 Նաու Ֆուդս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաուրին դեղապատիճներ 500մգ x 100 Նաու Ֆուդս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ մուլտիվիտամիններ նարնջի համով հաբեր N27

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ մուլտիվիտամիններ և հանքային նյութեր օշարակ 237 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ հեղուկ կալցիում մագնեզիումով նարնջի համով 473 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ հեղուկ վիտամին C նարնջի համով շշիկ 118 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ վիտամին D3 500 Մ․Մ․ շշիկ 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ Էխինացեա նարնջի համով շշիկ 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՉայլդԼայֆ Զտված ԴՀԿ (Օմեգա 3) պատիճներ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կուրանտիլ դեղահատեր 25մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուվաստատին Դենկ դեհահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզուվաստատին Դենկ դեհահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդազա-Միկրոգեն ամպ. 64ԱՄ 2մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ դեղապատիճներ 200մգ x 30 Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կո-Տրիմոքսազոլ դ-կախույթ ներք.ընդունման 240մգ/5մլ 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինջի եթերային յուղ 10մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E ներքին ընդունման համար 10% 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգասալին 3% 5մլ, լուծույթ ինհալյացիայի հ. հիալուրոնաթթվով, 10 հ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիդզ հեղուկ կալցիում 5մլ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստարիում Ա դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոլեն Իդրոգել 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլալֆ մոնպասներ Նարինջ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլալֆ մոնպասներ Կիտրոն N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլալֆ մոնպասներ Մեղր և Կիտրոն N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրավիսիլալֆ մոնպասներ Անանուխ N16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսի - Դենկ հաբ. 1000մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսի - Դենկ հաբ. 500մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպան քթի կաթիլներ 0.05% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպան քթի կաթիլներ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպան քթի ցողաշիթ 0.05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպան Քիդզ քթի կաթիլներ 0.025% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպան Քիդզ քթի կաթիլներ 0.025% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օքսիպան Քիդզ քթի ցողաշիթ 0.025% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետուրամ դեղահատեր 150մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նաֆթիզին քթակաթիլներ 0,1% 10մլ Լեկկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոբակտո Լոր ծամելի դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրմուցին դեղապատիճներ 300մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալբումին մարդկային լուծույթ կաթիլաներարկման 20% 50ml

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին D3-1000 IU դեղահաբեր x 30 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն 200մգ դեղապատիճ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն 200մգ դեղապատիճ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրեվոֆիտաբս պլյուս բիֆիդո դեղապատիճներ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորմոմեդ օշարակ 50մգ/մլ; 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորմոմեդ դեղահատեր 500մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբագամմա դեղապատիճներ 400մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Դ3 Դեմի կաթիլներ 2000ՄՄ 15մլ Էսսենզա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլեքսան նախալցված ներարկիչ 20մգ/0,2մլ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անտալկոլ դեղահատեր 500մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոքսի-Տեկ ակնակաթիլներ 0,5% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրո-Տեկ ակնակաթիլներ 0,3% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թրուտեկ ակնակաթիլներ 0,3% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թրուդեքս ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոզիմ-10 դ-հատեր թաղանթապատ 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկուդեքսա թաղանթապատ դեղահաբեր 75մգ/25մգ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոնդրոիտին 911 դոնդող-բալզամ հոդերի/հ 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 դոնդող-բալասան Սաբելնիկ հոդերի համար 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Օկոպնիկ դոնդող-բալզամ մկանային ցավերի/հ 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911դոնդող-բալասան հոդերի/հ 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 դոնդող-բալզամ Բիշոֆիտով հոդերի համար 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Բադյագա դոնդող կապտուկ. և վնասվածք.հ-ր 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Ձիու շագանակ դոնդող-բալզամ ոտքերի համար 100մլ Միրոլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պենտալգին Էքստրա դոնդող 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետոնալ դոնդող 2,5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրլիքս դեղահատեր 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգամամա «9 ամիս» դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ Էքստրա դյուրալույծ դեղահատեր 600մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրացիլին դեղահատեր 0,02գ x 20 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոտոկան հեղուկ հանուկ 55մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմաներա դեղապատիճներ 20մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էմաներա դեղապատիճներ 40մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիլդա-Դենկ դեղահաբեր 50մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակտռապիդ սրվակ 100Մ.Մ. 10մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աեվիտ դեղապատիճներ x 10 Միրրոլլա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալոլ Ֆիտո դեղահաբեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ-Դենկ փաթեթ 1000/125մգ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվալոլ Ֆիտո կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիվազո դեղահատեր 2մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլամետազոն քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոլենիում 250/50մկգ 60 դ/չափ փոշի ինգ. հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոլենիում 100/50մկգ 60 դ/չափ փոշի ինգ. հ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան մատիտ Վագր եթերայուղերով 2.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիմադոր ակնակաթիլ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիլտ դեղահատեր 75մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինկոպամ Նեո դեղահատեր 150մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Չիչխանի յուղ 50մլ Բիոլիտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոնժակի թելեր դեղապատիճներ 710մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի Էսենս Մագնեզիում + Բ կոմպլեքս սաշե N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիզան Ֆերրում Լ դեղահատ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիզան Ֆերրում դեղահատեր 12մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիզան Ֆերրում դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիզան Ֆերրում դեղահատեր 30մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նյուսեպտ Առգենտո Կեա ցողացիր քթի 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆուրասոլ դեղափոշի 100մգ/1գ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուկրեսսա ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոնգիդազա փոշի ներարկման համար 3000 Մ.Մ. N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոնգիդազա մոմիկներ 3000ՄՄ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նյուսեպտ Առգենտո Կեա անանուխ ցողացիր քթի 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադրենալին Սոլոֆարմ 1մգ/մլ 1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսա-Տեկ ամպուլներ 4մգ/մլ x 10 Ֆարմատեք

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բարձր ներծծվող երկաթ ֆերրոշելով 27 մգ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու 400մգ x 90 Դոքթոր Բեսթ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկ + վիտամին C, D դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիասկոն դեղակախույթ փաթեթներ 10մլ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրիդոկ դեղապատիճ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տադաֆորտ դեղահատեր 20մգ x 4 x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դաշտային Ձիաձեթի խոտ 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրո-Դենկ դեղահատեր 50մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իրինոտել 20մգ/մլ 1ֆլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնաքսոն սրվակ 1գ ն/ե մ/մ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտո Ֆիմեյլ դեղապատիճներ 720մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օտիսֆեն ականջակաթիլներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցիպրոֆլօքսացին Դեմի դեղահատեր 500մգ x 16

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմաքս Տետրա Դ3 4000 ՄՄ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինի Դոկտոր Օմեգա երեխաների համար 3 տարեկանից, պաստեղներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլգամա Պրոտեկտ դեղահատեր 300մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զաֆրիլլա դեղահատեր 2մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոմհեքսին դեղահատեր 8մգ x 50 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն Դենկ դեղահաբեր 600մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոտրի-Դենկ քսուք 1% 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնե-B6 դեղահատեր թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոտրոպիլ Նովո դեղահաբեր 100մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեքսոցեֆ օշարակ 40մգ/5մլ; 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտի Վիտա Քիդզ դյուրալույծ դեղահատեր x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում-Մագնեզիում-Ցինկ դեղահաբեր x 30 Բոն Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կիրոկաին լ-թ ներարկման համար 5մգ/մլ 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիս դեղահաբեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապիլլ՛Ռ մազերի և եղունգների խնամքի միջոց հաբեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սաֆրամիլ դեղահատեր x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մինցինով դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեբակտազ նրբաքսուք 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստեվիկ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմաքս Ֆորտե Դ3 5000ՄՄ դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկուտիրս ԱԼՈ+ ակնակաթիլներ 0,2% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կագոցել դեղահատեր 12մգ x20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռենգալին լ-թ ներքին ընդունման համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 911 Շամպուն սոխի կարմիր պղպեղով 150մլ Միր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆրիոլիտ Ուրո դեղապատիճներ 670մգ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմատոն Մաքս դեղապատիճներ 500մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էոն Ռիփեյր ակնակաթիլ 0.15% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էոն Պրոտեկտ ակնակաթիլ 0.3% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սևորան հեղուկ ինհալացիաների համար 100% 250 մլ շշիկ х1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեդիկուլեն ուլտրա ցողաշիթ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էքսֆորժ 160մգ/5մգ դեղահաբեր N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էքսֆորժ 160մգ/10մգ դեղահաբեր N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մաշկ Մազեր Եղունգներ դեղապատիճներ N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգինալ իսլանդական մամուռով ցողաշիթ բերանի խոռոչի համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգինալ եղեսպակով ցողաշիթ բերանի խոռոչի համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգինալ թեյի ծառի յուղով ցողաշիթ բերանի խոռոչի համար 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ իսլանդական մամուռ, վիտամին C N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ եղեսպակ, վիտամին C N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ իսլանդական մամուռ, վիտամին C առանց շաքար N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ եզան լեզու, ուրց, վիտամին C N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ եղեսպակ, վիտամին C առանց շաքար N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպարին քսուք 25գ Ալտայվիտամինի

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկտիս-Մ պլյուս ռեկտալ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կատվախոտ պրեմիում դրաժե 200մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիհիդրոքվերցետին պլյուս դեղահաբեր 0,25գ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսթեոմեդ ֆորտե դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օսթեոմեդ ֆորտե դեղահատեր x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմո-կլիմ դեղահատեր 505մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալիցիլային քսուք 2% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվիոլ-Հելթ կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորվիոլ-Հելթ կաթիլներ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեստոբոն փաթեթ ներքին ընդունման համար N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեստոֆլեքս փաթեթ ներքին ընդունման համար N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիկ Օկաս դեղապատիճներ 0,4մգ x 30 Աստելլաս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեպտոլ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոֆլոր էնտերիկ էկոլ դեղապատիճներ x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնալ-ֆ լուծույթ ե/մ ներարկ.300ՄՄ(22մկգ)/0,5մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոքսապեն դեղապատիճներ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումիրա 40 մգ/0,4 մլ նախալցված ներարկիչներ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զեմպլար դեղապատիճներ 1մկգ х 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ամպ. մ/մ 75մլ-3մլ N10 Արմավիր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոպիդոգրել-Աստերիա դեղահատեր թ/պ 75մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլյուդենտ ցողաշիթ բերանի խոռոչի համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլյուդենտ լ-թ բերանի խոռոչի համար 120մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նանոտրոպիլ Նովո դեղահատեր 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրլիքս լակտո դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էքսպորտալ մանկական փոշի լ-թ պատրաստելու համար 5գ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոէնզիմ Q10 դեղապատիճներ x 60 Բոն Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բուսկոպան դեղահաբեր 10մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպակոմբ Դետոքս փոշի 6գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցեվիմեդ կաթիլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորլաքս փաթեթ երեխաների համար 4գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոֆուրիլ դեղապատիճներ 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունո Ստիմուլ դեղապատիճներ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում մագնեզիում Դ3 դեղապատիճներ x 60 Ֆարմօուշեն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկոտինաթթու ամպուլներ 1% 1մլ x 10 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիմեդատ դեղահատեր 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերտիֆոլին փաթեթ 1գ/100մկգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեպոդե դեղահատեր x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլո-Դենկ դոնդող 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերոպենեմ փոշի ն/ե ներարկման համար 1000մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեգնա-5 դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միոֆոլիկ փաթեթներ №30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էնտերոֆուրիլ դեղակախույթ 200մգ/5մլ; 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդատիվ Պլյուս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու գլյուկոզայով դեղահատեր 100մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ Էքստրա քթի կաթիլներ 0,025% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոստոպ Էքստրա քթի կաթիլներ 0,05% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտո-Ջի Քիդզ շշիկ 8մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեյբիքալմ մանկական կաթիլներ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ Ակտիվ փաթ․ ներքին ընդունման համար 600մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիզոպտան դեղահատեր 10մգ x 3

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդիստրես դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ժիվոկոսթ բալասան մարմնի/հ /մեղվի թույն/ 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3-6-9 դեղապատիճներ 1000մգ x 90 Pureflow

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3,6,9 դեղապատիճներ 1000մգ x 90 Pureflow

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Դ3 2000ՄՄ դեղապատիճներ x 90 Pureflow

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեքսոցեֆ դեղահատեր 200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունացեա դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տամոքսիֆեն դեղահաբեր 20մգ x 30 Օզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրային էլիքսիր սոճու կոներից առանց շաքար 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրնիմեդ դեղահատեր 500մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ դեղահատեր 850մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրե Ջենթլի դեղահաբեր 1580մգ x60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թերաֆլեքս խոնդրո նրբաքսուք ֆորտե 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զինդոլին դեղահատեր 500մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թեորիտին ՄՖ դեղահաբեր 4մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրևիպրոստ PF ակնակաթիլներ 0,004% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդիսեպտ նանոսիլվեր քթի ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդիսեպտ նանոսիլվեր ականջի կաթիլներ 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոլդիսեպտ նանոսիլվեր կոկորդի ցողացիր 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուդոկրեմ նրբաքսուք 125գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուդոկրեմ նրբաքսուք 400գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գինոֆեմ հեշտոցային մոմիկներ 5մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցեպտին N դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելադոզ Ուլտրա դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոն Սթրես Ֆորտե դեղահատեր 1250մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոդոզ Նեո դեղապատիճներ 820մգ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր Էքստրա ֆորտե երեխ.-ի և մեծ.համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տոնզիլոտրեն Ա դեղահատեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոգինովա դեղահատեր 2մգ x 84

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեմո-կլիմ դեղահատեր 505մգ x 120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի բալասան կրծքի մանկական 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օֆթամեդս ակնակաթիլներ երիցուկի և փիփերթի էքստրակտով 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա օշարակ կոկորդի համար 145մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա կոկորդի ցողաշիթ մենթոլով և ակնամոմով 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա կոկորդի ցողաշիթ ուրցով և ակնամոմով 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա քթի ցողաշիթ ակնամոմով 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա նուրբ քթի ցողաշիթ ակնամոմով 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեֆետոն ամպուլներ 75մգ/3մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էքսպորտալ մեծահասակների փոշի լ-թ պատրաստելու համար 10գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լատանեքս ակնակաթիլներ 0,005% 2,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլավիքս դեղահատեր 75մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոկորտիզոն քսուք 1% 10գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմատոգեն վիտամիններ պլյուս 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուստավիտ ֆորտե նրբաքսուք մարմնի համար 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուստավիտ ֆորտե նրբաքսուք մարմնի համար 125մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեին հիդրա աչքի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դենտոկինդ Ա դեղահատեր x 150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիպրազոլ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սոմազինա լ-թ 100մգ/լ փաթեթիկներ 10մլ N6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապտոպրիլ դեղահատեր 50մգ x 30 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վազոնատ դեղապատիճներ 250մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկոտինաթթու ամպուլներ 1% 1մլ x 10 Օրգանիկա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնոքս դեղահատեր 60մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնոքս դեղահատեր 90մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սիստեին ուլտրա աչքի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլադեքս նախալցված ներարկիչներ ենթամաշկային ներարկման համար 3,6մգ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբապենտին Պիկ-Ֆարմ դեղապատիճ 300մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլֆեն լ-թ ներարկման համար N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆելկարիդ դեղահատեր 100мг x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արամաքս Վիկտորի Անտիվիրալ լ-թ ներքին ընդունման համար 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արամաքս Վիկտորի Դերմա լ-թ արտաքին օգտագործման համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստիփոֆֆ օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոբիո Կոմպլեքս+Բուլարդի դեղապատիճներ 400մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում Դ3+Կ2 հաբեր 1800մգ x 60 Բիոտերրա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նատուրպասսիտ դեղապատիճներ 0,4մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինուկոմբ 0,37գ դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 10մլ Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նուրոֆեն դեղակախույթ երեխաների նարնջի համ. 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տուղտի օշարակ 125գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիրտեկ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիկ դեղապատիճներ 0,4մգ x 100 ԶիՕ-Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սենադե դեղահատեր x 500

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օրտոֆեն դեղահատեր 25մգ x 20 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սինջարդի դեղահատեր թ/պ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրսոֆալկ դեղապատիճներ 250մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Дошаб тутовый 340г Мун

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադրենալին Էլլարա 1մգ/մլ 1մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսսենցիալե ֆորտե Ն դեղապատիճներ N180

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բազիրոն ԱՍ դոնդող 5% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոֆլեբ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոֆլեբ դոնդող ոտքերի համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլուիվիտ Ց Տուքս օշարակ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա մազերի և եղունգների համար դեղապատիճներ x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա բիո պաստեղներ կոճապղպեղ և ակնամոմ 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա բիո պաստեղներ ակնամոմ մեղր եւ նարինջ 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա բիո պաստեղներ ակնամոմ մեղր եւ նիվենի 45գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիա օրգանիկ ռոյալլ ջելլի ամպուլա 1000մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեմատոգեն մանկական 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դդմի սերմի յուղ + Վիտամին E դեղապատիճներ x 50 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանլայֆ Կալցիում Դ3 հաբ N150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանլայֆ Տաք ըմպելիք կիտրոն վիտամին C N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սանլայֆ Տաք ըմպելիք կտտկենի վիտամին C Ցինկ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄեդՍ ցողաշիթ քթի հիպերտոնիկ ֆիզիոլոգիական լուծույթ ծովի ջրով 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄեդՍ ցողաշիթ քթի,ականջի իզոտոնիկ ֆիզիոլոգիական լուծույթ ծովի ջրով 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄեդՍ Ստերիլ հիպերտոնիկ 3% ֆիզիոլոգիական լուծույթ հիալուրոնաթթվով 5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՄեդՍ Ստերիլ Իզոտոնիկ ֆիզիոլոգիական լուծույթ 5մլN20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՊԿ-Մերց դեղահատեր 100մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերամիդ դեղապատիճներ 2մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբապենտին Կանոն դեղապատիճներ 300մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոտրոպ դեղահատեր 1200մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Витамин C + Zn шип. таб. х 20 Bon Pharm

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնոքս դեղահատեր 120մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրոնխոլաքս օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեֆրոլաքս օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սլաբիլաքս օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլեպրիմ Յոդ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ց GOLD VIT դյուրալույծ դեղահատեր 900մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին դեղահատեր 200մգ x 50 Ալիում

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրապեքս դեղահատեր 1մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆեռոնորմ Ֆորտե դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիլենդ վիտամին C ծամվող կոնֆետներ 60մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոդոզ կաթիլներ 0,9% 5մլ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպերիդոն լուծույթ ներքին ընդունման 1մգ/մլ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինգավիրին օշարակ 30մգ/5մլ; 90մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիալակ Ֆորտե դեղապատիճներ 240մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կագոցել դեղահատեր 12մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կրեզամ 10000 դեղապատիճներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միգրալգին դեղահատեր 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոնսերա դեղահատեր 5մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնապրես դ/փ լիոֆիլ.ե/մ ներարկ.լուծույթի 0,25մգ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացցինոքս Նակ Լոնգ դեղահատեր դյուրալույծ 600մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիմակս Բեյբի 0+ ֆլ. 30 մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպմաքս №30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆոսեպտիկ գրանուլներ 3գ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիցին Ֆորտե դեղապատիճներ 20մլրդ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեմցիտաբին-Ակկորդ 200մգ լ-թ ներարկման համար 2մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլաթթու 400 մգ տաբ 100 սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենո Փրայմ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կանգավիտես դեղահատեր x 90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամինների և հանքային նյութերի համալիր կանանց համար N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամինների և հանքային նյութերի համալիր տղամարդկանց համար N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յու - քյուբս կալցիում և վիտամին D3 Երեխաների N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Եռակի Օմեգա-3 950 մգ ԷՊԹ և ԴԳԹ պատիճներ №100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մուլտիվիտամինների և հանքային նյութերի համալիր 50+ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սմեկտա դ-փոշի խմելու դ-կախույթ, նարինջ 3գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տենոքսին դ/փ լիոֆ.ներ. լ-ի 20մգ սրվակ լուծիչով N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտոարմ նրբաքսուք 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիտոմուցիլ նորմ փաթ․ 5գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ կաջուպուտի յուղով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ թեյի ծառի յուղով N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինֆլուցիդ Ա դեղահատեր x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոցիդ քսուք 10% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստրեպտոցիդ քսուք 5% 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոպերիում դեղապատիճներ 2մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անապրիլին դեղահատեր 40մգ x 50 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիկլովիր դեղահատեր 200մգ N20 Բելմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինեզոլիդ լուծույթ 600մգ/300մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ց դեղապատիճներ 1000 մգ x 30 ԱԼԳ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոոտրոպիլ դեղահատեր 1200մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տերալիջեն ռետարդ դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դապոքսետին դեղահատեր թաղանթապատ 30մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դապոքսետին դեղահատեր թաղանթապատ 60մգ x 4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուվիտեքս 2000ME դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարիպազիմ 350 ՊՄ դեղափոշի լիոֆ. սրվ.N1 Վիֆիտեխ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ց դեղահատեր 1000մգ x 30 Ալֆա Վիտամինս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արտրաքսիկամ նրբաքսուք 30գ Նիժֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունոլաքս օշարակ 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսպերիդոն-ՍԶ դեղահատեր 2մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արմենիկում դեղապատիճներ 485մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տաուրին դեղապատիճներ 500մգ x 50 Սոլգար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին B կոմպլեքս բուսական պանիճներ N 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պղնձի խելատ հաբեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինկի խելատ հաբեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բնական վիտամին K2 100 մկգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերա-Դենկ ռետարդ դեղահատեր 240մգ x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլանզապին դեղահատեր 10մգ x 28 Կանոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օլանզապին դեղահատեր 5մգ x 28 Կանոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կարբամազեպին-Ալսի դեղահատեր 200մգ x 40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրիպոֆլյու էքստրա կիտրոն փաթեթներ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիալերա փաթեթ 15մլ x 6

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուկա Վուկա դեղահաբեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Dr. Ohhira Կոլլագեն ՕՄ-Իքս սրվակ 20մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Dr. Ohhira Կոլլագեն ՕՄ-Իքս սրվակ 20մլ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Dr. Ohhira բուսական պրեմեթաբիոտիկ ՕՄ-Իքս փաթեթ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Dr. Ohhira ֆերմենտացված բուսական համալիր ՕՄ-Իքս դեղապատիճներ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիամօքս դեղապատիճներ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիտրոգլիցերին-AM դեղահատեր 0,5մգ x 40 Օզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մոֆլոքս դեղահատեր 400մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունոկինդ Ա դեղահատեր x 150

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զանիդիպ-Ռեկորդատի դեղահատեր 10մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսինազոլ քթի ցողացիր 0,1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգիսեպտին ենթալեզվային դեղահատեր x 18

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոգինելլ հեշտ. մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոլիկոդեմի դեղահատեր 400մկգ x 270

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նեոհիդրոլ փոշի 6.9գ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամոկսիկլավ դեղահատեր 1000մգ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինհալիպտ ցողացիր 30մլ Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆոսֆոգլիվ Ուրսո դեղապատիճներ x 50 Ֆարմստանդարտ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին E դեղապատիճներ 400մգ x 30 ՌեալԿապս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրօքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկոպրիլ դեղահատեր 20մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ-Դենկ դոնդող 1% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոքսիկեա դեղահատեր 60մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոքսիկեա դեղահատեր 90մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրապեքս դեղահատեր 0,25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրապեքս ՊԴ դեղահատեր 1,5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բելատամինալ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կինդինորմ Ա գրանուլներ 20գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումանա Բենելայֆ Երկաթ սրվ. 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումանա Բենելայֆ Իմուն սրվ. 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումանա Բենելայֆ վիտամին Դ3 1000 Մ.Մ. սրվ. 5.5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ակվալոր կոկորդի համար հալվե, երիցուկ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոտոն քթի ցողացիր 1մգ/մլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմնիկ Օկաս դեղապատիճներ 0,4մգ x 10 ԶիՕ-Զդորովյե

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոցիմ Պրեմիում դեղահաբեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիօքսիդին լ-թ ներխոռոչային և արտաքին օգտ.5մգ/մլ 10մլN10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեգարթրո դեղապատիճներ 800մգ x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆոբազոլ ռետարդ դեղահատեր 30մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեմցիտաբին-Մեդակ 1000մգ լ-թ ներարկման համար N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մադոպար դեղապատիճներ 250մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկային ամպուլներ 2% 2մլ x 10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ եղեսպակ, վիտամին C N36

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոդեպանտոլ հեշտոցային մոմիկներ 100մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սարտուզին դեղապատիճներ 20մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլգիտ դոնդող 5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլգիտ նրբաքսուք 5% 50գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլգիտ նրբաքսուք 5% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնե-B6 դեղահատեր թ/պ N60 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինսուլատարդ դեղակախույթ 100ՄՄ 10մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արիմիդեքս դեղահատեր 1մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեմիլենդ սաղմոնի յուղ դեղապատիճներ 500մգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բուտադիոն քսուք 5% 20գ Օզոն

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սպազմալգոն դեղահատեր x 50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակ - Սեթ բեյբի փաթեթ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակ - Սեթ ֆորտե դեղապատիճներ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վերտիգո դեղահատեր 24մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օպտիտոն ակնակաթիլներ 0,18% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցինաբսին Ա դեղահատեր x 60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոմետա լ-թ կաթիլաներարկման 4մգ/100մլ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալիգրա դեղապատիճներ x 14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆիզիոդոզ կաթիլներ 0,9% 5մլ x 15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիքսիտոր դեղահատեր 60մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիքսիտոր դեղահատեր 90մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիքսիտոր դեղահատեր 120մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիդրոֆերոլ դեղապատիճներ 0,266մգ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզի Մամ Զեն Մուդ դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջինմագ Բ6 ամպուլներ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բրևիպրոստ Պլյուս ակնակաթիլներ 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ադրենալին-Դարնիցա 1,8մգ/մլ 1մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիպրիմ ամպուլներ 50մգ/մլ; 5մլ x 5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեքսիպրիմ ամպուլներ 50մգ/մլ; 2մլ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պոլինևրին դեղահատեր 530մգ x 21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն դեղահատեր մենթոլի համով x 12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 Ֆորտե 600/600 դեղահատեր նարնջի համով x 60 Գիգա Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 Ֆորտե 600/600 դեղահատեր անտառային հատապտուղների համով x 60 Գիգա Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կալցիում D3 Ֆորտե 600/600 դեղահատեր կիտրոնի համով x 60 Գիգա Ֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոսփեյ Դրինք շշիկ 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինդակալց դեղապատիճներ 280մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լինդաֆեր պլյուս դեղապատիճներ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրալ + Գինկո Բիլոբա լ-թ ներքին ընդունման համար սրվ․ 10մլ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլֆին քթի լվացման սարք 240մլ լվացման միջոցի հետ 2գ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գեմոմիլ դեղապատիճներ 30մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորկորիում նրբաքսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օկութիրս ՀԻԴՐՈ+ աչքի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա 3 ծամելու կոնֆետ մանկ. N120

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 դեղապատիճներ 90% 1300մգ x 60 Պոլյարիս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեգա-3 դեղապատիճներ 35% 1400մգ x 60 Պոլյարիս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Դ3-2000 ՄՄ 50մկգ x 120 Պոլյարիս

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումանա Բենելայֆ վիտամին Դ3 ֆորտե սրվ. 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումանա Բենելայֆ Կոլինո սրվ. 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նիկոտինաթթու մազաթափության դեմ լ-թ 65մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիազոլին դրաժե 100մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ուրոնեքստ սաշե х 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիազոլին դրաժե 50մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զիպրեքսա Վելոտաբ դեղահատեր 5մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պելարգո ցողացիր կոկորդի և բերանի խոռոչի համար 25մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալոֆալկ դեղահատեր աղելույծ թաղանթապատ 500մգ x100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բեֆոնս դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոբիտեկ դեղապատիճներ 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրելա ֆլու փաթեթ ներքին ընդունման համար N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆլատուֆիտ Լ կաթիլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիզիֆորտ դեղահատեր 1400մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրմուցին փոշի լուծույթ պատրաստելու համար 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ոժեա դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Левобупивакаин Биоиндустрия р-р д/ин. 5мг/мл амп.10мл х10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիպրել Ա Բի-ֆորտե դ-եր թ/պ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիպրել Ա դեղահատեր թ/պ (0,625մգ+2,5մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլիպրել Ա ֆորտե դ-եր թ/պ (1,25մգ+5մգ) N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 5մգ/5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 5մգ/10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր 10մգ/10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեստանս դեղահատեր. 10մգ/ 5մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիֆերոն մոմիկներ 3000000 ՄՄ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտացիդ Ֆրեշ ինտիմ հիգիենայի դոնդող 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորպատոն Բի ֆորտե դեղապատիճներ 1400մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կավինտոն կոմֆորտե լուծվող դեղահատեր 10մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտի հեղուկ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտի հեղուկ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեղրախոտ հաբեր N200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ցերեբրալ Քիդզ դեղապատիճներ N80

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտոսփեյ Դրոփս շշիկ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնիսփեյ + Բ6 դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միոմեքս դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինվոկ դեղահատեր 15մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մավիրետ դեղահատեր 100մգ/40մգ N84

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենե Քիդզ վիտամիններ Դ3 1000ՄՄ ծամ. մանկ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենե Քիդզ վիտամին C ծամ. 4-12տար. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենե Քիդզ մուլտիվիտամիններ ծամ. մանկ. 4-12տար. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիլայզ Ռոզա հեշտոցային մոմիկներ 5մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոկտալուրոն ուղիղաղիքային մոմիկներ 5մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիմեդրոլ դեղահատեր 50մգ N20 Բելմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էպիգեն ինտիմ դոնդող 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավոդարտ դեղապատիճներ 0.5մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիդոկաին ամպ 2% 2մլ N10 Օրգանիկա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմոդիում էքսպրես դեղահատեր 2մգ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գրանդաքսին դեղահատեր 50մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անգրիմաքս Նեո դեղապատիճներ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անաֆրանիլ դեղահատեր 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասկորբինաթթու լ-թ ներարկման մ/մ ն/ե 5% 2մլ N 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենզիլոր հաբեր նարինջի համով N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիցին բեյբի փաթեթ 2 մլրդ. N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օմեզեե դպտճ. 20մգ N200

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վզդոխ ցողացիր քթի 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջուր ներերկման համար ամպ. 2մլ N10 Ֆարմսինթեզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալվեի լուծամզվածք ամպ. 1մլ N10 Վիֆիտեխ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալտրեքս դեղահատեր թ/պ 500մգ N42

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բակտերիոֆագ ստաֆիլոկոկային շշիկ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեպա-Մերց ամպ. 10մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոխոլին դեղապատիճ 640մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմոդիում էքսպրես դեղահատեր 2մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պլակվենիլ դեղահատեր 200մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսիտոն դեղահատեր 20մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նորդիկ գլյուկոզամինե դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վուկա Ֆորտե դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոդերիլ լ-թ 1% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոդերիլ լ-թ 1% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիլուրացիլ մոմիկներ 500մգ N10 Բիոսինթեզ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոլգիտ դոնդող 5% 100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին A-ից մինչև Z, դեղահատեր լյուտեինով N60 Սանլայֆ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գիոքսիզոն քսուք 10գ ՄՊԶ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ АСТЕПЛЕКС капсули * 30 КАПС 3 CPHARMA

ԴԵՂՈՐԱՅՔ АКИФЛУХИД 30 КАПСУЛ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիֆլյուքսիդ դեղահաբեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ասթեփլեքս դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսցիտամ Ացինո դեղահատեր 10մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վալիդոլ դեղապատիճներ 100մգ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տավին դեղահատեր 300մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դ.Մյուլլերի պաստեղներ էխինացեա, վիտամին C N24

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օպտինոլ ակնակաթիլներ 0,21% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օպտինոլ ակնակաթիլներ 0,4% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիումի սուլֆատ ն/հ 25% 5մլ ամպ. N10 Բորիսով

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԿալցիՔեյեր դեղահատեր x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունիքս օշարակ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլիցին ֆորտե դեղահատեր 300մգ x 60+20 Էվալար

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միլուրիտ դեղահատեր 200մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունոֆեր դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կեպպրա դեղահատեր 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստաֆիլոֆագ շշիկ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրանեքսամաթթու ամպ․ 50մգ/մլ 5մլ N10 Էլլարա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուֆիքսալո դ-տեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գուդ Սլիփ ցողաշիթ 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դետրիտոն դեղապատիճներ 5000МЕ №30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆիլակտ սաշե x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռելիֆ Ադվանս ուղիղ աղիքային մոմիկներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տավանիկ դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միկոդերիլ նրբաքսուք 1% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Արթնեո դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ց դեղահատեր 500մգ N30 Վիվեր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դալֆազ ռետարդ դեղահաբեր 5մգ x 56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերրետաբ Կոմպ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուդոցել Մաքս նրբաքսուք 80գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սուդոցել Մաքս նրբաքսուք 150գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինոտոն ցողացիր քթի 0,5մգ/մլ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուֆիքսալո դ-տեր 20մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուֆիքսալո դ-տեր 15մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռուֆիքսալո դ-տեր 2,5մգ N56

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բոնեպրիմ դեղապատիճներ 625մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրիֆաս լ-թ ներարկման համար 10մգ/2մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռինզա դեղահատեր N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջարդինս դեղահատեր թ/պ 25մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջարդինս դեղահատեր թ/պ 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գառնի սեդատիվ հանգստացնող կաթիլներ 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բիֆլորակ Բենե Քիդզ փաթեթներ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իսմի-Քիդ լուծույթ ներքին ընդունման շշիկ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գանատոն դեղահաբեր 50մգ N70

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էսցիտամ Ացինո դեղահատեր 20մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաթնափուշ 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոտան ուլտրա աչքի կաթիլներ 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե մթերք մանրէազերծ Պ ֆլ 250գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ստաֆիլոֆագ սրվակ 20մլ №4

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենե Քիդզ իմունիտետ 4-12տ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենե վիտամին Դ3 2000ՄՄ դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Էվկամ՚ 4գ Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բալասան `Էվկամ՚ մատիտ ինհալացիայի հ-ր 1,3գ Էսկո

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեվ Քեմոնի յուղ 100մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բազիրոն ԱՍ դոնդող 2,5% 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիսսար դեղահատեր 1մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էլեկտրոլիտ Բենե լ-թ ներքին ընդունման համար 62.5մլ N8

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ջրածնի պերօքսիդ լ-թ 3% 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նոլպազա կոնտրոլ դեղահատեր աղելույծ 20մգ N14

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նալգեզին դեղահատեր 220մգ x 10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրինիտ դեղահատեր 10մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գամի Քիդզ սուպեր վիտամինային համալիր 4 տարեկանից սկսած N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեկաֆոն դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոնտեքս դոնդող 25գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեմանտին ԱՍՏ լուծույթ ներքին ընդունման 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեմանտին ԱՍՏ դեղահատեր 10մգ N28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզորալ-Մ լ-թ բերանի խոռոչի համար 200մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոսփրեյ-Մ ցողաշիթ բերանի խոռոչի համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոպոլիս-Մ ցողաշիթ բերանի խոռոչի համար 45մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Միրոսթոդին լ-թ բերանի խոռոչի համար 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեդալեն դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մագնեզիում Բ6 ֆորտե դեղահատեր N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լիզոցիմ Մուլտի Բրոնխ դեղահատեր N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օճառ պրոբիոտիկներով Կամպուկու 80գ, Դր. Օհհիրա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կորինֆար դեղահատեր 10մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սելենբիո դեղահատեր 505մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Թիրեո-վիտ դեղահատեր 0.205գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հակաօքսիդանտ բանաձև դեղապատիճ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ացիդոֆիլուս Պլյուս դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ L-Արգինին 500մգ դեղապատիճներ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խոլին Ինոզիտոլ 500մգ/500մգ դեղապատիճներ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Յու - քյուբս վիտամին Ց ծամելի հաբեր N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ներվո-վիտ դեղահատեր 0.24գ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՌեհիդրոՍտանդարտ փաթեթ 4.36գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստրովիտ Ապետիտ Կոնտրոլ դեղապատիճներ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Աֆալազա դեղահատեր N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինտենորմ Պրոբիո Կոմպլեքս+Բուլարդի դեղապատիճներ 400մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռիչարջ ակտիվ փաթ. N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռոքսիտոն դեղահատեր 10մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նովոկային ամպ. 0.5% 5մլ N10 Զդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կետիլեպտ դեղահատեր 25մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Քսենիկալ դեղապատիճներ 120մգ N21

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմմունացեա մանկական դեղապատիճներ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գլյուկոֆաժ XR դ-եր թ/պ 500մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կոքսիկեա դեղահատեր 120մգ x 7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե Յոգուրտ ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե Յոգուրտ Դեղձ ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Նարինե Յոգուրտ հատապտղային ֆլ 200գ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դուոտամ դեղապատիճներ 0,5մգ/0,4մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գաբապենտին Կանոն դեղապատիճ 300մգ N90

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոմենտին դեղահատեր 10մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալլերդեպ ակնակաթիլներ 0.5մլ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բենե ամուր իմունիտետ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Օստարտ Վիտամին Դ3 500 Մ․Մ․ կաթիլներ 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրազեսիլ մոմպասներ Ելակ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրազեսիլ մոմպասներ մեղր կիտրոն N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տրազեսիլ մոմպասներ անանուխ N12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պիլոսփեյ դեղապատիճներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հումիրա լ-թ ե/մ ներարկ. 20մգ/0,2մլ նախալց. ներարկիչ x 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վենոլեքս դեղահատեր 500մգ N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հալիդոր ամպ. 2մլ/50մգ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆերտիլայֆ փաթեթ N15

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Փլեյրիս լ-թ ներարկման համար սրվակ 25մգ N7

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ռեէպիտոլ քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վեգադերմ քսուք 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՖերրոՖրուտ օշարակ սրվ. 245մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դր. Մյուլլերի մանկական օշարակ 245մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալինոզ բեյբի թքի կաթիլներ 0.9% 20մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալինոզ հիպերտոնիկ ցողաշիթ 2.65% 75մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալինոզ ցողաշիթ 0.9% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սալինոզ ցողաշիթ 0.9% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սկար Պրո դոնդող 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անվիմաքս փոշի կիտրոն x12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Անվիմաքս փոշի ազնվամորի x12

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտազար դեղապատիճներ 7տարեկանից սկսած N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լակտազար մանկական դեղապատիճներ 0+ N100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լոցերիլ եղունգների լաք 5% 2,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սումամեդ Ֆորտե դ-փոշի խմելու դ-կախ. 200մգ/5մլ 37,5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պանտոգամ դեղահատեր 500մգ N50

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կաթնափուշի յուղ ոչ ռաֆինացված 100մլ Նատ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-թ լինզաների/հ `Ever clean` 225մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մերիոֆերտ դ-փոշի լիոֆիլիզ.ներարկմ. լ-թի 75 ՄՄ N1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլիմակտոպլան Ա դեղահատեր N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրենոմիգ դեղապատիճներ 610մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՎիզուՍոլ աչքի կաթիլներ 0,5% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիալոր աչքի կաթիլներ 0,2% 10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բարալգին սրվակ 5մլ N5

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ պաստեղներ Ազնվամորի N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոկտոր ՄՈՄ պաստեղներ Ելակ N20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Էրիուս դեղահատեր 5մգ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բերիլակտ փաթեթներ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ էկտորին-Ց ցողաշիթ քթի համար 50մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ինֆորին Ակտիվ դոնդող 40գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տիրեզ դեղահատեր 2,5մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ալմիգրեն դեղահատեր թաղանթապատ 12,5մգ N 2

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կուկ Լյա Կուկ սամիթաջուր 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մենսե դեղապատիճներ 500մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուլմիկորտ դեղակախույթ շնչառ.0,5մգ/մլ 2մլ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պուլմիկորտ դեղակախույթ շնչառ.0,25մգ/մլ 2մլ x 20

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հիպոմեդ դեղահատեր 5մգ+10մգ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իմունոստաբ դեղապատիճներ 770մգ N30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ավոկադոյի յուղ 30մլ Ֆիդորա

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վիտամին Ց + ցինկ նարնջի և լիմոնի փաթեթ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրոստատ Դուո դեղապատիճներ 75մգ+75մգ N30